Filozofia w filmie Patronaty

Wracają Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Po wakacyjnej przerwie Gutek Film ponownie zaprasza do kin na cykl Spotkań filozoficznych. Pierwszą okazją do zapoznania się z filozoficznym zapleczem filmowej kuchni będą przedpremierowe pokazy „Tajemnic Silver Lake". Start już w tę środę, 12 września, w wybranych miastach Polski. Magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu. Zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

W sześ­ciu kinach w całej Polsce odbędą się przed­premierowe pokazy fil­mu „Tajem­nice Sil­ver Lake”. Pro­jekc­je połąc­zone będą z dyskus­ja­mi filo­zoficzny­mi, które poprowadzą filo­zo­fowie z wielu ośrod­ków aka­demic­kich w Polsce.

David Robert Mitchell, twór­ca hor­roru „Coś za mną chodzi”, powraca pełnym czarnego humoru krymi­nałem naw­iązu­ją­cym do klasy­cznych filmów noir.  W rolach głównych Andrew Garfield („Niesamow­ity Spi­der-Man”, „Przełęcz ocalonych”) oraz Riley Keough („Amer­i­can Hon­ey”, „Mad Max: Na drodze gniewu”).

33-let­ni Sam (Andrew Garfield) miesz­ka w Los Ange­les i czeka na swo­ją życiową szan­sę. Więk­szość cza­su poświę­ca grom wideo i podglą­da­niu pięknych kobi­et, a z braku lep­szych zajęć z pasją odd­a­je się zgłębia­n­iu sekretów, jakich Hol­ly­wood kry­je tysiące. Kto zostaw­ia tajem­nicze zna­ki na ścianach domów? Jakie wskazów­ki zakodowane zostały na starych VHS-ach? Co kry­je się między wer­sa­mi tek­stów najwięk­szych popowych prze­bo­jów? Jaki przekaz zaszyfrowano na stronach under­groundowych komik­sów? Pewnego dnia jego pięk­na sąsi­ad­ka (Riley Keough) zni­ka bez śladu. Aby ją odnaleźć, Sam wyrusza w pełną przygód podróż po Mieś­cie Aniołów. W jego głowie wszys­tko zaczy­na łączyć się w jed­ną mroczną układankę, którą postanaw­ia rozwikłać. Za wszelką cenę.

Tajem­nice Sil­ver Lake” to niezwyk­le zabaw­na, peł­na zaskaku­ją­cych pomysłów i zwrotów akcji his­to­ria śledzt­wa, w którym pos­zla­ki zna­j­du­ją się w każdym pop­kul­tur­owym arte­fak­cie, a nic nie jest takie, jakie się nam zda­je. Czy najwięk­sza w his­torii teo­ria spiskowa, skry­wa­ją­ca najm­roczniejsze tajem­nice Los Ange­les, może okazać się prawdą?

Lista najbliższych sean­sów i lin­ki do even­tów na Face­booku zna­j­du­ją się poniżej:

Tytuł ory­gi­nal­ny: Under the Sil­ver Lake

Reżyser: David Robert Mitchell

Wys­tępu­ją: Andrew Garfield, Riley Keough, Zosia Mamet, Grace Van Pat­ten

Kraj pro­dukcji: USA

Rok pro­dukcji: 2018

Data pre­miery: 21 wrześ­nia 2018

Język ory­gi­nal­ny: ang­iel­s­ki

Gatunek: kome­dio­dra­mat

Czas trwa­nia: 139 min.

Warszawa Kino Muranów 12.09, godz. 19:00

Po sean­sie dyskusję z widza­mi poprowadzi Daria Chib­n­er, dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Poznań Kino Muza 12.09, godz. 21:00

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, redak­tor “Cza­su Kul­tu­ry”.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Katowice Kino Światowid 12.09, godz. 18:30

Roz­mowę po filmie poprowadzi dr hab. Mirosław Piróg z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego (Filo­zofia & Coach­ing & Kog­ni­ty­wisty­ka w Katow­icach).

Toruń Kino Centrum 12.09, godz. 18:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Gdynia Gdyńskie Centrum Filmowe 12.09, godz. 20:00

Dyskusję po filmie poprowadzą dr Robert Rogoziec­ki oraz dr hab. Piotr J. Przy­bysz z Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Kraków Kino Pod Baranami 12.09, godz. 19:45

Roz­mowę po filmie poprowadzi mgr Agniesz­ka Urbańczyk, dok­toran­t­ka na Wydziale Polonisty­ki UJ, spec­jal­ność kul­tur­oz­naw­st­wo, absol­wen­t­ka Filologii pol­skiej, spec­jal­ność antropo­log­iczno-kul­tur­owa w ramach MISH. Towarzyszyć jej będzie Michał Jutkiewicz, absol­went kom­para­tysty­ki na Wydziale Polonisty­ki Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Pisze pracę dok­torską na tem­at komik­su w Internecie. Intere­su­je się pop­kul­turą, nowy­mi medi­a­mi, nar­racją graficzną i teo­ri­a­mi spiskowy­mi. Pub­likował na blogu Hen­ry’ego Jenk­in­sa, w “Tek­stu­ali­ach”, “Tek­stach Drugich” oraz “Ha!Arcie”.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

opra­cow­ała: Ire­na Koł­tun

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy