Aktualności Patronaty Wydarzenia

XI Polski Zjazd Filozoficzny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

XI Zjazd Filozoficzny w Lublinie

Zapisz się do naszego newslettera

W dniach 9–14 wrze­śnia 2019 roku odbę­dzie się w Lubli­nie XI Pol­ski Zjazd Filo­zo­ficz­ny. Gospo­da­rzem Zjaz­du jest Wydział Filo­zo­fii na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Paw­ła II, któ­ry wcho­dzi wła­śnie w dru­gie 100-lecie swe­go ist­nie­nia. Prze­wod­ni­czą­cą Komi­te­tu Pro­gra­mo­we­go XI PZF jest dr hab. Moni­ka Wal­czak, prof. KUL, Dzie­kan Wydzia­łu Filo­zo­fii KUL.

Pol­ski Zjazd Filo­zo­ficz­ny sta­no­wi przede wszyst­kim wyjąt­ko­wą oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych badań i dys­ku­sji oraz reflek­sji nad rolą filo­zo­fii w kon­tek­ście szyb­kich prze­mian, któ­rym współ­cze­śnie pod­le­ga nauka i cała kul­tu­ra. Jest to wyda­rze­nie cyklicz­ne o ran­dze ogól­no­pol­skiej. Idea przy­świe­ca­ją­ca orga­ni­za­to­rom jest taka, by objąć zasię­giem moż­li­wie wszyst­kie dys­cy­pli­ny filo­zo­ficz­ne.

Pierw­szy Pol­ski Zjazd Filo­zo­ficz­ny został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne w 1923 r. we Lwo­wie. Głów­nym zagad­nie­niem poru­sza­nym pod­czas obrad ple­nar­nych był pro­blem wol­no­ści woli oraz teo­rii czy­nu. W zjeź­dzie tym wzię­ło udział 123 uczest­ni­ków z róż­nych ośrod­ków nauko­wych, m.in.: z Kra­ko­wa, Lwo­wa, Wil­na, War­sza­wy czy Pozna­nia.

Pod­czas Zjaz­du odbę­dą się wykła­dy ple­nar­ne, obra­dy w 20 sek­cjach tema­tycz­nych a tak­że dodat­ko­we sym­po­zja i dys­ku­sje pane­lo­we oraz wyda­rze­nia towa­rzy­szą­ce. W sumie zapla­no­wa­no ponad 600 refe­ra­tów. Swo­ją obec­ność zapo­wie­dzia­ło ponad 500 osób, w tym czo­ło­wi repre­zen­tan­ci pol­skiej filo­zo­fii.

Patro­nat Hono­ro­wy nad XI Pol­skim Zjaz­dem Filo­zo­ficz­nym objął Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda.

Filo­zo­fuj!” obję­ło XI Zjazd Filo­zo­ficz­ny patro­na­tem medial­nym.

Ramo­wy pro­gram, listę sek­cji tema­tycz­nych oraz inne nie­zbęd­ne infor­ma­cje dostęp­ne są na stro­nie: www.zjazdfilozoficzny.pl

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy