Aktualności Patronaty Wydarzenia

XI Polski Zjazd Filozoficzny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

XI Zjazd Filozoficzny w Lublinie

Zapisz się do naszego newslettera

W dni­ach 9–14 wrześ­nia 2019 roku odbędzie się w Lublin­ie XI Pol­s­ki Zjazd Filo­zoficzny. Gospo­darzem Zjaz­du jest Wydzi­ał Filo­zofii na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim Jana Pawła II, który wchodzi właśnie w drugie 100-lecie swego ist­nienia. Prze­wod­niczącą Komite­tu Pro­gramowego XI PZF jest dr hab. Moni­ka Wal­czak, prof. KUL, Dziekan Wydzi­ału Filo­zofii KUL.

Pol­s­ki Zjazd Filo­zoficzny stanowi przede wszys­tkim wyjątkową okazję do zaprezen­towa­nia aktu­al­nie prowad­zonych badań i dyskusji oraz reflek­sji nad rolą filo­zofii w kon­tekś­cie szy­b­kich przemi­an, którym współcześnie podle­ga nau­ka i cała kul­tura. Jest to wydarze­nie cyk­liczne o randze ogólnopol­skiej. Idea przyświeca­ją­ca orga­ni­za­torom jest taka, by objąć zasięgiem możli­wie wszys­tkie dyscy­pliny filo­zoficzne.

Pier­wszy Pol­s­ki Zjazd Filo­zoficzny został zor­ga­ni­zowany przez Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne w 1923 r. we Lwowie. Głównym zagad­nie­niem poruszanym pod­czas obrad ple­narnych był prob­lem wol­noś­ci woli oraz teorii czynu. W zjeździe tym wzięło udzi­ał 123 uczest­ników z różnych ośrod­ków naukowych, m.in.: z Krakowa, Lwowa, Wilna, Warsza­wy czy Poz­na­nia.

Pod­czas Zjaz­du odbędą się wykłady ple­narne, obrady w 20 sekc­jach tem­aty­cznych a także dodatkowe sym­poz­ja i dyskus­je pan­elowe oraz wydarzenia towarzyszące. W sum­ie zaplanowano pon­ad 600 refer­atów. Swo­ją obec­ność zapowiedzi­ało pon­ad 500 osób, w tym czołowi reprezen­tan­ci pol­skiej filo­zofii.

Patronat Hon­orowy nad XI Pol­skim Zjaz­dem Filo­zoficznym objął Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Andrzej Duda.

Filo­zo­fuj!” objęło XI Zjazd Filo­zoficzny patronatem medi­al­nym.

Ramowy pro­gram, listę sekcji tem­aty­cznych oraz inne niezbędne infor­ma­c­je dostęp­ne są na stron­ie: www.zjazdfilozoficzny.pl

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy