Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią – edycja II

Serdecznie zapraszamy na II odsłonę projektu „Wszystko jest filozofią” zorganizowaną przez Fundację Vademecum w Gdyni. Kolejne spotkanie pod hasłem „Romantyzm w Polsce: mesjanizm i filozofia narodowa” już jutro, 19 kwietnia w godzinach 18.00–20.00, w gdyńskiej Cafe Księgarni Vademecum. Warsztaty filozoficzne poprowadzi Adam Jank. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu.

Zapisz się do naszego newslettera

Opis warsz­ta­tu

W wyda­nej w 1840 roku „Histo­rii lite­ra­tu­ry pol­skiej” Michał Wisz­niew­ski okre­śla cza­sy współ­cze­sne jako „epo­kę Tren­tow­skie­go i Mic­kie­wi­cza”. Celem warsz­ta­tu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Vade­me­cum będzie przy­bli­że­nie posta­ci i myśli Bro­ni­sła­wa Tren­tow­skie­go. Bedzie moż­na posłu­chać wybra­nych ustę­pów z jego naj­waż­niej­sze­go, nie­wy­da­ne­go za życia dzie­ła – Boży­cy, lub teo­zo­fii. Pod­ję­ta zosta­nie pró­ba zre­kon­stru­owa­nia  pro­jek­tu filo­zo­fii naro­do­wej Tren­tow­skie­go. Osta­tecz­nie, jego idee zosta­ną skon­fron­to­wa­ne z naj­waż­niej­szym ide­owym opo­nen­tem epo­ki roman­ty­zmu, czy­li nur­tem mesja­ni­stycz­nym (w wyda­niu Hoene-Wroń­skie­go, Towiań­skie­go i Mic­kie­wi­cza). Pod­czas dys­ku­sji zasta­no­wi­my się, co dzi­siaj powin­ni­śmy zro­bić (prze­jąć, uak­tu­al­nić, odrzu­cić) ze spu­ści­zną pol­skiej myśli romantycznej.

Mate­riał do lek­tu­ry: wybra­ne frag­men­ty pisma Boży­ca, lub teo­zo­fia Bro­ni­sła­wa Trentowskiego.
Oma­wia­ny tekst moż­na zna­leźć w naj­now­szym nume­rze kwar­tal­ni­ka „Kro­nos” pt. Boży­ca Tren­tow­skie­go, nr 4 (43)/2017.
Wybra­ne ustę­py z tek­stu będą tak­że dostęp­ne na miej­scu, w Cafe Księ­gar­ni Vade­me­cum (moż­li­wość wypo­ży­cze­nia kopii) oraz w wer­sji elek­tro­nicz­nej (wysy­ła­my mailem).

: Cafe Księ­gar­nia Vade­me­cum, ul. Świę­to­jań­ska 5–7, Gdynia
19 kwiet­nia, 18.00–20.00
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na facebooku

Wstęp wol­ny
Dla gości prze­wi­dzia­ny jest poczęstunek.
Obo­wią­zu­ją zapi­sy (limit miejsc: do 30 osób).
Potwier­dze­nie uczest­nic­twa pro­si­my wysłać na adres:
ksiegarnia@vademecumgdynia.org z poda­niem imie­nia, nazwi­ska i nume­ru telefonu.
Zgło­sze­nia moż­na doko­nać rów­nież tele­fo­nicz­nie: 58–661 15 41

Ser­decz­nie zapraszamy!


Warsz­tat popro­wa­dzi Adam Jank — współ­za­ło­ży­ciel „Rady­kal­ne­go sło­nia”, stu­dent filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Dzia­ła w Fun­da­cji Vade­me­cum, inte­re­su­je się neo­pla­to­ni­zmem, gno­zą i myślą roman­tycz­ną. Lubi koty.


O projekcie

Wszyst­ko jest filo­zo­fią – edy­cja II” to cykl warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych, przy­bli­ża­ją­cych pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz spo­tka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi, zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pra­cą akademicką.
Pro­jekt jest kon­ty­nu­acją ubie­gło­rocz­nej ini­cja­ty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spo­tkań było życie w kosmo­po­li­tycz­nej, mul­ti­kul­tu­ro­wej a jed­no­cze­śnie reli­gij­nej i patrio­tycz­nej nowoczesności.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, orga­ni­za­to­rzy sku­pią się na pol­skiej myśli filozoficznej.

Warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne w przy­stęp­ny spo­sób przy­bli­żą pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz pozwo­lą uczest­ni­kom opa­no­wać naj­waż­niej­sze umie­jęt­no­ści filo­zo­ficz­ne, takie jak: czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem tek­stów kla­sycz­nych myśli­cie­li, zdol­ność do kry­tycz­ne­go myśle­nia oraz pro­wa­dze­nia rze­tel­nej, kul­tu­ral­nej dys­ku­sji. Do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów zapro­si­li­śmy wolon­ta­riu­szy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zo­fii, oso­by nią zain­te­re­so­wa­ne oraz nauczy­cie­li szkol­nych i akademickich.
Dru­ga część pro­jek­tu to seria spo­tkań wykła­do­wych z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pra­cą aka­de­mic­ką i popu­la­ry­za­cją tej dzie­dzi­ny wie­dzy w innej for­mie (książ­ki, cza­so­pi­sma naukowe).
Zapro­si­li­śmy naukow­ców zwią­za­nych z pręż­nie dzia­ła­ją­cy­mi śro­do­wi­ska­mi filo­zo­ficz­ny­mi z całej Polski.
Pierw­sza odsło­na nasze­go pro­jek­tu, poka­za­ła jak wiel­ki poten­cjał tkwi w orga­ni­zo­wa­niu tego typu wykładów.

Kalendarz spotkań

19 kwiet­nia – Roman­tyzm w Pol­sce: mesja­nizm i filo­zo­fia naro­do­wa – pro­wa­dze­nie: Adam Jank
25 kwiet­nia – Czy ist­nie­je coś, co zwie­my moral­nym cha­rak­te­rem i cno­tą? – dr hab. Nata­sza Szut­ta (wykład w Gdyń­skim Cen­trum Filmowym)
10 maja – Arthur Scho­pen­hau­er i Mło­da Pol­ska – pro­wa­dze­nie: Jan Krzysz­tof Rychert
17 maja – Dr Oli­ver Sacks i jego podró­że po umy­śle – pro­wa­dze­nie: Mar­cin Wróbel

… i wię­cej, aż do grud­nia 2018!

W tym roku odbę­dą się rów­nież warsz­ta­ty, m.in.:

  • o Sędzi­wo­ju Alche­mi­ku i poszu­ki­wa­niu kamie­nia filozoficznego,
  • o współ­cze­snym stoicyzmie,
  • o wpły­wie filo­zo­fii Frie­dri­cha Nie­tz­sche­go na twór­czość pol­skich poetów,
  • o spo­rze Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go z Hen­ry­kiem Struve
  • o filo­zo­ficz­nych inspi­ra­cjach Jac­ka Malczewskiego.

Orga­ni­za­to­rzy dekla­ru­ją, że w ramach spo­tkań zasta­nie pod­ję­tych też parę innych inte­re­su­ją­cych tema­tów, jed­nak na razie nie chcą zdra­dzać szcze­gó­łów. Zachę­ca­my do śle­dze­nia dal­szych informacji!

Mece­na­sem Pro­jek­tu jest Mia­sto Gdynia.


Orga­ni­za­to­rzy

Part­ne­rzy
Cen­trum Kul­tu­ry w Gdy­ni, Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we, Kon­su­lat hono­ro­wy Luk­sem­bur­ga w Sopo­cie, Muzeum Mia­sta Gdy­ni, Teatr Gdy­nia Głów­na, Tygo­dnik Powszechny

Patro­ni
Filo­zo­fuj oraz Trojmiasto.pl, Teo­lo­gia Poli­tycz­na, Coper­ni­cus Cen­ter Press www.ccpress.pl, Machi­na Myśli, Cen­trum Prak­ty­ki Sto­ic­kiej, Gdyń­ska Stre­fa Kul­tu­ry, Metro­po­li­tal­na Kar­ta do Kul­tu­ry, Cen­trum Aktyw­no­ści Seniora

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bar­dzo dzię­ku­ję o infor­ma­cji spo­tkań w Gdy­ni! O tych spo­tka­niach wcze­śniej nie wiedziałam.
    W/g Imma­nu­ela Kan­ta ” moral­ność to pod­mio­to­wy spo­sób reali­za­cji nor­my ist­nie­ją­cej poza pod­mio­tem doko­nu­ją­cym wybo­ru celu i meto­dy działania…”

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy