Filozofia w szkole Konkursy

XVI Wojewódzki Konkurs Filozoficzny

Przed nami XVI edycja Konkursu Filozoficznego, do ubiegłego roku zwanego „gimnazjalnym”. Tym razem do udziału zapraszamy uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych udzi­ałem w XVI Wojew­ódzkim Konkur­sie Filo­zoficznym zachę­camy do rozwiąza­nia tes­tu eta­pu szkol­nego, a następ­nie przesła­nia go wraz z wypełnionym for­mu­la­rzem zgłoszeniowym w ter­minie do 29 lutego 2020 r. (decy­du­je data stem­pla pocz­towego) na adres:

XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące
ul. Dunikowskiego 1
70–123 Szczecin

Pół­fi­nał Konkur­su, Finał Konkur­su oraz uroczyste wręcze­nie nagród rzec­zowych będą miały miejsce 24 kwiet­nia 2020 r. XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Szczecinie.

Reg­u­lamin konkur­sowy oraz kon­takt do orga­ni­za­torów

Orga­ni­za­torem konkur­su są XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Szczecinie oraz Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”.

XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Szczecinie oraz Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej” jako orga­ni­za­torzy chcą również  wspier­ać nauczy­cieli w real­iza­cji edukacji filo­zoficznej, dlat­ego dodatkowo przy­go­towali wydarzenia tem­aty­czne, między inny­mi w spotka­ni­ach z filo­zofią orga­ni­zowanych w księ­gar­ni Fika w Szczecinie oraz w warsz­taty  filo­zoficzne, które odbędą się 27 mar­ca 2020. Więcej infor­ma­cji na tem­at wydarzeń na stron­ie www.generhum.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy