Patronaty Video

Wszystko jest filozofią 2.0: Socjologia podróży

17 sierpnia 2020 r. w ramach corocznego cyklu otwartych dyskusji filozoficznych „Wszystko jest filozofią” organizowanych przez kawiarnio-księgarnię Vademecum w Gdyni oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni odbyły się warsztaty online dr Małgorzaty Mordal pt. „Socjologia podróży”.

Zapisz się do naszego newslettera

Czym jest podróż dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka? Jak tury­sty­ka zmie­nia histo­rię miejsc i obraz przy­ro­dy? Dla­cze­go muzea coraz bar­dziej przy­po­mi­na­ją skle­py, a skle­py — muzea? Przed­mio­tem ana­li­zy jest tu nie tyle roz­wój sek­to­ra usług tury­stycz­nych, ile spe­cy­fi­ka post­mo­der­ni­stycz­nych atrak­cji tury­stycz­nych, sty­li­zo­wa­nie histo­rii i oto­cze­nia, prze­mia­na wizu­al­ne­go (ale tak­że cie­le­sne­go) doświad­cze­nia tury­stycz­ne­go, zwłasz­cza w dobie glo­ba­li­za­cji. Oka­zu­je się, że zarów­no włó­czę­dzy, jak i kosmo­po­li­tycz­ni sek­stu­ry­ści wpi­su­ją się w nie­jed­no­znacz­ny świat maso­wej post­tu­ry­sty­ki.


Mał­go­rza­ta Mor­dal – uzy­ska­ła dok­to­rat z geo­tu­ry­sty­ki na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Zawo­do­wo wie­lo­let­nia dwu­ję­zycz­na nauczy­ciel­ka geo­gra­fii, pry­wat­nie pasjo­nat­ka podró­ży i pod­glą­dacz­ka innych kul­tur. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: sze­ro­kie spek­trum zagad­nień, począw­szy od geo­róż­no­rod­no­ści, przez demo­gra­fię, aż po glo­ba­li­za­cję i wie­lo­kul­tu­ro­wość. Miesz­ka w Gdy­ni.


Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mia­sta Gdy­ni.

Orga­ni­za­to­rzy:
Gdy­nia Kul­tu­ral­na, Cafe Księ­gar­nia Vade­me­cum

Part­ne­rzy i Patro­ni:
Kon­su­lat Kul­tu­ry I Gdyń­skie Cen­trum Kul­tu­ryGdyń­skie Cen­trum Fil­mo­weTeatr Gdy­nia Głów­naTVP Kul­tu­ra, „Filo­zo­fuj!”Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii NaukPorów­naw­cze Stu­dia Cywi­li­za­cjiTeo­lo­gia Poli­tycz­naFun­da­cja FLYMetro­po­li­tal­na Kar­ta do Kul­tu­ry

Szcze­gó­ły: Vade­me­cum Gdy­nia

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Cie­ka­wy temat, aku­rat na okres waka­cyj­ny. Tury­sty­ka jest na tyle powszech­na w dzi­siej­szych cza­sach, że trud­no sobie wyobra­zić, że kie­dyś była zja­wi­skiem mar­gi­nal­nym.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy