Aktualności Etyka Patronaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią – spotkanie z Nataszą Szuttą w Gdyni

Już w środę, 25 kwietnia o godz. 18, zapraszamy do Gdyńskiego Centrum Filmowego na spotkanie filozoficzne z dr hab. Nataszą Szuttą. Wydarzenie organizuje Fundacja Vademecum, w ramach projektu „Wszystko jest filozofią”, edycja II. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu . Serdecznie zapraszamy.

Zapisz się do naszego newslettera

Zaprasza­my na spotkanie filo­zoficzne z naszą redak­cyjną koleżanką, dr hab. Nataszą Szut­tą,
real­i­zowane przez Fun­dację Vade­me­cum w ramach pro­jek­tu „Wszys­tko jest filo­zofią” edy­c­ja II.

Spotkanie będzie naw­iązy­wało do treś­ci książ­ki Nataszy Szut­ty pt: „Czy ist­nieje coś, co zwiemy moral­nym charak­terem i cnotą?”.

Każdy z nas jest „jak­iś”, a to jaki jest, najłatwiej opisać w kat­e­go­ri­ach cech charak­teru – np. mądry/niemądry, przyjazny/wrogi, otwarty/zamknięty. Część tych cech ma charak­ter moral­nie neu­tral­ny, a część moral­nie dobry lub zły.

Sytu­acjoniś­ci  twierdzą, że pod wzglę­dem moral­nym jesteśmy nija­cy, a nasze zachowanie zależy głównie od sytu­acji, w jakich staw­ia nas los.

Natasza Szut­ta przed­stawi argu­men­ty sytu­acjon­istów (m.in. dane ekspery­men­talne i his­to­ryczne), a następ­nie odpowie na nie i pode­jmie próbę obrony tego, że charak­ter moral­ny i cno­ty nie tyko ist­nieją, ale moż­na je również w świadomy sposób rozwi­jać.

:Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe – księgarnia/ gale­ria, ul. plac Grun­waldz­ki 2, Gdy­nia
25 kwiet­nia, 18.00–20.00
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Wstęp wol­ny

W trak­cie spotka­nia będzie możli­wość naby­cia książ­ki w atrak­cyjnej cenie.


Natasza Szut­ta – dok­tor, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Absol­wen­t­ka Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II i Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Spec­jal­izu­je się w etyce, metae­tyce i psy­chologii moral­noś­ci. Autor­ka wielu pub­likacji naukowych, m.in. mono­grafii Współczes­na ety­ka cnót.Projekt nowej ety­ki? (Gdańsk 2007), redak­tor­ka książek Współczes­na ety­ka cnót: możli­woś­ci i ograniczenia (Warsza­wa 2010) oraz (z A. Szut­tą) W poszuki­wa­niu moral­nego charak­teru (Lublin 2015). Związana z cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym „Filo­zo­fuj!”, w którym prowadzi stały dzi­ał „Ety­ka w lit­er­aturze”.


Kalendarz spotkań:

25 kwiet­nia – Czy ist­nieje coś, co zwiemy moral­nym charak­terem i cnotą? – dr hab. Natasza Szut­ta (wykład w Gdyńskim Cen­trum Fil­mowym)

10 maja – Arthur Schopen­hauer i Mło­da Pol­s­ka –
prowadze­nie: Jan Krzysztof Rychert
17 maja – Dr Oliv­er Sacks i jego podróże po umyśle –

prowadze­nie: Marcin Wró­bel

… i więcej aż do grud­nia 2018!

W tym roku zor­ga­nizu­je­my również warsz­taty o Sędzi­wo­ju Alchemiku i poszuki­wa­niu kamienia filo­zoficznego, o współczes­nym sto­icyzmie, o wpły­wie filo­zofii Friedricha Niet­zschego na twór­c­zość pol­s­kich poet­ów, o sporze Kaz­imierza Twar­dowskiego z Hen­rykiem Struve czy o filo­zoficznych inspirac­jach Jac­ka Mal­czewskiego. Pode­jmiemy też parę świet­nych tem­atów, których nie chce­my na razie zdradzać. Zachę­camy do śledzenia dal­szych infor­ma­cji!

O projekcie „Wszystko jest filozofią – edycja II

Wszys­tko jest filo­zofią – edy­c­ja II” to cykl warsz­tatów filo­zoficznych przy­bliża­ją­cych pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz spotka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pracą aka­demicką.
Pro­jekt jest kon­tynu­acją ubiegłorocznej inic­jaty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spotkań było życie w kos­mopoli­ty­cznej, mul­ti­kul­tur­owej a jed­nocześnie religi­jnej i patri­o­ty­cznej nowoczes­noś­ci.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci, skupimy się na pol­skiej myśli filo­zoficznej.

Warsz­taty filo­zoficzne w przys­tęp­ny sposób przy­bliżą pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz poz­wolą uczest­nikom opanować najważniejsze umiejęt­noś­ci filo­zoficzne, takie jak: czy­tanie ze zrozu­mie­niem tek­stów klasy­cznych myśli­cieli, zdol­ność do kry­ty­cznego myśle­nia oraz prowadzenia rzetel­nej, kul­tur­al­nej dyskusji. Do prowadzenia warsz­tatów zaprosil­iśmy wolon­tar­iuszy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zofii, oso­by nią zain­tere­sowane oraz nauczy­cieli szkol­nych i aka­demic­kich.
Dru­ga część pro­jek­tu to seria spotkań wykład­owych z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pracą aka­demicką i pop­u­laryza­cją tej dziedziny wiedzy w innej formie (książ­ki, cza­sopis­ma naukowe).
Zaprosil­iśmy naukow­ców związanych z prężnie dzi­ała­ją­cy­mi środowiska­mi filo­zoficzny­mi z całej Pol­s­ki.
Pier­wsza odsłona naszego pro­jek­tu, pokaza­ła jak wiel­ki potenc­jał tkwi w orga­ni­zowa­niu tego typu wykładów.

 

 


Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy