Aktualności Etyka Patronaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią – spotkanie z Nataszą Szuttą w Gdyni

Już w środę, 25 kwietnia o godz. 18, zapraszamy do Gdyńskiego Centrum Filmowego na spotkanie filozoficzne z dr hab. Nataszą Szuttą. Wydarzenie organizuje Fundacja Vademecum, w ramach projektu „Wszystko jest filozofią”, edycja II. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu . Serdecznie zapraszamy.

Zapra­sza­my na spo­tka­nie filo­zo­ficz­ne z naszą redak­cyj­ną kole­żan­ką, dr hab. Nata­szą Szuttą,
reali­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Vade­me­cum w ramach pro­jek­tu „Wszyst­ko jest filo­zo­fią” edy­cja II.

Spo­tka­nie będzie nawią­zy­wa­ło do tre­ści książ­ki Nata­szy Szut­ty pt: „Czy ist­nie­je coś, co zwie­my moral­nym cha­rak­te­rem i cno­tą?”.

Każ­dy z nas jest „jakiś”, a to jaki jest, naj­ła­twiej opi­sać w kate­go­riach cech cha­rak­te­ru – np. mądry/niemądry, przyjazny/wrogi, otwarty/zamknięty. Część tych cech ma cha­rak­ter moral­nie neu­tral­ny, a część moral­nie dobry lub zły.

Sytu­acjo­ni­ści  twier­dzą, że pod wzglę­dem moral­nym jeste­śmy nija­cy, a nasze zacho­wa­nie zale­ży głów­nie od sytu­acji, w jakich sta­wia nas los.

Nata­sza Szut­ta przed­sta­wi argu­men­ty sytu­acjo­ni­stów (m.in. dane eks­pe­ry­men­tal­ne i histo­rycz­ne), a następ­nie odpo­wie na nie i podej­mie pró­bę obro­ny tego, że cha­rak­ter moral­ny i cno­ty nie tyko ist­nie­ją, ale moż­na je rów­nież w świa­do­my spo­sób rozwijać.

:Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we – księgarnia/ gale­ria, ul. plac Grun­waldz­ki 2, Gdynia
25 kwiet­nia, 18.00–20.00
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na facebooku

Wstęp wol­ny

W trak­cie spo­tka­nia będzie moż­li­wość naby­cia książ­ki w atrak­cyj­nej cenie.


Nata­sza Szut­ta – dok­tor, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Absol­went­ka Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Spe­cja­li­zu­je się w ety­ce, meta­ety­ce i psy­cho­lo­gii moral­no­ści. Autor­ka wie­lu publi­ka­cji nauko­wych, m.in. mono­gra­fii Współ­cze­sna ety­ka cnót.Projekt nowej ety­ki? (Gdańsk 2007), redak­tor­ka ksią­żek Współ­cze­sna ety­ka cnót: moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia (War­sza­wa 2010) oraz (z A. Szut­tą) W poszu­ki­wa­niu moral­ne­go cha­rak­te­ru (Lublin 2015). Zwią­za­na z cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym „Filo­zo­fuj!”, w któ­rym pro­wa­dzi sta­ły dział „Ety­ka w literaturze”.


Kalendarz spotkań:

25 kwiet­nia – Czy ist­nie­je coś, co zwie­my moral­nym cha­rak­te­rem i cno­tą? – dr hab. Nata­sza Szut­ta (wykład w Gdyń­skim Cen­trum Filmowym)

10 maja – Arthur Scho­pen­hau­er i Mło­da Polska –
pro­wa­dze­nie: Jan Krzysz­tof Rychert
17 maja – Dr Oli­ver Sacks i jego podró­że po umyśle –

pro­wa­dze­nie: Mar­cin Wróbel

… i wię­cej aż do grud­nia 2018!

W tym roku zor­ga­ni­zu­je­my rów­nież warsz­ta­ty o Sędzi­wo­ju Alche­mi­ku i poszu­ki­wa­niu kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go, o współ­cze­snym sto­icy­zmie, o wpły­wie filo­zo­fii Frie­dri­cha Nie­tz­sche­go na twór­czość pol­skich poetów, o spo­rze Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go z Hen­ry­kiem Stru­ve czy o filo­zo­ficz­nych inspi­ra­cjach Jac­ka Mal­czew­skie­go. Podej­mie­my też parę świet­nych tema­tów, któ­rych nie chce­my na razie zdra­dzać. Zachę­ca­my do śle­dze­nia dal­szych informacji!

O projekcie „Wszystko jest filozofią – edycja II

Wszyst­ko jest filo­zo­fią – edy­cja II” to cykl warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych przy­bli­ża­ją­cych pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz spo­tka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pra­cą akademicką.
Pro­jekt jest kon­ty­nu­acją ubie­gło­rocz­nej ini­cja­ty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spo­tkań było życie w kosmo­po­li­tycz­nej, mul­ti­kul­tu­ro­wej a jed­no­cze­śnie reli­gij­nej i patrio­tycz­nej nowoczesności.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, sku­pi­my się na pol­skiej myśli filozoficznej.

Warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne w przy­stęp­ny spo­sób przy­bli­żą pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz pozwo­lą uczest­ni­kom opa­no­wać naj­waż­niej­sze umie­jęt­no­ści filo­zo­ficz­ne, takie jak: czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem tek­stów kla­sycz­nych myśli­cie­li, zdol­ność do kry­tycz­ne­go myśle­nia oraz pro­wa­dze­nia rze­tel­nej, kul­tu­ral­nej dys­ku­sji. Do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów zapro­si­li­śmy wolon­ta­riu­szy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zo­fii, oso­by nią zain­te­re­so­wa­ne oraz nauczy­cie­li szkol­nych i akademickich.
Dru­ga część pro­jek­tu to seria spo­tkań wykła­do­wych z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pra­cą aka­de­mic­ką i popu­la­ry­za­cją tej dzie­dzi­ny wie­dzy w innej for­mie (książ­ki, cza­so­pi­sma naukowe).
Zapro­si­li­śmy naukow­ców zwią­za­nych z pręż­nie dzia­ła­ją­cy­mi śro­do­wi­ska­mi filo­zo­ficz­ny­mi z całej Polski.
Pierw­sza odsło­na nasze­go pro­jek­tu, poka­za­ła jak wiel­ki poten­cjał tkwi w orga­ni­zo­wa­niu tego typu wykładów.

 

 


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy