Filozofia ekonomii Filozofia kultury Filozofia polityki Filozofia społeczna Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią 2.0”: Czy globalizacja jest nieuchronna? [panel dyskusyjny]

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym w tym roku filozoficznym panelu dyskusyjnym realizowanym dla projektu „Wszystko jest filozofią 2.0”. Spotkanie z gośćmi, wśród których będzie nasz redaktor naczelny, Artur Szutta, odbędzie się w Konsulacie Kultury w Gdyni o godz. 18:00 we wtorek 27 października.
„Wszyst­ko jest filo­zo­fią 2.0” wpi­su­je się w sze­ro­kie spek­trum zagad­nień podej­mo­wa­nych obec­nie w dys­kur­sie publicz­nym, a doty­czą­cych prze­mian kul­tu­ro­wych, z jaki­mi mamy do czy­nie­nia od dru­giej poło­wy XIX wie­ku. Wyda­je się, że jeste­śmy świad­ka­mi nie­uchron­ne­go pro­ce­su glo­ba­li­za­cji: uni­fi­ka­cji gospo­da­rek, kul­tur, spo­łe­czeństw i państw w kie­run­ku jed­ne­go i uni­wer­sal­ne­go świa­ta „glo­bal­nej wio­ski”. War­to zasta­no­wić się, czy glo­ba­li­za­cja fak­tycz­nie jest nie­uchron­na, jak mógł­by wyglą­dać ten uni­wer­sal­ny świat i czy marze­nie o nim nie jest tyl­ko prze­ja­wem myśle­nia uto­pij­ne­go. Ist­nie­je tak­że ciem­na stro­na glo­ba­li­za­cji – od nie­rów­no­ści eko­no­micz­nych po mar­gi­na­li­za­cję kul­tur lokal­nych. Czy jest ona nie­uchron­na i jakie mamy per­spek­ty­wy na przyszłość?
Goście:
dr hab. Jakub Potul­ski – pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, pra­cow­nik Insty­tu­tu Poli­to­lo­gii, autor licz­nych publi­ka­cji poświę­co­nych współ­cze­snym prze­mia­nom spo­łecz­no-poli­tycz­nym. W pra­cy nauko­wej zain­te­re­so­wa­ny przede wszyst­kim zmia­na­mi zacho­dzą­cy­mi w spo­so­bie orga­ni­za­cji insty­tu­cji poli­tycz­nych w ramach kształ­tu­ją­ce­go się spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go. Pry­wat­nie pasjo­nat gór, a tak­że judo­ka i czło­nek Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Sportowego.
dr hab. Artur Szut­ta – pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, adiunkt na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Redak­tor naczel­ny cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, autor książ­ki Oby­wa­tel­skie nie­po­słu­szeń­stwo. Pró­ba okre­śle­nia poję­cia. Obec­nie zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką pozna­nia moral­ne­go, intu­icja­mi moral­ny­mi i meto­dą reflek­syj­nej rów­no­wa­gi. Publi­ko­wał mię­dzy inny­mi w takich cza­so­pi­smach jak: „The Jour­nal of Moral Phi­lo­so­phy”, „Inter­na­tio­nal Phi­lo­so­phi­cal Quar­ter­ly”, „Ame­ri­can Catho­lic Phi­lo­so­phi­cal Quar­ter­ly”, „Dia­me­tros”, „Filo-Sofi­ja”, „Ana­li­za i Egzy­sten­cja”. Poza filo­zo­fią fascy­nu­ją go języ­ki obce i pił­ka nożna.
Koor­dy­na­to­rzy dyskusji:
dr Andrzej Kara­lus – filo­zof, socjo­log, tłu­macz. Od 2013 roku orga­ni­zu­je na Poli­tech­ni­ce Gdań­skiej kon­fe­ren­cje mię­dzy­na­ro­do­we: „Ekonomia/Kultura/Wartości”. Jego obszar zain­te­re­so­wań badaw­czych to m.in. współ­cze­sna filo­zo­fia poli­ty­ki i filo­zo­fia społeczna.
dr Paweł Pijas – dok­tor filo­zo­fii, adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, absol­went Kole­gium MISH KUL i Wydzia­łu Filo­zo­fii KUL. Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze: ety­ka, epi­ste­mo­lo­gia, histo­ria filo­zo­fii (M. Sche­ler, F. Nie­tz­sche, B. Wil­liams), metafilozofia.
Uwa­ga: licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Wstęp tyl­ko na zapi­sy! Zapi­su­je­my się mailo­wo (ksiegarnia@vademecumgdynia.org) lub odpo­wia­da­jąc na SMS z powia­do­mie­niem od organizatora.
W cza­sie spo­tka­nia zosta­ną zasto­so­wa­ne wszyst­kie obo­wią­zu­ją­ce nor­my i prze­pi­sy sani­tar­ne. Na miej­scu zobo­wią­za­ni będzie­my do dezyn­fek­cji rąk, zakry­wa­nia twa­rzy, zosta­nie nam zmie­rzo­na tem­pe­ra­tu­ra i pod­pi­sze­my oświad­cze­nie COVID-19.
Wyda­rze­nie zosta­nie nagra­ne i następ­ne­go dnia udo­stęp­nio­ne w sieci.
Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów wyda­rze­nia > tutaj
Odno­śnik do wyda­rze­nia na Face­bo­oku > tutaj

Orga­ni­za­to­rzy:
Gdy­nia Kul­tu­ral­na, Cafe Księ­gar­nia Vademecum
Part­ne­rzy i Patroni:
Kon­su­lat Kul­tu­ry i Gdyń­skie Cen­trum Kul­tu­ry, Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we Teatr Gdy­nia Głów­na, TVP Kul­tu­ra, „Filo­zo­fuj!”, Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, Porów­naw­cze Stu­dia Cywi­li­za­cji, Teo­lo­gia Poli­tycz­na, Fun­da­cja FLY, Metro­po­li­tar­na Kar­ta do Kultury
Mece­nat: Mia­sto Gdynia

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Jed­nak nie wszyst­ko jest filozofią…
    Co to jest tzw. globalizacja?!
    Nie ma cze­goś takiego…
    To jest poję­cie wydmusz­ka, fata­mor­ga­na, ersatz na uży­tek gawiedzi…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy