Ankiety

Wybieramy temat numeru 5 z 2019 roku

Wybraliśmy już tematy 5 spośród 6 numerów „Filozofuj!”, które ukażą się w 2019 roku. Tradycyjnie wybór jednego z tematów należy do Was. Otwieramy zatem ankietę z zestawami tematów do wyboru. Gorąco zachęcamy więc do oddania głosu na jeden nich. Wygra ten, który uzyska najwięcej głosów, a we wrześniu 2019 roku ukaże się Wasz numer. Ankieta będzie aktywna do 15 października 2018 roku. Po tym terminie ogłosimy Wasz wybór i podamy warunki prenumeraty magazynu na 2019 rok.

Naj­pierw przy­po­mnie­nie tema­tów, któ­re zosta­ły wybra­ne przez redak­cję:

 1. Filo­zo­fia humo­ru i śmiechu
 2. Wie­dza a prio­ri
 3. Przy­czy­no­wość
 4. Rela­ty­wizm
 5. [Temat tego nume­ru wła­śnie wybieracie]
 6. Filo­zo­fia śmier­ci i nieśmiertelności

A oto ankieta:

Któ­ry spo­śród 16 wymie­nio­nych niżej tema­tów powi­nien być tema­tem głów­nym nume­ru 5 z 2019 roku?

 • Spo­ry bio­etycz­ne (18%, 31 Votes)
 • Ewo­lu­cja i inte­li­gent­ny pro­jekt (9%, 15 Votes)
 • Miłość i przy­jaźń (8%, 13 Votes)
 • Reli­gia a moral­ność (8%, 13 Votes)
 • Qualia (7%, 12 Votes)
 • Racjo­nal­ność (7%, 12 Votes)
 • Eko­lo­gia (7%, 12 Votes)
 • Ety­ka dzien­ni­kar­ska / mediów (6%, 10 Votes)
 • Czy śmierć demo­kra­cji? (6%, 10 Votes)
 • Roz­ter­ki Sokra­te­sa (5%, 9 Votes)
 • Boha­ter­stwo (5%, 8 Votes)
 • Tole­ran­cja (4%, 7 Votes)
 • Ide­alizm (4%, 7 Votes)
 • Filo­zo­fia spor­tu (3%, 6 Votes)
 • Filo­zo­fia biz­ne­su (2%, 4 Votes)
 • Dobro (2%, 3 Votes)

Total Voters: 172

Loading ... Loading …

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy