Aktualności Ankiety

Wybieramy tematy numerów 5 i 6 z roku 2020

Drodzy Czytelnicy, ustaliliśmy już tematy czterech numerów „Filozofuj!” na 2020 rok. Jednak tradycyjnie – wybierając część tematów „Filozofuj!” – kierujemy się Waszymi sugestiami. Prosimy Was o głos w tej sprawie, ponieważ czasopismo tworzymy dla Was – według Waszych zainteresowań. Gorąco zachęcamy więc do oddania głosu na DWIE spośród 13 propozycji tematów wymienionych w poniższej ankiecie. Wygrają dwa tematy z najwyższą liczbą głosów. Numery te ukażą się we wrześniu i w listopadzie 2020 roku. Ankieta będzie aktywna do 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie opublikujemy pełną listę tematów na kolejny rok.

Wybierz DWA tema­ty nume­rów „Filo­zo­fuj!” w roku 2020!

 • Współ­cze­sne mity (15%, 55 Votes)
 • Uto­pie (11%, 41 Votes)
 • Labo­ra­to­rium myśli/eksperymenty myślo­we (9%, 34 Votes)
 • Postęp w filo­zo­fii (9%, 34 Votes)
 • Czy koniec praw czło­wie­ka? (9%, 32 Votes)
 • Eudaj­mo­nia (8%, 28 Votes)
 • Wokół ewo­lu­cji (8%, 28 Votes)
 • Para­dok­sy (7%, 25 Votes)
 • Racjo­nal­ność (6%, 24 Votes)
 • Reflek­sja i dystans poznaw­czy (6%, 21 Votes)
 • Kłam­stwo (5%, 18 Votes)
 • Labi­rynt miło­ści (5%, 17 Votes)
 • Przy­jem­ność (4%, 13 Votes)

Total Voters: 189

Loading ... Loading …

Przy­po­mi­na­my też tema­ty nume­rów wybra­ne przez redakcję:

Numer 1/2020: Isto­ta rzeczy

Numer 2/2020: Tajem­ni­ca życia

Numer 3/2020: Czy żyje­my w symulacji?

Numer 4/2020: Zło

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • ROZUM to są сzte­ry wyż­sze umie­jęt­no­ści umy­sło­we, on się skła­da z pod­mio­to­we­go wybo­ru, z: pro­ce­su myśle­nia, pro­ce­su pozna­wa­nia, woli i sądze­nia o swo­ich pod­mio­to­wych wybo­rach. To wyra­sta­nie ucznia z pro­ce­su roz­wo­ju począt­ko­we­go któ­ry roz­wi­ja się wg kry­te­rium obra­zo­we­go w naucza­niu szkol­nym. Nor­my praw­ne i regu­ły są zapi­sa­ne a moral­ność to pod­mio­to­wy wybór tych norm gdy uczeń się roz­wi­ja w obsza­rze tych czte­rech wyż­szych umie­jęt­no­ści umysłowych.
  To w naszych szko­łach prze­sta­ło ist­nieć jako meto­dy­ka roz­wo­ju wyż­szych umie­jęt­no­ści umy­sło­wych gdy w gim­na­zjach zaczę­li pra­co­wać nauczy­cie­le- absol­wen­ci naucza­nia począt­ko­we­go, to był okres likwi­da­cji Insty­tu­tu Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li np w Gdań­sku, likwi­da­cji pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczy­cie­li. Pamię­tam jak zwol­nio­no nas z pra­cy- mnie 3 mie­sią­ce przed uzy­ska­niem pra­wa do eme­ry­tu­ry. A teraz moja eme­ry­tu­ra dra nauk jest bar­dzo niska. Ale żyję jakoś i się trzy­mam i dzi­wię się że cia­gle rzą­dzi tępo­ta umy­sło­we­go roz­wo­ju w sys­te­mie oświaty.

 • Wspa­nia­ły pomysł!!!
  A pyta­nie “Dla­cze­go ist­nie­je raczej coś niż nic?”.
  Eudaj­mo­nia i kon­tekst filo­zo­fii ekonomii
  Serdecznie
  Andrzej

  • Panie Andrze­ju,
   numer o tajem­ni­cy ist­nie­nia już był (3/2017).
   A co do eudaj­mo­nii — wszyst­ko w rękach Czytelników.
   Pozdrawiam!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy