Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Zaburzony umysł – co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Zapisz się do naszego newslettera

Wpis rekla­mo­wy


Wydaw­nic­two Coper­ni­cus Cen­ter Press ma zaszczyt przed­sta­wić  naj­bar­dziej potrzeb­ną książ­kę roku:

ERIC R. KANDEL

Zabu­rzo­ny umysł – co nie­ty­po­we mózgi mówią o nas samych

Nowa bio­lo­gia umy­słu dopro­wa­dzi do rady­kal­nych zmian w spo­so­bie upra­wia­nia medy­cy­ny pod dwo­ma wzglę­dami. Po pierw­sze, neu­ro­lo­gia i psy­chia­tria sca­lą się we wspól­ną dys­cy­pli­nę kli­nicz­ną, któ­ra w coraz więk­szym stop­niu będzie sku­piać się na pacjen­cie jako jed­no­st­ce z określo­nymi pre­dys­po­zy­cja­mi gene­tycz­ny­mi do zdro­wia i cho­ro­by. Nasta­wie­nie to przy­bli­ży nas do inspi­ro­wa­nej bio­lo­gicz­nie medy­cy­ny sper­so­na­li­zo­wa­nej. Po dru­gie, po raz pierw­szy bę­dziemy dys­po­no­wać uży­tecz­ną i zniu­an­so­wa­ną bio­lo­gią pro­cesów, któ­re prze­bie­ga­ją błęd­nie w zabu­rze­niach mózgo­wych, a tak­że pro­ce­sów pro­wa­dzą­cych do róż­ni­co­wa­nia płcio­we­go mózgu i do naszej toż­sa­mo­ści płcio­wej”.

Eric R. Kan­del

Książ­ka ency­klo­pe­dycz­na, obej­mu­ją­ca nie tyl­ko bio­lo­gię mole­ku­lar­ną, tech­ni­ki dia­gno­stycz­ne i lecze­nie każ­dej cho­ro­by, ale tak­że śle­dze­nie istot­nych osią­gnięć nauko­wych w histo­rii”.

The Washing­ton Post”

[…] ludzie o nie­zwy­kłych mózgach i umy­słach powin­ni być cele­bro­wa­ni ze wzglę­du na swo­je cechy, a nie nad­mier­nie lecze­ni i styg­ma­ty­zo­wa­ni. Uzna­nie tego poglą­du w żaden spo­sób nie ude­rza w potrze­bę zna­le­zie­nia spo­so­bów lecze­nia napraw­dę wynisz­cza­ją­cych pro­ble­mów psy­chicz­nych. […] Pod­kre­śla jed­nak potrze­bę roz­wa­że­nia naszych mózgów w kon­tek­ście spo­łecz­nym, śro­do­wi­skom i cie­le­snym”.

The New York Times”

Kan­del scho­dzi na dal­szy plan i sta­je się cichym obser­wa­to­rem kul­tur, spo­łe­czeństw, a zwłasz­cza umy­słów zdzi­wio­nych doświad­cze­niem bycia mózgiem w cie­le”.

Scien­ce”

W cią­gu ostat­nich 15 lat [Kan­del] pró­bo­wał przy­wró­cić pre­stiż i wpły­wy psy­cho­ana­li­zie poprzez ślub z »nową bio­lo­gią umy­słu«. W Zabu­rzo­nym umy­śle pod­kre­śla to dzię­ki trzem postę­pom: obra­zo­wa­niu mózgu, bada­niu dzie­dzi­cze­nia zabu­rzeń psy­chicz­nych oraz mode­lom zwie­rzę­cym cho­rób, takich jak zabu­rze­nie ze spek­trum auty­zmu (ASD).

Podob­nie jak Freud [Kandel]bada nie­świa­do­mość. […] Jasno i zwięź­le pro­wa­dzi nas przez ostat­nie odkry­cia i hipo­te­zy doty­czą­ce róż­nych zabu­rzeń. Nie­któ­re są neuro­logiczne, takie jak cho­ro­by Alzhe­ime­ra, Hun­ting­to­na i Par­kin­so­na. Nie­któ­re zosta­ły zin­ter­pre­to­wa­ne jako psy­chia­trycz­ne, takie jak depre­sja, cho­ro­ba afek­tyw­na dwu­bie­gu­no­wa i schi­zo­fre­nia. Współ­cze­sna per­spek­ty­wa, jak twier­dzi, jest taka, że ​​są to osta­tecz­nie zabu­rze­nia mózgu”.

Natu­re”


Książkę można zamówić > tutaj.


 

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • …Współ­cze­sna per­spek­ty­wa, jak twier­dzi, jest taka, że są to osta­tecz­nie zabu­rze­nia mózgu”. — a co z duszą? To ona wszyst­ko warun­ku­je, i w niej wszyst­ko ma swój począ­tek i koniec.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy