Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Zaburzony umysł – co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Zapisz się do naszego newslettera

Wpis reklam­owy


Wydawnict­wo Coper­ni­cus Cen­ter Press ma zaszczyt przed­staw­ić  najbardziej potrzeb­ną książkę roku:

ERIC R. KANDEL

Zabur­zony umysł – co niety­powe móz­gi mówią o nas samych

Nowa biolo­gia umysłu doprowadzi do radykalnych zmi­an w sposo­bie upraw­ia­nia medy­cyny pod dwoma wzglę­dami. Po pier­wsze, neu­rolo­gia i psy­chi­a­tria scalą się we wspól­ną dyscy­plinę klin­iczną, która w coraz więk­szym stop­niu będzie sku­pi­ać się na pac­jen­cie jako jed­nos­tce z określo­nymi predys­pozy­c­ja­mi gene­ty­czny­mi do zdrowia i choro­by. Nastaw­ie­nie to przy­bliży nas do inspirowanej bio­log­icznie medy­cyny sper­son­al­i­zowanej. Po drugie, po raz pier­wszy bę­dziemy dys­ponować użyteczną i zni­uan­sowaną biologią pro­cesów, które prze­b­ie­ga­ją błęd­nie w zaburzeni­ach móz­gowych, a także pro­cesów prowadzą­cych do różni­cow­a­nia płciowego mózgu i do naszej tożsamoś­ci płciowej”.

Eric R. Kan­del

Książ­ka encyk­lope­dy­cz­na, obe­j­mu­ją­ca nie tylko biologię moleku­larną, tech­ni­ki diag­nos­ty­czne i lecze­nie każdej choro­by, ale także śledze­nie istot­nych osiąg­nięć naukowych w his­torii”.

The Wash­ing­ton Post”

[…] ludzie o niezwykłych móz­gach i umysłach powin­ni być cele­browani ze wzglę­du na swo­je cechy, a nie nad­miernie leczeni i styg­maty­zowani. Uznanie tego poglą­du w żaden sposób nie uderza w potrze­bę znalezienia sposobów leczenia naprawdę wyniszcza­ją­cych prob­lemów psy­chicznych. […] Pod­kreśla jed­nak potrze­bę rozważe­nia naszych mózgów w kon­tekś­cie społecznym, środowiskom i cielesnym”.

The New York Times”

Kan­del schodzi na dal­szy plan i sta­je się cichym obser­wa­torem kul­tur, społeczeństw, a zwłaszcza umysłów zdzi­wionych doświad­cze­niem bycia mózgiem w ciele”.

Sci­ence”

W ciągu ostat­nich 15 lat [Kan­del] próbował przy­wró­cić prestiż i wpły­wy psy­choanal­izie poprzez ślub z »nową biologią umysłu«. W Zabur­zonym umyśle pod­kreśla to dzię­ki trzem postępom: obra­zowa­niu mózgu, bada­niu dziedz­iczenia zaburzeń psy­chicznych oraz mod­e­lom zwierzę­cym chorób, takich jak zaburze­nie ze spek­trum autyz­mu (ASD).

Podob­nie jak Freud [Kandel]bada nieświado­mość. […] Jas­no i zwięźle prowadzi nas przez ostat­nie odkrycia i hipotezy doty­czące różnych zaburzeń. Niek­tóre są neuro­logiczne, takie jak choro­by Alzheimera, Hunt­ing­tona i Parkin­sona. Niek­tóre zostały zin­ter­pre­towane jako psy­chi­a­tryczne, takie jak depres­ja, choro­ba afek­ty­w­na dwu­biegunowa i schizofre­nia. Współczes­na per­spek­ty­wa, jak twierdzi, jest taka, że ​​są to ostate­cznie zaburzenia mózgu”.

Nature”


Książkę można zamówić > tutaj.


 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • …Współczes­na per­spek­ty­wa, jak twierdzi, jest taka, że są to ostate­cznie zaburzenia mózgu”. — a co z duszą? To ona wszys­tko warunk­u­je, i w niej wszys­tko ma swój początek i koniec.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy