Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wystawa „Filozoficzne Zoo” i Seminarium „Myśli na wybiegu” już 24 listopada we Wrocławiu

Akademia Młodych Uczonych i Artystów zaprasza na seminarium „Myśli na wybiegu” poświęcone edukacji i popularyzacji filozofii, towarzyszące wystawie projektu „Filozoficzne Zoo”. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Spo­tka­nie odbę­dzie się 24.11.2017 we Wro­cław­skim Cen­trum Aka­de­mic­kim (Rynek 13, I pię­tro).

Pre­le­gen­ci Prof. Adam Gro­bler oraz dr Jakub Jer­naj­czyk (twór­ca wysta­wy „Filo­zo­ficz­ne zoo”) są sta­ły­mi auto­ra­mi maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”

Pro­gram semi­na­rium:

17.00    roz­po­czę­cie spo­tka­nia
              wpro­wa­dze­nie dr Bar­tło­miej Skow­ron

17.10    prof. Adam Gro­bler:
              Epi­ste­mo­lo­gicz­na zebra

17.40    dr Justy­na Gło­wa­la:
              Cze­go nie robi osioł Buri­da­na? – czy­li kil­ka słów o wol­no­ści wybo­ru

18.10    dr Bar­tło­miej Skow­ron:
              Filo­zo­ficz­ne Zoo i sza­lo­ny Sokra­tes

18.40    dr Jakub Jer­naj­czyk:
              Myślę, więc gry­zmo­lę

19.10    dys­ku­sja z udzia­łem słu­cha­czy
              pro­wa­dze­nie prof. Marek Mag­dziak

Spo­tka­nie zakoń­czy się przed godzi­ną 20.00

Przed roz­po­czę­ciem semi­na­rium zapra­sza­my Pań­stwa do obej­rze­nia wysta­wy „Filo­zo­ficz­ne Zoo” w gale­rii ulicz­nej Szew­ska Pasja we Wro­cła­wiu (ul. Szew­ska, mię­dzy ul. Kotlar­ską a Nożow­ni­czą).

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są:
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gep­per­ta we Wro­cła­wiu
oraz Aka­de­mia Mło­dych Uczo­nych i Arty­stów.

Wyda­rze­nie na face­bo­oku

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy