Akcje Aktualności Dzień Patrona

Wrześniowy Dzień Patrona już dziś!

Zgodnie z obietnicą, każdego 21. dnia miesiąca celebrujemy Dzień Patrona. Ustanowiliśmy to święto po to, aby w wyjątkowy sposób podziękować naszym Patronom, którzy wspierają nas w tworzeniu dzieła popularyzatorskiego.

Dla­cze­go to świę­to jest dla nas aż tak istot­ne? Odpo­wiedź – przy­naj­mniej dla nas – jest oczy­wi­sta! W ten spo­sób dzię­ku­je­my naszym Patro­nom za comie­sięcz­ne wspar­cie na plat­for­mie patronite.pl. Patron wybie­ra dowol­ną kwo­tę, jaką chce prze­ka­zać na rzecz „Filo­zo­fuj” i dzię­ki temu dokła­da swo­ją cegieł­kę do naszej dzia­łal­no­ści. A korzy­sta­ją na tym wszy­scy nasi Czy­tel­ni­cy, bo to jeden z powo­dów, dla któ­rych może­my two­rzyć jesz­cze wię­cej dzieł popu­la­ry­za­tor­skich. I dzie­lić się nimi nie­od­płat­nie z prze­szło 1200 oso­ba­mi, któ­re codzien­nie odwie­dza­ją por­tal filozofuj.eu. 

Mamy szcze­rą nadzie­ję, że uda­je nam się tra­fić w gusta naszych hoj­nych Patro­nów 🙂 Wrze­śnio­wą nagro­dą jest książ­ka Micha­ela Patric­ka Lyn­cha — Praw­da i życie, któ­ra uka­za­ła się nakła­dem Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go i tra­fia do pani Ani Wilk-Płaszczyk 🙂

Gra­tu­lu­je­my i tym samym jesz­cze raz bar­dzo, bar­dzo dzię­ku­je­my za wsparcie!


Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy