Ogłoszenia

Z okazji Światowego Dnia Filozofii nawet do 75% taniej

Dziś jest Światowy Dzień Filozofii! Z tej okazji ogłaszamy wielką promocję czasopisma „Filozofuj!”. Oferujemy rabat nawet do 75% ceny egzemplarza drukowanego. Zachęcamy też do przesyłania okolicznościowych wpisów, np. dotyczących obchodów tego dnia w różnych miastach.  

Zapisz się do naszego newslettera

Wyjątkowa okaz­ja! Świę­tu­j­cie razem z nami.

  • Zakup egzem­plarzy drukowanych oraz prenu­mer­aty z rabatem 25%.

Z rabatu moż­na sko­rzys­tać, wpisu­jąc przy zamówie­niu kod kuponu raba­towego: filorabat.

  • Wyprzedaż nr 3 „Filo­zo­fuj!”: O wol­noś­ci słowa* – 75%.

Z rabatu moż­na sko­rzys­tać, wpisu­jąc przy zamówie­niu kod kuponu raba­towego: super­filorabat.

Zamówienia moż­na składać > tutaj.

Ter­min pro­mocji: do półno­cy (23:59) lub do wycz­er­pa­nia zasobów.
* Egzem­plarze wys­ta­wowe (w stanie bard­zo dobrym, ale nie ide­al­nym).

Świa­towy Dzień Filo­zofii został ustanowiony przez UNESCO i przy­pa­da w każdy trze­ci czwartek listopa­da danego roku.

Obchod­zony od 21 listopa­da 2002 roku. Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filo­zofii i zachęce­nie społeczeńst­wa (zwłaszcza młodzieży) do zain­tere­sowa­nia się filo­zofią jako dyscy­pliną nau­ki. Mają również zachę­cić do kry­ty­cznego myśle­nia i debaty filo­zoficznej nad prob­le­ma­mi współczes­nego świa­ta oraz popraw­ić komu­nikację i współpracę między filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy