Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane

Projekt „Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane” to organizowany przez fundację Vademecum i miasto Gdynia cykl otwartych dyskusji filozoficznych połączonych ze spotkaniami z polskimi filozofami znanymi z pracy akademickiej oraz popularyzacji swojej dyscypliny. Patronat medialny nad projektem objął magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

W ramach pro­jek­tu „Wszys­tko jest filo­zofią” orga­ni­zowane będą dwa różne cyk­liczne wydarze­nie, które łączy filo­zofia. Pier­wsze z nich to „Vade­me­cum filo­zoficzne”, czyli seria otwartych dyskusji na tem­aty zapro­ponowane w formie pyta­nia przez samych uczest­ników, a następ­nie wybrane metodą głosowa­nia. Jak pod­kreśla­ją orga­ni­za­torzy, tem­aty te będą wyma­gać ogól­nego zain­tere­sowa­nia tem­atyką filo­zoficzną, ale nie spec­jal­isty­cznej wiedzy czy zna­jo­moś­ci wybranego dzieła kul­tu­ry. Tak zor­ga­ni­zowane debaty odby­wa­ją się w przestrzeni Café Księ­gar­nia Vade­me­cum w Gdyni. Sama for­muła pochodzi z inspiracji orga­ni­za­torów podob­ną inic­jaty­wą orga­ni­zowaną w kilku mias­tach w Polsce pod nazwą „Sokrates Café”.

Najbliższe, trze­cie spotkanie Vade­me­cum filo­zoficznego zaplanowano na 12 kwiet­nia 2017 roku o godzinie 18.00. Sug­erowane tem­aty do dyskusji to:

1. Czy mamy wol­ną wolę?
2. Czy możli­we jest stworze­nie / odkrycie naukowej „teorii wszys­tkiego”?
3. Czy może ist­nieć i funkcjonować społeczeńst­wo bez religii?

Drugie wydarze­nie składa­jące się na całość pro­jek­tu to sie­dem spotkań ze znany­mi i ceniony­mi naukow­ca­mi z prężnie dzi­ała­ją­cych środowisk filo­zoficznych, którzy aktu­al­nie zaj­mu­ją się zarówno pracą aka­demicką, jak i pop­u­laryza­cją filo­zofii, cho­ci­aż­by poprzez pub­likac­je swoich tek­stów w formie książek i cza­sop­ism naukowych. Spotka­nia zostały zaplanowane w układzie: jed­no spotkanie w miesiącu od kwiet­nia do czer­w­ca 2017 roku i, po prz­er­wie waka­cyjnej, od wrześ­nia do grud­nia 2017 roku.

Pier­wsze z nich odbędzie się już 22 kwiet­nia o godzinie 15.30 w Gdyńskim Cen­trum Fil­mowym, a jego goś­ciem będzie, dr Artur Szut­ta, czyli redak­tor naczel­ny naszego mag­a­zynu, ale i adi­unkt filo­zofii na Wydziale Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego obec­nie zaj­mu­ją­cy się prob­lematyką poz­na­nia moral­nego, intu­ic­ja­mi moral­ny­mi i metodą refleksyjnej równowa­gi. Zapowiada­jąc swo­je wys­tąpi­e­nie wychodzi on od pyta­nia „Czym są nasze moralne intu­ic­je? Czy to właśnie dzię­ki nim obiek­ty­wnie poz­na­je­my, a tym samym odróż­ni­amy od siebie dobro i zło? A może moralne intu­ic­je to jedynie nasza pro­jekc­ja, coś co real­nie nie ist­nieje?”. Inau­gu­ra­cyjne spotkanie pro­jek­tu odbędzie się w ramach kwiet­niowego Week­endu Lit­er­ack­iego fes­ti­walu Mias­to Słowa. Wstęp wol­ny.

Wszyscy zaproszeni goś­cie to:

  • Artur Szut­ta („Filo­zo­fuj!”);
  • Marek Cichoc­ki („Teolo­gia Poli­ty­cz­na”);
  • Aga­ta Bielik-Rob­son („Kry­ty­ka Poli­ty­cz­na”, prze­wod­niczą­ca Kapituły Nagrody Lit­er­ack­iej Gdy­nia);
  • Łukasz Lamża i Mateusz Hohol (CC Press, współpra­cown­i­cy prof. ks. M. Hellera);
  • Tomasz Swo­bo­da (pol­s­ki tłu­macz i lit­er­atur­oz­naw­ca);
  • Andrzej Kar­alus (wykład­ow­ca Politech­ni­ki Gdańskiej z Kat­edry Nauk Społecznych i Filo­zoficznych);
  • Anna Dziedz­ic (Wydzi­ał Filo­zofii UW, pub­liku­je w KRONOS).

Mece­nasem pro­jek­tu jest Mias­to Gdy­nia.


Orga­ni­za­tor:

Mias­to Gdy­nia; Fun­dac­ja Vade­me­cum.

Part­nerzy:

Gdy­nia Kul­tur­al­na; Cen­trum Kul­tu­ry Gdy­nia; Muzeum Mias­ta Gdyni; Teatr Gdy­nia Głów­na.

Patroni Medi­al­ni:

Filo­zo­fuj!; Teolo­gia Poli­ty­cz­na; Tygod­nik Powszech­ny; Gdyńs­ka Stre­fa Kul­tu­ry; Machi­na Myśli; BLIZA; Fun­dac­ja Cen­trum Koperni­ka; Coper­ni­cus Cen­ter Press; Filo­zofia w Prak­tyce; Radio Gdańsk.


: Café Księ­gar­nia Vade­me­cum (Świę­to­jańs­ka 5–7, Gdy­nia); Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe (Pl. Grun­waldz­ki 2, Gdy­nia).
12 kwiet­nia, 18.00 (Vade­me­cum słowa); 22 kwiet­nia, 15.30 (spotkanie z dr Arturem Szut­tą).
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy