Aktualności Konkursy Patronaty

XV Gimnazjalny Konkurs Filozoficzny

Przed nami XV edycja Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego. „Filozofuj!” po raz kolejny objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Orga­ni­za­torem konkur­su są XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Szczecinie, Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego oraz Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”.

Konkurs skierowany jest do gim­naz­jal­istów oraz uczniów klas VIIVIII Szkół Pod­sta­wowych wojew­ództ­wa zachod­niopo­morskiego.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych udzi­ałem w XV Wojew­ódzkim Konkur­sie Filo­zoficznym zachę­camy do rozwiąza­nia tes­tu ETAPU SZKOLNEGO, a następ­nie przesła­nia go wraz z wypełnionym for­mu­la­rzem zgłoszeniowym w ter­minie do 25 sty­cz­nia 2019 r. (decy­du­je data stem­pla pocz­towego) na adres:

XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące
ul. Dunikowskiego 1
70–123 Szczecin

Pół­fi­nał Konkur­su odbędzie się 29 mar­ca 2019 r.XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Szczecinie. Finał Konkur­su oraz uroczyste wręcze­nie nagród rzec­zowych będą miały miejsce 10 maja 2019 r. na Wydziale Human­isty­cznym Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71–79.

Pyta­nia proszę kierować do:

Mile­na Jaku­bi­ak
adres mailowy: milena.m.jakubiak@gmail.com

Reg­u­lamin konkur­su oraz test eta­pu szkol­nego dostęp­ne są tutaj.

Patronat medi­al­ny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy