Aktualności Konkursy Patronaty

XV Gimnazjalny Konkurs Filozoficzny

Przed nami XV edycja Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego. „Filozofuj!” po raz kolejny objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su są XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Szcze­ci­nie, Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Humanistycznej”.

Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do gim­na­zja­li­stów oraz uczniów klas VIIVIII Szkół Pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa zachodniopomorskiego.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w XV Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Filo­zo­ficz­nym zachę­ca­my do roz­wią­za­nia testu ETAPU SZKOLNEGO, a następ­nie prze­sła­nia go wraz z wypeł­nio­nym for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym w ter­mi­nie do 25 stycz­nia 2019 r. (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go) na adres:

XVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Duni­kow­skie­go 1
70–123 Szcze­cin

Pół­fi­nał Kon­kur­su odbę­dzie się 29 mar­ca 2019 r.XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Szcze­ci­nie. Finał Kon­kur­su oraz uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród rze­czo­wych będą mia­ły miej­sce 10 maja 2019 r. na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go przy ul. Kra­kow­skiej 71–79.

Pyta­nia pro­szę kie­ro­wać do: 

Mile­na Jakubiak
adres mailo­wy: milena.m.jakubiak@gmail.com

Regu­la­min kon­kur­su oraz test eta­pu szkol­ne­go dostęp­ne są tutaj.

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy