Aktualności Wydarzenia

Wykłady otwarte Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej

Rusza kolejna edycja spotkań Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej – otwartych wykładów połączonych z dyskusją, poświęconych popularyzacji szeroko rozumianej filozofii. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek, 6 marca 2015, w godz. 16.00–18.00, w Auli LO nr IX im. J. Słowackiego we Wrocławiu, ul. P. Skargi 31. Na spotkaniu tym mgr Kamil Cekiera wygłosi wykład „O czym mówimy, gdy mówimy o moralności? Etyczny antyrealizm”.

Pro­gram wykładów:

6 mar­ca 2015: mgr Kamil Cekie­ra, O czym mówi­my, gdy mówi­my o moral­no­ści? Etycz­ny antyrealizm

20 mar­ca 2015: dr Krzysz­tof Cho­da­se­wicz, Współ­cze­sna filo­zo­fia bio­lo­gii, jej natu­ra i problemy

10 kwiet­nia 2015: dr Jerzy Luty, O pocho­dze­niu sztu­ki i sma­ku este­tycz­ne­go – per­spek­ty­wa ewolucyjna

24 kwiet­nia 2015: mgr Anto­ni Płosz­czy­niec, Wpro­wa­dze­nie do histo­rii filo­zo­fii śmie­chu i komizmu

8 maja 2015: mgr Kami­la Kru­szyń­ska, Filo­zo­fia a literatura

22 maja 2015: mgr Krzysz­tof Lind­stedt, Zmierzch wiel­kich nar­ra­cji w uję­ciu J.-F. Lyotar­da. Ade­kwat­na dia­gno­za współczesności?

12 czerw­ca 2015: dr Jakub Jer­naj­czyk, Filo­zo­ficz­ne zoo – gra­ficz­ny komen­tarz do słyn­nych zagad­nień filozofii

Na wszyst­kie spo­tka­nia Wszech­ni­cy wstęp wol­ny. Oso­bom, któ­re będą obec­ne na co naj­mniej 5 z 7 pla­no­wa­nych spo­tkań Wszech­ni­cy pro­po­nu­je­my zaświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce ich udział w tym przedsięwzięciu.

Kon­takt: dr Łukasz Nysler, lukasz.nysler@uni.wroc.pl

 

W 2014 r. odby­ły się spotkania:

14 mar­ca 2014: dr Zbi­gniew Pie­trzak, Dla­cze­go i w jaki spo­sób filo­zo­fo­wie mogli pod­wa­żyć ist­nie­nie świa­ta (a przy­rod­ni­cy nie)?
28 mar­ca 2014: mgr Woj­ciech Mac­kie­wicz, Maurice’a Merleau-Ponty’ego filo­zo­fia ciała.
11 kwiet­nia 2014: mgr Justy­na Gło­wa­la, Pra­wo natu­ral­ne a pra­wa natury.
25 kwiet­nia 2014: dr hab. Leszek Kleszcz, Filo­zo­fia jako ćwi­cze­nie duchowe.
9 maja 2014: dr Paweł Korob­czak, Jak rozu­mieć pyta­nie o sens bycia?
23 maja 2014: dr hab. Marek Mag­dziak, Logi­ka norm i ocen – pod­sta­wo­we pyta­nia metaetyki.
6 czerw­ca 2014: dr Jakub Jer­naj­czyk, dr Bar­tło­miej Skow­ron, Dla­cze­go podział na huma­ni­stów i ści­słow­ców jest sztucz­ny i nie­po­trzeb­ny? O jed­no­ści wie­dzy i jed­no­ści poznania.


Fot.: Some rights rese­rved by Jason Rogers

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy