Konferencje Ontologia

XXI Ogólnopolskie Sympozjum „Spór o metafizykę”

W dniu 6 grudnia 2018 roku (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Katedrą Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizuje XXI Ogólnopolskie Sympozjum na temat: „Spór o metafizykę” z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” z okazji 10. rocznicy śmierci Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca.

Zapisz się do naszego newslettera

Pod­czas debaty naukowej zostanie pod­ję­ta pró­ba ukaza­nia metafizy­ki w kon­tekś­cie sporów filo­zoficznych o jej rozu­mie­nie toczą­cych się w ramach różnych trady­cji. Celem dyskusji jest odpowiedź na pytanie: czym jest metafizy­ka, a także co jest jej przed­miotem. Pon­ad­to zostanie pod­jęte zagad­nie­nie doświad­czenia w punkcie wyjś­cia poz­na­nia filo­zoficznego, jak również relacji metafizy­ki do innych dzi­ałów filo­zofii.

Okazją do pod­ję­cia reflek­sji na ten tem­at jest 10. roczni­ca śmier­ci Ojca Prof. M. A. Krąp­ca, jed­nego z najwybit­niejszych współczes­nych metafizyków, współza­łoży­ciela Lubel­skiej Szkoły Filo­zoficznej. Pod­czas sym­pozjum zostanie przy­bliżony jego wkład w rozwój filo­zofii. Na uwagę zasługu­je szczegól­nie wysiłek o. Krąp­ca włożony w budowanie współczes­nej wer­sji metafizy­ki oraz wydoby­cie specy­fi­ki poz­na­nia metafizy­cznego. Prag­niemy ukazać, że metafizy­ka w nur­cie filo­zofii real­isty­cznej pełni doniosłą rolę poz­naw­czą, a także kul­tur­otwór­czą.
W dyskusji pod­czas sym­pozjum wezmą udzi­ał filo­zo­fowie z pol­s­kich ośrod­ków naukowych (UJ, UPJPII, UKSW, UŚ, Akademii Ignac­janum w Krakowie, KUL), zaj­mu­ją­cy się prob­lematyką metafizy­czną.

Sym­pozjum odbędzie się 6 grud­nia 2018 (czwartek) w Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim Jana Pawła II na Auli 113 Cen­trum Trans­feru Wiedzy (CTW) zlokali­zowanym na ul. Radziszewskiego 7, 20–039 Lublin.

PROGRAM

10.00 Otwar­cie – Rek­tor Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego

I. Czym jest metafizy­ka? – prowadze­nie: dr Woj­ciech Daszkiewicz (KUL)
10.15 — 11.15 – trójgłos (po 20 min­ut): ks. prof. dr hab. Jarosław Jagiełło (UPJPII), dr hab. Sebas­t­ian T. Kołodziejczyk (UJ), prof. dr hab. Andrzej Mary­niar­czyk SDB (KUL)
11.15 – 11.45 – Dyskus­ja
11.45 – 12.00 – Prz­er­wa na kawę

II. Co jest przed­miotem metafizy­ki? – prowadze­nie: dr Woj­ciech Daszkiewicz (KUL)
12.00 – 13.00 – trójgłos (po 20 min­ut): prof. dr hab. Marek Piwowar­czyk (KUL), prof. dr hab. Jacek Grzy­bows­ki (UKSW), prof. dr hab. Piotr Jaroszyńs­ki (KUL)
13.00 – 13.30 – Dyskus­ja
13.30 – 14.30 – Prz­er­wa obi­ad­owa

III. Rola doświad­czenia w punkcie wyjś­cia – prowadze­nie: ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Insti­tute)
14.30 – 15.30 – trójgłos (po 20 min­ut): prof. dr hab. Piotr Duch­lińs­ki (Akademia Igna­tianum Kraków), prof. dr hab. Jacek Woj­tysi­ak (KUL), ks. dr hab. Tomasz Duma (KUL)
15.30 – 16.00 – Dyskus­ja
16.00 – 16.15 – Prz­er­wa

IV. Metafizy­ka a inne dzi­ały filo­zofii – prowadze­nie: ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Insti­tute)
16.15 – 16.55 – dwugłos (po 20 min­ut): prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL), dr hab. Paweł Gondek (KUL)
16.55 – 17.15 – Dyskus­ja

V. Co M. A. Krą­piec wniósł do współczes­nej metafizy­ki (filo­zofii)? – prowadze­nie ks. dr Paweł Tarasiewicz
17.15–18.15 – dyskus­ja pan­elowa (po 15 min­ut): ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW), dr hab. Gabriela Besler (UŚ), dr hab. Katarzy­na Stępień (KUL), prof. dr hab. Andrzej Mary­niar­czyk SDB (KUL)
18.15 – 18.45 Dyskus­ja

18.45 Zamknię­cie obrad – prof. dr hab. Andrzej Mary­niar­czyk SDB (KUL)


Orga­ni­za­torzy:
Kat­e­dra Metafizy­ki KUL
Kat­e­dra Antropologii Filo­zoficznej i Filo­zofii Prawa KUL
Pol­skie Towarzyst­wo Tomasza z Akwinu – odd­zi­ał Soci­età Inter­nazionale Tom­ma­so d’Aquino

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy