Aktualności Ankiety

Wybieramy temat numeru 4 z roku 2021

Drodzy Czytelnicy, jak co roku pod koniec wakacji wybieramy tematy numerów „Filozofuj!” na kolejny rok. Tradycyjnie prosimy również Was o głos w tej sprawie, ponieważ czasopismo tworzymy dla Was – według Waszych zainteresowań. Gorąco zachęcamy więc do oddania głosu na jedną spośród 12 propozycji tematów wymienionych w poniższej ankiecie. Wygra jeden temat z najwyższą liczbą głosów. Numer ten ukaże się w lipcu 2021 roku. Ankieta będzie aktywna do 30 sierpnia 2020 roku. Po tym terminie opublikujemy pełną listę tematów.

Wybierz jeden temat nume­ru „Filo­zo­fuj!” w roku 2021!

 • Gry kom­pu­te­ro­we (20%, 21 Votes)
 • Wyobraź­nia (17%, 18 Votes)
 • Popraw­ność poli­tycz­na (10%, 11 Votes)
 • Kon­sump­cjo­nizm (10%, 11 Votes)
 • Postęp (8%, 8 Votes)
 • Zro­zu­mieć tole­ran­cję (8%, 8 Votes)
 • Epo­ka wiel­kich ide­olo­gii (7%, 7 Votes)
 • Prag­ma­tyzm (7%, 7 Votes)
 • Koniec praw czło­wie­ka? (6%, 6 Votes)
 • Spór o wła­sność (4%, 4 Votes)
 • Natu­ra­lizm (3%, 3 Votes)
 • Cynizm (2%, 2 Votes)

Total Voters: 106

Loading ... Loading …

Nie­ba­wem, wraz z wyni­ka­mi ankie­ty, poda­my Wam tema­ty nume­rów wybra­ne przez redakcję.

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • PC — język, zasa­dy, war­to­ści, edu­ka­cja, muzy­ka, film, teatr, lite­ra­tu­ra, myśle­nie, pra­ca, wypo­czy­nek, wła­dza, spo­łe­czeń­stwo, jed­nost­ka… Wyobraź­nia, postęp, kon­sump­cjo­nizm, ide­olo­gie, gry, tech­ni­cy­za­cja, postęp, tole­ran­cja, pra­wa czło­wie­ka, prag­ma­tyzm, natu­ra­lizm, cynizm, pra­wo wła­sno­ści, posiadania…sexualizm, ero­tyzm, indy­wi­du­alizm… zaba­wa, bogac­two, istnienie…

 • Popraw­ność poli­tycz­na /PC/!
  Koniecz­nie! To jest dziś arcy­waż­ne! Coraz bar­dziej! Już od daw­na zresz­ta! A nikt nie chce, boi się pisać i mówić o niej!
  Ponie­waż to jest cho­ra, destruk­cyj­na, neo­ma­rxi­stow­ska, post­mo­der­ni­stycz­na, lewi­co­wa idea /kaganiec, szan­taż, sabo­taż, wytrych, defor­ma­cje, gro­te­ski, aber­ra­cje, para­no­je i wszech­wład­ny kaganiec/, jaka nie­sie ze sobą same nega­tyw­ne skut­ki! We wszyst­kim, gdzie się poja­wi /język, kul­tu­ra, sztu­ka, nauka, spo­łe­czeń­stwo, poli­ty­ka, życie codzien­ne etc./!
  Ale o niej tyl­ko bez kom­pro­mi­su, odważ­nie, real­nie, jak jest i bez… poli­tycz­nej popraw­no­ści! A to jest dziś praw­dzi­wa sztuka!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy