Aktualności Estetyka Patronaty Popularyzacja Video

Wyrzeźbić mądrość

Wsparcie wszelkich mądrych działań na rzecz wprowadzenia filozofii do szkół – to jeden z celów przyświecających Zespołowi Porządnego Myślenia i bardzo bliski redakcji „Filozofuj!”. W ramach wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów Zespół prowadzi projekt „Porządne myślenie”. Jego owocem jest m.in. film „Wyrzeźbić mądrość. W poszukiwaniu form i znaczenia filozofii w edukacyjnej przestrzeni Wrocławia”, do którego obejrzenia gorąco zachęcamy. Nasz magazyn objął go patronatem medialnym. 

Zapisz się do naszego newslettera


Film powstał we wnę­trzach pra­cow­ni rzeź­biar­skich Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu. W fil­mie wyko­rzy­sta­no rysu­nek dr. Jaku­ba Jer­naj­czy­ka oraz pra­ce rzeź­biar­skie stu­den­tów ASP.

Film ten powstał dzię­ki mery­to­rycz­nej i orga­ni­za­cyj­nej pra­cy zespo­łu pro­jek­tu „Porząd­ne Myśle­nie”. Auto­ra­mi ogól­nej kon­cep­cji fil­mu są Kata­rzy­na Kuczyń­ska oraz Seba­stian Wacho­wiak.


Pierw­sza edy­cja Porząd­ne­go myśle­nia spo­tka­ła się z uzna­niem uczniów i nauczy­cie­li – w ankie­cie ewa­lu­acyj­nej zde­cy­do­wa­na więk­szość uczest­ni­ków wyra­zi­ła chęć dal­sze­go udzia­łu w zaję­ciach. Dru­ga edy­cja, podob­nie jak pierw­sza, łączy­ła w sobie logi­kę – naukę o pra­wach praw­dzi­wo­ści i popraw­nych rozu­mo­wa­niach, z kry­tycz­ną filo­zo­fią spo­łecz­ną – dzie­dzi­ną sku­pio­ną wokół funk­cjo­no­wa­nia struk­tur i mecha­ni­zmów spo­łecz­nych, w tym poli­tycz­nych, moral­nych, medial­nych. Skąd takie połą­cze­nie dzie­dzin? Świa­do­me uczest­nic­two zarów­no w lokal­nej, jak i glo­bal­nej struk­tu­rze spo­łecz­nej wyma­ga posta­wy nie­na­iw­nej, myślą­cej, kry­tycz­nej, ale nie cią­gle podejrz­li­wej czy nie­uf­nej – prze­ciw­nie, wyma­ga posta­wy aktyw­nej i kon­struk­tyw­nej. Kry­tycz­na reflek­sja spo­łecz­na, filo­zo­ficz­nie wyko­rzy­stu­ją­ca ele­men­ty wie­dzy logicz­nej, pozwa­la obna­żyć to, co w komu­ni­ka­cji i pro­ce­sach spo­łecz­nych ukry­te i tym samym dzia­ła­ją­ce pomi­mo woli, a więc sta­no­wi waru­nek sine qua non auto­no­mii inte­lek­tu­al­nej i moral­nej. Pośród zagad­nień logicz­nych poja­wia­ły się ele­men­ty teo­rii defi­ni­cji, teo­rii argu­men­ta­cji, prze­twa­rza­nia infor­ma­cji spo­łecz­nej, sztu­ki dys­ku­sji, prze­ko­ny­wa­nia i ści­słe­go wyra­ża­nia się, typo­lo­gii pytań; filo­zo­fia spo­łecz­na odpo­wia­dać będzie za omó­wie­nie zagad­nie­nia wpły­wów spo­łecz­nych, mani­pu­la­cji spo­łecz­nej oraz zasto­so­wań teo­rii gier w bada­niach nad mate­rią spo­łecz­ną. Pro­jekt ten opie­ra się na prze­ko­na­niu, że umie­jęt­no­ści spo­łecz­ne, takie jak efek­tyw­na komu­ni­ka­cja, współ­pra­ca, kry­tycz­ne nasta­wie­nie do sub­tel­nych form wyklu­cze­nia i mani­pu­la­cji czy roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów, ufun­do­wa­ne są w umie­jęt­no­ściach ści­śle logicz­nych, takich jak sta­wia­nie hipo­tez, ści­słe wyra­ża­nie się, umie­jęt­ne prze­pro­wa­dza­nie argu­men­ta­cji i rozu­mo­wań, wraż­li­wość na nie­ja­sność, nie­ostrość, nie­po­praw­ność uży­wa­nych defi­ni­cji czy roz­po­zna­wa­nie języ­ko­wych form mani­pu­la­cji.

Zaję­cia w szko­łach w edy­cji 2015/2016 Porząd­ne­go Myśle­nia pro­wa­dzi­li: dr Kata­rzy­na Kuczyń­ska, dr Justy­na Kostaś, dr Bar­tło­miej Skow­ron, dr Roland Zarzyc­ki, dr Mar­cin Łazarz, dr Łukasz Nysler, dr Mar­cin Wró­bel, mgr Krzysz­tof Sie­mień­czuk, mgr Wik­tor Figiel, mgr Seba­stian Wacho­wiak.

Zespół pra­gnie podzię­ko­wać fir­mie Stam­tad­Film za życz­li­we wspar­cie pro­jek­tu „Porząd­ne Myśle­nie”.

Kon­takt:

pobrane
http://www.akademia.wroc.pl/
http://nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl/


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy