Artykuł Studia filozoficzne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wydział Filozofii KUL należy do dynamicznie rozwijających się i twórczych ośrodków badań naukowych i dydaktyki akademickiej w Polsce. Od swego instytucjonalnego zaistnienia w roku 1946 i po niemal 100 latach oddziaływania środowiska filozoficznego na Uniwersytecie wytworzył własną i unikalną tradycję filozoficzną. Dzięki pracy wcześniejszych pokoleń wybitnych profesorów znakomita kadra profesorska oferuje dzisiaj bogatą różnorodność dziedzin do studiowania i kształtuje swym oddziaływaniem środowisko inspirujące i dające rozliczne możliwości rozwoju.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2018 nr 3 (21), s. 51.


> artykuł spon­sorowany

Szanowani Państwo,

na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim Jana Pawła II zaj­mu­je­my się filo­zofią od początku ist­nienia Uczel­ni, czyli od 100 lat!

Wydzi­ał Filo­zofii KUL należy do dynam­icznie rozwi­ja­ją­cych się i twór­czych ośrod­ków badań naukowych i dydak­ty­ki aka­demick­iej w Polsce. Od swego insty­tucjon­al­nego zaist­nienia w roku 1946 i po niemal 100 lat­ach odd­zi­ały­wa­nia środowiska filo­zoficznego na Uni­w­er­syte­cie wyt­worzył włas­ną i unikalną trady­cję filo­zoficzną. Dzię­ki pra­cy wcześniejszych pokoleń wybit­nych pro­fe­sorów znakomi­ta kadra pro­fe­sors­ka ofer­u­je dzisi­aj bogatą różnorod­ność dziedzin do stu­diowa­nia i ksz­tał­tu­je swym odd­zi­ały­waniem środowisko inspiru­jące i dające rozliczne możli­woś­ci roz­wo­ju. Naszą społeczność stu­dencką współt­worzą stu­den­ci kierunk­ów licenc­jac­kich, mag­is­ter­s­kich oraz liczne grono dok­toran­tów. Jest to społeczność zróżni­cow­ana: prowadz­imy nie tylko stu­dia w języku pol­skim, lecz także ang­iel­skim dla cud­zoziem­ców. Wszys­tkie kierun­ki studiów są chęt­nie wybier­ane przez oso­by z innych uczel­ni i wydzi­ałów.

Na stu­di­ach pielęgnu­je­my sprawd­zoną aka­demicką relację uczeń – mis­trz poprzez zaję­cia w kam­er­al­nych gru­pach i sys­tem tutors­ki. Jesteśmy wrażli­wi na to, co dzieje się we współczes­nej kul­turze: filo­zofii, nauce i religii. U pod­staw studiów zna­j­du­je się całoś­ciowa kon­cepc­ja świa­ta i człowieka wypra­cow­ana w metafizyce klasy­cznej; wyko­rzys­tu­je­my anal­i­ty­czne narzędzia wied­zotwór­cze, których dostar­cza­ją osiąg­nię­cia współczes­nej logi­ki i metodologii nauk; kry­ty­cznej zna­jo­moś­ci dziejów ludzkiej myśli służy grun­towne studi­um his­torii filo­zofii; ety­ka, której współtwór­cą był wielo­let­ni pro­fe­sor Wydzi­ału ks. Karol Woj­tyła, rozwi­ja wrażli­wość na świat wartoś­ci; współczesne osiąg­nię­cia nauk przy­rod­niczych przy­bliża filo­zofia przy­rody, z nauk o funkcjonowa­niu mózgu – kog­ni­ty­wisty­ka.

Pra­cown­i­cy Wydzi­ału real­izu­ją między­nar­o­dowe i kra­jowe pro­jek­ty badaw­cze. Wydzi­ał prowadzi kil­ka pro­jek­tów między­nar­o­dowych, m.in. we współpra­cy z Uni­w­er­sytetem Bayreuth w Niem­czech, Chi­nese Uni­ver­si­ty of Hong Kong oraz Bei­jing For­eign Stud­ies Uni­ver­si­ty. A na wykłady gościnne dla naszych stu­den­tów i pra­cown­ików przy­jeżdża­ją najz­nakomit­sze postaci świa­towej filo­zofii.

Dzi­ała­jące w Insty­tu­cie Filo­zofii Koło Filo­zoficzne Stu­den­tów KUL i Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki orga­nizu­ją szkole­nia, kon­fer­enc­je, wyjazdy naukowe, zebra­nia dyskusyjne oraz prace wydawnicze. Od 60 lat Koło Filo­zoficzne jest orga­ni­za­torem ogólnopol­skiego Tygod­nia Filo­zoficznego, który sku­pia środowiska filo­zoficzne z całego kra­ju i jest jed­nym z najważniejszych wydarzeń filo­zoficznych tego typu w Polsce.

Ksz­tał­tu­jąc umysłowość i osobowość studi­u­jącego, stu­dia na Wydziale Filo­zofii świet­nie przy­go­towu­ją do odnalezienia się na rynku pra­cy i do życia po stu­di­ach. Z jed­nej strony dostar­cza­ją sze­rok­iego, syn­te­ty­cznego spo­jrzenia na rzeczy­wis­tość, z drugiej uczą kreaty­wnoś­ci oraz myśle­nia kry­ty­cznego i elasty­cznego. Dostar­cza­ją rozu­mienia świa­ta i siebie. Uczą, jak mądrze dokony­wać pod­sta­wowych wyborów oraz pode­j­mować strate­giczne decyz­je. Pozwala­ją odnaleźć się w sytu­ac­jach różni­cy zdań i kon­flik­tu przekon­ań, pokazu­jąc, jak sobie z nimi skutecznie radz­ić. Absol­wen­ci Wydzi­ału znakomi­cie sprawdza­ją się w obszarze biz­ne­su, mediów, zarządza­nia i admin­is­tracji, wyma­ga­ją­cych samodziel­noś­ci myśle­nia, całoś­ciowego pode­jś­cia do zadań, umiejęt­noś­ci adap­tacji do szy­bko zmieni­a­ją­cych się warunk­ów.

Zaprasza­my do stu­diowa­nia na Wydziale Filo­zofii KUL.

dr hab. Moni­ka Wal­czak, prof. KUL
Dziekan Wydzi­ału Filo­zofii KUL


Kierunki studiów

  • FILOZOFIA PO POLSKU – stu­dia licenc­jack­ie, mag­is­ter­skie i dok­toranck­ie – filozofia.kul.pl
  • FILOZOFIA PO ANGIELSKU – stu­dia licenc­jack­ie, mag­is­ter­skie i dok­toranck­ie – philosophy.kul.pl
  • KOGNITYWISTYKA – stu­dia licenc­jack­ie i mag­is­ter­skie – kognitywistyka.kul.pl

Dane teleadresowe

Al. Racław­ick­ie 14, 20–950 Lublin
81 445 42 51
  filozofia@kul.pl
filozofia.kul.pl
 fb.com/kul.filozofia
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy