Patronaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią 2.0: Dialog pomimo różnic

„Wszystko jest filozofią 2.0” to cykl otwartych dyskusji filozoficznych realizowanych online przez kawiarnio-księgarnię Vademecum w Gdyni oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni. 11 sierpnia w ramach cyklu odbył się wywiad z Khedi Alievą.

Zapisz się do naszego newslettera

Khe­di Alie­va, któ­ra do Pol­ski przy­je­cha­ła z Gro­zne­go, sto­li­cy obję­tej woj­ną Cze­cze­nii mówi o sobie, że „sta­ra się być pośred­nicz­ką mię­dzy imi­gran­ta­mi a Pola­ka­mi”. Bra­ła czyn­ny udział w opra­co­wa­niu Gdań­skie­go Mode­lu Inte­gra­cji Imi­gran­tów, zasia­da­ła w pierw­szym skła­dzie Rady ds. Inte­gra­cji Imi­gran­tów dora­dza­ją­cej pre­zy­den­to­wi Gdań­ska, któ­ra nie­daw­no zakoń­czy­ła swo­ją dwu­let­nią kaden­cję. Współ­pra­cu­je z Cen­trum Wspar­cia Imi­gran­tów i Imi­gran­tek. Wspól­nie z Mar­tą Sicia­rek – sze­fo­wą CWII odbie­ra­ła w 2015 r. nagro­dę Zło­te­go Wachla­rza przy­zna­wa­ną przez Mię­dzy­na­ro­do­wą Orga­ni­za­cję ds. Migra­cji.

Spo­tka­nie pro­wa­dzi­ła Mag­da­le­na Wal­ko­wiak – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­ski­mi i gra­fi­ki na Uni­wer­sy­te­cie SWPS. Zało­ży­ciel­ka ini­cja­ty­wy Bez Krop­ki, któ­ra łączy pasjo­na­tów twór­czej edu­ka­cji. 

 

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mia­sta Gdy­ni.

Orga­ni­za­to­rzy:
Gdy­nia Kul­tu­ral­na Cafe Księ­gar­nia Vade­me­cum

Part­ne­rzy i Patro­ni:
Kon­su­lat Kul­tu­ry I Gdyń­skie Cen­trum Kul­tu­ryGdyń­skie Cen­trum Fil­mo­weTeatr Gdy­nia Głów­naTVP Kul­tu­ra, „Filo­zo­fuj!”Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii NaukPorów­naw­cze Stu­dia Cywi­li­za­cjiTeo­lo­gia Poli­tycz­naFun­da­cja FLYMetro­po­li­tal­na Kar­ta do Kul­tu­ry

Szcze­gó­ły: Vade­me­cum Gdy­nia

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Czy dobrze rozu­miem, że ter­min “filo­zo­fia 2.0” odno­si się do jakie­goś rodza­ju pro­jek­tu, któ­ry ma na celu stwo­rze­nie nowej filo­zo­fii? Jeże­li tak to z całe­go ser­ca popie­ram.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy