Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


> arty­kuł sponsorowany

Wydział Filo­zo­ficz­ny UAM stwa­rza nie­po­wta­rzal­ną oka­zję do spo­tka­nia naj­wyż­szej kla­sy naukow­ców oraz pro­wa­dze­nia inter­dyscyplinarnych badań. To uni­ka­to­wa szan­sa połą­cze­nia inspi­ru­ją­cych wykła­dów i doświad­cze­nia mia­sta tęt­nią­ce­go życiem. Poznań­ska filo­zo­fia od wie­lu lat jest roz­po­zna­wal­ną i sza­no­wa­ną mar­ką. Pole­ca­my się tak­że jako dru­gi kie­ru­nek studiów!

Na stu­diach licen­cjac­kich pro­po­nu­je­my naukę na kie­run­ku filo­zo­fia spe­cjal­ność komu­ni­ka­cja spo­łecz­na oraz na kie­run­ku filo­zo­fia, w ramach któ­re­go po pierw­szym roku stu­diów ofe­ru­je­my moż­li­wość wybo­ru jed­nej z dwóch specjalności:

  • OGÓLNA (dla zain­te­re­so­wa­nych kla­sycz­ny­mi pro­ble­ma­mi filozoficznymi),
  • ETYKA (dla zain­te­re­so­wa­nych zagad­nie­nia­mi moral­ny­mi, pro­ble­ma­mi bio­etycz­ny­mi oraz reflek­sją nad naj­now­szy­mi obsza­ra­mi życia społecznego).

W ramach stu­diów magi­ster­skich ofe­ru­je­my kie­ru­nek filo­zo­fia, a po pierw­szym seme­strze jed­ną ze spe­cjal­no­ści: ogól­ną, komu­ni­ka­cję spo­łecz­nąety­kę. Zaję­cia dla stu­diów dru­gie­go stop­nia odby­wa­ją się w dwa dni każ­de­go tygo­dnia, aby wyjść naprze­ciw ocze­ki­wa­niom osób aktyw­nych zawo­do­wo albo stu­diu­ją­cych jed­no­cze­śnie inne kie­run­ki. Dla absol­wen­tów kie­run­ków innych niż filo­zo­fia ofe­ru­je­my zaję­cia wyrów­naw­cze z histo­rii filo­zo­fii i jej wybra­nych subdyscyplin.

Dodat­ko­wo, wspól­nie z Wydzia­łem Filo­lo­gii Pol­skiej i Kla­sycz­nej UAM, ofe­ru­je­my stu­dia na kie­run­ku dual­nym polo­ni­stycz­no-filo­zo­ficz­nym (stu­dia licen­cjac­kie oraz magi­ster­skie), któ­re dają upraw­nie­nia do naucza­nia filo­zo­fii i ety­ki w szkole.

Daje­my naszym stu­den­tom moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach MOST i Era­smus+, pozwa­la­ją­cych na okre­so­we stu­dio­wa­nie na innych uni­wer­sy­te­tach w Pol­sce oraz w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. Mamy ponad 60 miejsc sty­pen­dial­nych na 29 zagra­nicz­nych uczel­niach part­ner­skich. Na Wydzia­le dzia­ła też Koło Stu­den­tów Filo­zo­fii UAM, któ­re posia­da licz­ne sek­cje tema­tycz­ne oraz stu­denc­kie cza­so­pi­smo filo­zo­ficz­ne „PRETEKSTY”, stwa­rza­ją­ce wyjąt­ko­wą oka­zję do roz­po­czę­cia przy­go­dy nauko­wej z filo­zo­fią. Aktyw­ny Samo­rząd Stu­den­tów Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go orga­ni­zu­je licz­ne wyda­rze­nia, np. Festi­wal Kul­tu­ry Stu­den­tów „Kul­mi­na­cje”, wykła­dy otwar­te czy kon­fe­ren­cje naukowe.

Pra­cow­ni­cy nasze­go Wydzia­łu pro­wa­dzą inten­syw­ne bada­nia we współ­pra­cy z czo­ło­wy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych dys­cy­plin nauko­wych. Są kie­row­ni­ka­mi i wyko­naw­ca­mi pre­sti­żo­wych pro­jek­tów badaw­czych na ska­lę mię­dzy­na­ro­do­wą i kra­jo­wą, rów­nież o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym. Nasi wykła­dow­cy publi­ku­ją w naj­lep­szych wydaw­nic­twach zagra­nicz­nych, a tak­że czę­sto poja­wia­ją się w mediach, gdzie komen­tu­ją bie­żą­ce wyda­rze­nia. Wydział Filo­zo­ficz­ny UAM zapra­sza ponad­to na gościn­ne wykła­dy bada­czy z zagra­ni­cy oraz zna­ne oso­bi­sto­ści ze świa­ta kultury.

Stu­dia na naszym Wydzia­le są wyjąt­ko­wą oka­zją do roz­wi­ja­nia nie­ba­nal­nych zain­te­re­so­wań oraz współ­two­rze­nia waż­ne­go śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go. Kla­sycz­ne pięk­no, dobro i praw­da łączą się u nas z nowo­cze­sną reflek­sją nad zmie­nia­ją­cym się świa­tem, ludź­mi i tech­no­lo­gia­mi. Nie­ustan­nie dosto­so­wu­je­my się do ocze­ki­wań stu­den­tów, cze­go efek­tem jest choć­by powsta­nie w bie­żą­cym roku pra­cow­ni mul­ti­me­dial­nej wypo­sa­żo­nej m.in. w pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt do pro­duk­cji podcastów.

Wię­cej infor­ma­cji zna­leźć możesz na stro­nie filozofia.amu.edu.pl i naszych pro­fi­lach w mediach spo­łecz­no­ścio­wych – Face­bo­oku oraz Insta­gra­mie. Nie zapo­mnij tak­że zasub­skry­bo­wać nasze­go kana­łu w ser­wi­sie YouTube!

Zapra­sza­my na stu­dia filo­zo­ficz­ne do Poznania!


Dane tele­adre­so­we

ul. Sza­ma­rzew­skie­go 89c
60–568 Poznań
61 829 22 80
filozof@amu.edu.pl
filozofia.amu.edu.pl
fb.com/InstytutFilozofiiUAM
twitter.com/philosophyUAM
instagram.com/filozofia.poznan.uam
youtube.com/c/Wydzia%C5%82FilozoficznyUAM

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy