Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2023 nr 3 (51), s. 53.


> artykuł sponsorowany

Wydział Filozofii UW to jeden z wiodących ośrodków prowadzących studia filozoficzne. W 2021 r. Uniwersytet Warszawski znalazł się wśród 150 uczelni na świecie, w których można studiować filozofię na najwyższym poziomie (QS World University Ranking). Pracownicy Wydziału to wybitni, zaangażowani i doświadczeni specjaliści. Jednostka kształci nauczycieli etyki (szkoły podstawowe) i filozofii (ponad­podstawowe), oferuje studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe.

Studia stacjonarne I stopnia

Filozofia: Jak żadna inna dyscyplina akademicka filozofia rozwija sprawności intelektualne. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej inter­pretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem umysłu, rozbudza wyobraźnię.
Studenci otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę nt. aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach, ogólnej problematyki nauk humanistycznych, podstawowych zagadnień filozoficznych nauk ścisłych. Elastyczny program studiów i bogata oferta przedmiotów do wyboru pozwalają napisać pracę dyplomową ściśle związaną z zainteresowaniami studenta.

Kognitywistyka: Interdyscyplinarna dziedzina wiedzy dotycząca szeroko rozumianego poznania. Łączy metody nauk empirycznych (psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, antropo­logia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (matematyka, logika, informatyka). Bada problemy związane z myśle­niem, świadomością, językiem, percepcją, sztuczną inteligencją, uczeniem się i podejmowaniem decyzji.

Studenci poznają paradygmaty badaw­cze z kilku gałęzi nauki, zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne (programowanie, analiza i interpretacja danych empirycznych). Różnorodne, atrakcyjne zajęcia i praktyki dostarczają wiedzy pozwalającej poznawać i rozumieć świat. Kompetencje absolwentów są wysoko cenione na rynku pracy i w akademii.

International studies in philosophy: Studia filozoficzne w języku angielskim. Bogaty wybór przedmiotów. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę nt. aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach. Poznają główne histo­ryczne tradycje filozofii europejskiej, szczególnie analitycznej i szkoły lwowsko-warszawskiej. Na wykładach zdobywają wiedzę teoretyczną, w trakcie innych zajęć uczą się aktywnie uczestniczyć w debatach filozoficznych, anali­zować idee, formułować i rozwią­zywać problemy teoretyczne. Podstawą progra­mu są ontologia i epistemo­logia, dostarczające szerokiego poglądu na świat – głębszego i bardziej ogólnego niż nauki szczegółowe.

Studia stacjonarne II stopnia

Filozofia: Studia stanowią doskonałą kontynuację filozofii I stopnia. Program jest różnorodny i elastyczny – wybór przedmiotów (seminariów, fakultetów, wykładów, translatoriów) zależy od zainteresowań studenta. Osoby zajmujące się określonymi działami filo­zofii mogą ułożyć zindywidualizowany plan zajęć, dopasowany do ich potrzeb i preferencji.

Bioetyka: Dynamiczny rozwój medycyny i biomedycznych badań naukowych oraz rosnący wpływ człowieka na środowisko i zwierzęta sprawia, że coraz bardziej potrzebni są bioetycy z wszechstronnym, interdyscyplinarnym wykształceniem, integrującym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Studia dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu etyki i innych subdyscyplin filo­zofii, socjologii i antropologii zdrowia, prawa biomedycznego, polityki zdrowotnej oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Przygotowują do pracy badawczej, eksperckiej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Program jest różnorodny i elastyczny.

Miejsce

Większość zajęć odbywa się w bu­dyn­­ku Wydziału, z windą i rampą podjazdową dla osób z niepełnosprawnościami. Studenci mają do dyspozycji najlepszą biblio­tekę filozoficzną w tej części Europy i przytulny pokój socjalny.


Dane teleadresowe

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00–927 Warszawa
22 55 23 702
www.filozofia.uw.edu.pl
a.chybinska@uw.edu.pl
fb.com/filozofiaNaUW
www.instagram.com/filozofia_na_uw

Najnowszy numer można nabyć od 4 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy