Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wystawa „Filozoficzna pinakoteka” oraz spotkanie autorskie z Jarosławem Spychałą

filozoficzna pinakoteka

Zaprasza­my na wernisaż wys­tawy „Filo­zoficz­na pinakote­ka” i spotkanie autorskie z Jarosławem M. Spy­chałą.

Wys­tawa pow­stała na kan­wie książ­ki Jarosława M. Spy­chały Jask­inia. Dro­ga rebe­liantów. To pró­ba zilus­trowa­nia filo­zofii w myśl Pla­tońskiej zasady: najpierw musisz zobaczyć, aby móc zrozu­mieć. I tak Spy­chała stara się nam ukazać najbardziej złożone poglądy filo­zofów za pomocą obrazów. Wśród prezen­towanych prac zna­jdziemy ilus­trac­je filo­zoficzne poglądów m.in.: Pla­tona, Sene­ki, Kartezjusza, Hei­deg­gera itd. Wys­tawa stanowi rodzaj pier­wszej w świecie „filo­zoficznej pinakote­ki”.

Pra­ca nad grafika­mi trwała pon­ad 4 lata i wyko­nano je za pomocą metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos). Jak zapew­nia autor, prace nad obraza­mi są kon­tyn­uowane i gale­ria będzie z cza­sem rozbu­dowywana. Nad grafika­mi pra­cow­ali Grze­gorz Marzews­ki, Piotr Kamińs­ki oraz Jarosław Spy­chała.

JASKINIA Spy­chały to wyprawa po świę­ty Graal filo­zofii. To przy­go­da z roz­machem na skalę Star Wars, Harry’ego Pot­tera, Matrixa, Indi­ana Jone­sa czy Imienia Róży Umber­to Eco. To śledzt­wo na miarę Sher­loc­ka Holme­sa. (Gaze­ta Wybor­cza – Książ­ki, 2019)

Miejsce: Dom Słów, ul. Królews­ka 17, Lublin

Czas: 8.09.2019 r., godz. 19:00

Prowadze­nie: Joan­na Jaw­iczuk, Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Link do wydarzenia na Face­booku: tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy