Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2021 nr 3 (39), s. 58.


> arty­kuł sponsorowany

Wydział Filo­zo­ficz­ny Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie to jed­nost­ka łączą­ca wyso­ką jakość badań nauko­wych z tro­ską o indy­wi­du­al­ny roz­wój każ­de­go stu­den­ta dzię­ki sta­ran­nie przy­go­to­wa­nej ofer­cie dydak­tycz­nej. Zako­rze­nie­ni w myśli chrze­ści­jań­skiej roz­wi­ja­my myśl naszych wybit­nych nauczy­cie­li: ks. prof. Józe­fa Tisch­ne­ra, ks. prof. Micha­ła Hel­le­ra, o. prof. Jana Kło­czow­skie­go, ks. prof. Józe­fa Życiń­skie­go i Jana Paw­ła II. Poten­cjał nauko­wy wydzia­łu jest doce­nia­ny w kolej­nych oce­nach para­me­trycz­nych, w któ­rych uzy­sku­je­my kate­go­rię A. Więk­szość wykła­dow­ców posia­da sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go. Nasi stu­den­ci mają moż­li­wość pro­wa­dze­nia badań zgod­nie ze swo­imi filo­zo­ficz­ny­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi oraz naj­lep­sze warun­ki do roz­wo­ju, ponie­waż pra­cu­je­my tyl­ko w małych gru­pach i budu­je­my rela­cje mistrz–uczeń. Dzię­ki takie­mu podej­ściu nasi stu­den­ci włą­cza­ją się w pro­jek­ty badaw­cze, pra­cę cza­so­pism nauko­wych czy dzia­łal­ność kół nauko­wych. Rok­rocz­nie w ofer­cie znaj­du­je się ponad 20 nie­po­wta­rzal­nych wykła­dów mono­gra­ficz­nych, odzwier­cie­dla­ją­cych nasze naj­now­sze bada­nia. Jeste­śmy rów­nież aktyw­ni na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, przez co nasi stu­den­ci bio­rą udział w pro­jek­tach wymia­ny aka­de­mic­kiej (Era­smus+, MOST). Mamy duże doświad­cze­nie w poma­ga­niu łącze­nia dzien­nych stu­diów z pra­cą zawo­do­wą lub dru­gim kierunkiem.

Wydział ofe­ru­je sta­cjo­nar­ne stu­dia I i II stop­nia na kie­run­ku filo­zo­fia oraz jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ku psy­cho­lo­gia. Stu­dia III stop­nia z filo­zo­fii są pro­wa­dzo­ne w ramach Szko­ły Dok­tor­skiej UPJPII.

Stu­dia licen­cjac­kie pro­wa­dzo­ne są w języ­ku pol­skim i angiel­skim. To pro­po­zy­cja dla absol­wen­tów szkół śred­nich oraz tych stu­den­tów, któ­rzy chcie­li­by roz­wi­jać się przez pod­ję­cie stu­diów na dru­gim kie­run­ku. Stu­dia dają solid­ną por­cję wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz kształ­cą filo­zo­ficz­ne umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje. Pod­sta­wo­we przed­mio­ty to: histo­ria filo­zo­fii, logi­ka, filo­zo­fia pozna­nia, meta­fi­zy­ka, ety­ka, antro­po­lo­gia filo­zo­ficz­na, filo­zo­fia przy­ro­dy, filo­zo­fia Boga, filo­zo­fia reli­gii, filo­zo­fia poli­ty­ki, nauka i wia­ra. Dyplom jest rów­no­waż­ny z dyplo­mem baka­lau­re­atu kościelnego.

Stu­dia uzu­peł­nia­ją­ce magi­ster­skie to pro­po­zy­cja dla osób, któ­re uzy­ska­ły licen­cjat z filo­zo­fii, jak i dla tych, któ­re ukoń­czy­ły stu­dia w dowol­nej dys­cy­pli­nie. Są to stu­dia spe­cja­li­stycz­ne – kon­cen­tru­ją się na okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści, ale nawet w ramach niej są moc­no zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne. Spe­cjal­ność filo­zo­fia sys­te­ma­tycz­na pozwa­la na naj­bar­dziej indy­wi­du­al­ny dobór ścież­ki roz­wo­ju. Ety­ka sto­so­wa­na to stu­dia, któ­rych celem jest pod­nie­sie­nie jako­ści myśle­nia moral­ne­go i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów etycz­nych w prak­ty­ce. Filo­zo­fia w nauce to stu­dia reali­zo­wa­ne w opar­ciu o ory­gi­nal­ną kon­cep­cję reflek­sji nad nauką i rela­cją nauka–wiara wypra­co­wa­ną przez ks. prof. M. Hel­le­ra i jego współ­pra­cow­ni­ków. Filo­zo­fia i chrze­ści­jań­stwo to stu­dia dla osób, któ­re chcą zgłę­bić pro­ble­ma­ty­kę współ­cze­snej myśli chrze­ści­jań­skiej w rela­cji do filo­zo­fii, nauk mate­ma­tycz­no-przy­rod­ni­czych oraz sze­ro­ko rozu­mia­nej huma­ni­sty­ki. Phi­lo­so­phy in English to stu­dia w cało­ści w języ­ku angiel­skim, gdzie stu­den­ci pozna­ją facho­wą angiel­ską ter­mi­no­lo­gię filo­zo­ficz­ną, tek­sty nie­do­stęp­ne w języ­ku pol­skim oraz roz­wi­ja­ją się w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku. Tyl­ko dla absol­wen­tów stu­diów licen­cjac­kich z filo­zo­fii przy­go­to­wa­na zosta­ła spe­cjal­ność nauczy­ciel­ska, pozwa­la­ją­ca w spo­sób kom­pe­tent­ny nauczać filo­zo­fii i ety­ki. Na stu­diach magi­ster­skich sta­ran­nie przy­go­to­wu­je­my do karie­ry aka­de­mic­kiej oso­by zain­te­re­so­wa­ne stu­dia­mi trze­cie­go stop­nia. Dyplom jest rów­no­waż­ny z dyplo­mem licen­cja­ta kościelnego.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą stroną.


Dane tele­adre­so­we

ul. Kano­ni­cza 9/203
31–002 Kraków
12 370 86 08
wf@upjp2.edu.pl
wf.upjp2.edu.pl
fb.com/studiujfilozofienaUPJPII

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy