Filozofia w szkole Konkursy

XVI Wojewódzki Konkurs Filozoficzny

Przed nami XVI edycja Konkursu Filozoficznego, do ubiegłego roku zwanego „gimnazjalnym”. Tym razem do udziału zapraszamy uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w XVI Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Filo­zo­ficz­nym zachę­ca­my do roz­wią­za­nia testu eta­pu szkol­ne­go, a następ­nie prze­sła­nia go wraz z wypeł­nio­nym for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym w ter­mi­nie do 29 lute­go 2020 r. (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go) na adres:

XVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Duni­kow­skie­go 1
70–123 Szcze­cin

Pół­fi­nał Kon­kur­su, Finał Kon­kur­su oraz uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród rze­czo­wych będą mia­ły miej­sce 24 kwiet­nia 2020 r. XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Szczecinie.

Regu­la­min kon­kur­so­wy oraz kon­takt do organizatorów

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su są XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Szcze­ci­nie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Humanistycznej”.

XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Szcze­ci­nie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej” jako orga­ni­za­to­rzy chcą rów­nież  wspie­rać nauczy­cie­li w reali­za­cji edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej, dla­te­go dodat­ko­wo przy­go­to­wa­li wyda­rze­nia tema­tycz­ne, mię­dzy inny­mi w spo­tka­niach z filo­zo­fią orga­ni­zo­wa­nych w księ­gar­ni Fika w Szcze­ci­nie oraz w warsz­ta­ty  filo­zo­ficz­ne, któ­re odbę­dą się 27 mar­ca 2020. Wię­cej infor­ma­cji na temat wyda­rzeń na stro­nie www.generhum.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy