Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


> arty­kuł sponsorowany

Wydział Filo­zo­ficz­ny UAM stwa­rza nie­po­wta­rzal­ną oka­zję do spo­tka­nia naj­wyż­szej kla­sy naukow­ców oraz pro­wa­dze­nia inter­dyscyplinarnych badań. To uni­ka­to­wa szan­sa połą­cze­nia inspi­ru­ją­cych wykła­dów i doświad­cze­nia mia­sta tęt­nią­ce­go życiem. Poznań­ska filo­zo­fia od wie­lu lat jest roz­po­zna­wal­ną i sza­no­wa­ną mar­ką. Pole­ca­my się tak­że jako dru­gi kie­ru­nek studiów!

Na stu­diach licen­cjac­kich pro­po­nu­je­my naukę na kie­run­ku filo­zo­fia spe­cjal­ność komu­ni­ka­cja spo­łecz­na oraz na kie­run­ku filo­zo­fia, w ramach któ­re­go po pierw­szym roku stu­diów ofe­ru­je­my moż­li­wość wybo­ru jed­nej z dwóch specjalności:

  • OGÓLNA (dla zain­te­re­so­wa­nych kla­sycz­ny­mi pro­ble­ma­mi filozoficznymi),
  • ETYKA (dla zain­te­re­so­wa­nych zagad­nie­nia­mi moral­ny­mi, pro­ble­ma­mi bio­etycz­ny­mi oraz reflek­sją nad naj­now­szy­mi obsza­ra­mi życia społecznego).

W ramach stu­diów magi­ster­skich ofe­ru­je­my kie­ru­nek filo­zo­fia, a po pierw­szym seme­strze jed­ną ze spe­cjal­no­ści: ogól­ną, komu­ni­ka­cję spo­łecz­nąety­kę. Zaję­cia dla stu­diów dru­gie­go stop­nia odby­wa­ją się w dwa dni każ­de­go tygo­dnia, aby wyjść naprze­ciw ocze­ki­wa­niom osób aktyw­nych zawo­do­wo albo stu­diu­ją­cych jed­no­cze­śnie inne kie­run­ki. Dla absol­wen­tów kie­run­ków innych niż filo­zo­fia ofe­ru­je­my zaję­cia wyrów­naw­cze z histo­rii filo­zo­fii i jej wybra­nych subdyscyplin.

Dodat­ko­wo, wspól­nie z Wydzia­łem Filo­lo­gii Pol­skiej i Kla­sycz­nej UAM, ofe­ru­je­my stu­dia na kie­run­ku dual­nym polo­ni­stycz­no-filo­zo­ficz­nym (stu­dia licen­cjac­kie oraz magi­ster­skie), któ­re dają upraw­nie­nia do naucza­nia filo­zo­fii i ety­ki w szkole.

Daje­my naszym stu­den­tom moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach MOST i Era­smus+, pozwa­la­ją­cych na okre­so­we stu­dio­wa­nie na innych uni­wer­sy­te­tach w Pol­sce oraz w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. Mamy ponad 60 miejsc sty­pen­dial­nych na 29 zagra­nicz­nych uczel­niach part­ner­skich. Na Wydzia­le dzia­ła też Koło Stu­den­tów Filo­zo­fii UAM, któ­re posia­da licz­ne sek­cje tema­tycz­ne oraz stu­denc­kie cza­so­pi­smo filo­zo­ficz­ne „PRETEKSTY”, stwa­rza­ją­ce wyjąt­ko­wą oka­zję do roz­po­czę­cia przy­go­dy nauko­wej z filo­zo­fią. Aktyw­ny Samo­rząd Stu­den­tów Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go orga­ni­zu­je licz­ne wyda­rze­nia, np. Festi­wal Kul­tu­ry Stu­den­tów „Kul­mi­na­cje”, wykła­dy otwar­te czy kon­fe­ren­cje naukowe.

Pra­cow­ni­cy nasze­go Wydzia­łu pro­wa­dzą inten­syw­ne bada­nia we współ­pra­cy z czo­ło­wy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych dys­cy­plin nauko­wych. Są kie­row­ni­ka­mi i wyko­naw­ca­mi pre­sti­żo­wych pro­jek­tów badaw­czych na ska­lę mię­dzy­na­ro­do­wą i kra­jo­wą, rów­nież o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym. Nasi wykła­dow­cy publi­ku­ją w naj­lep­szych wydaw­nic­twach zagra­nicz­nych, a tak­że czę­sto poja­wia­ją się w mediach, gdzie komen­tu­ją bie­żą­ce wyda­rze­nia. Wydział Filo­zo­ficz­ny UAM zapra­sza ponad­to na gościn­ne wykła­dy bada­czy z zagra­ni­cy oraz zna­ne oso­bi­sto­ści ze świa­ta kultury.

Stu­dia na naszym Wydzia­le są wyjąt­ko­wą oka­zją do roz­wi­ja­nia nie­ba­nal­nych zain­te­re­so­wań oraz współ­two­rze­nia waż­ne­go śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go. Kla­sycz­ne pięk­no, dobro i praw­da łączą się u nas z nowo­cze­sną reflek­sją nad zmie­nia­ją­cym się świa­tem, ludź­mi i tech­no­lo­gia­mi. Nie­ustan­nie dosto­so­wu­je­my się do ocze­ki­wań stu­den­tów, cze­go efek­tem jest choć­by powsta­nie w bie­żą­cym roku pra­cow­ni mul­ti­me­dial­nej wypo­sa­żo­nej m.in. w pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt do pro­duk­cji podcastów.

Wię­cej infor­ma­cji zna­leźć możesz na stro­nie filozofia.amu.edu.pl i naszych pro­fi­lach w mediach spo­łecz­no­ścio­wych – Face­bo­oku oraz Insta­gra­mie. Nie zapo­mnij tak­że zasub­skry­bo­wać nasze­go kana­łu w ser­wi­sie YouTube!

Zapra­sza­my na stu­dia filo­zo­ficz­ne do Poznania!


Dane tele­adre­so­we

ul. Sza­ma­rzew­skie­go 89c
60–568 Poznań
61 829 22 80
filozof@amu.edu.pl
filozofia.amu.edu.pl
fb.com/InstytutFilozofiiUAM
twitter.com/philosophyUAM
instagram.com/filozofia.poznan.uam
youtube.com/c/Wydzia%C5%82FilozoficznyUAM

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy