Aktualności Konkursy Patronaty

XV Gimnazjalny Konkurs Filozoficzny

Przed nami XV edycja Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego. „Filozofuj!” po raz kolejny objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su są XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Szcze­ci­nie, Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Humanistycznej”.

Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do gim­na­zja­li­stów oraz uczniów klas VIIVIII Szkół Pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa zachodniopomorskiego.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w XV Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Filo­zo­ficz­nym zachę­ca­my do roz­wią­za­nia testu ETAPU SZKOLNEGO, a następ­nie prze­sła­nia go wraz z wypeł­nio­nym for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym w ter­mi­nie do 25 stycz­nia 2019 r. (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go) na adres:

XVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Duni­kow­skie­go 1
70–123 Szcze­cin

Pół­fi­nał Kon­kur­su odbę­dzie się 29 mar­ca 2019 r.XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Szcze­ci­nie. Finał Kon­kur­su oraz uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród rze­czo­wych będą mia­ły miej­sce 10 maja 2019 r. na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go przy ul. Kra­kow­skiej 71–79.

Pyta­nia pro­szę kie­ro­wać do: 

Mile­na Jakubiak
adres mailo­wy: milena.m.jakubiak@gmail.com

Regu­la­min kon­kur­su oraz test eta­pu szkol­ne­go dostęp­ne są tutaj.

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy