Aktualności Konferencje Patronaty

XIII edycja Zlotu filozoficznego we Wrocławiu

W dniach 6-8 lipca Ośrodek Badań Filozoficznych we współpracy z Instytutem Filozofii oraz Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje trzynastą edycję dwujęzycznej konferencji Zlot Filozoficzny/Philosophers’ Rally. Magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Zlot filo­zoficzny jest inic­jaty­wą aka­demicką, której cel stanowi wymi­ana doświad­czeń i wiedzy między uczest­nika­mi o różnym sta­tusie aka­demickim i prak­tyce naukowej. To okaz­ja do spotka­nia reprezen­tan­tów różnych insty­tucji naukowych, kul­tur i państw. Gospo­darzem wydarzenia jest Uni­w­er­sytet Wrocławs­ki.

Pod­czas tegorocznej kon­fer­encji zaplanowane są refer­aty w sekc­jach tem­aty­cznych, wykłady ple­narne wygłos­zone przez zapros­zonych goś­ci, jak również pan­ele dyskusyjne w języku pol­skim i ang­iel­skim. Cho­ci­aż tem­aty­ka wys­tąpień jest pro­gramowo dowol­na, orga­ni­za­torzy chcą zwró­cić uwagę na przenika­jące się prob­le­my badaw­cze, szczegól­nie w kon­tekś­cie współczes­nych wyzwań w sferze społeczno-poli­ty­cznej.

Gość­mi spec­jal­ny­mi będą wykład­ow­cy z pol­s­kich i zagranicznych uni­w­er­sytetów.

  • dr hab. Tomasz Bekrycht (Uni­w­er­sytet Łódz­ki)
  • prof. Adam Czarno­ta (Inter­na­tion­al Insti­tute for the Soci­ol­o­gy of Law, Oñati, Spain)
  • dr hab. Maria Kostyszak (Uni­w­er­sytet Wrocławs­ki)
  • prof. Con­stan­tine San­dis (Uni­ver­si­ty of Hert­ford­shire, UK)
  • prof. Adam Sulikows­ki (Uni­w­er­sytet Wrocławs­ki)
  • dr hab. Sła­womir Tkacz (Uni­w­er­sytet Śląs­ki)
  • prof. Andrzej Wier­cińs­ki (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki)

Orga­ni­za­torzy planu­ją też wydać spec­jalne pokon­fer­en­cyjne numery tem­aty­czne cza­sop­ism Stu­dia Philo­soph­i­ca Wratislavien­sia oraz Folia Iuridi­ca Wratislavien­sis.

Kon­fer­enc­ja jest cyk­licznym wydarze­niem, które odby­wa się od 2004 roku w ważnych ośrod­kach naukowych w Polsce, m.in. w Warsza­w­ie, Poz­na­niu, Łodzi, Toruniu, Krakowie. Uczest­nika­mi są stu­den­ci, dok­toran­ci, pra­cown­i­cy naukowi reprezen­tu­ją­cy kierun­ki human­isty­czne i społeczne oraz oso­by zain­tere­sowane filo­zofią.

Opra­cow­ała: Lena Parac­ka

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy