Zadania

Zadanie # 10: PR i marketing manager

Zapisz się do naszego newslettera

PR i marketing manager

Korzyś­ci dla Ciebie:

 • zdoby­cie doświad­czenia zawodowego
 • pra­ca z doświad­c­zonym i gotowym do pomo­cy zespołem
 • elasty­czne godziny pra­cy (możli­wość połączenia wolon­tariatu z inny­mi obow­iązka­mi)
 • ref­er­enc­je
 • możli­wość udzi­ału w szkole­ni­ach wewnętrznych pod­noszą­cych kwal­i­fikac­je zawodowe
 • coach­ing stanowiskowy
 • udzi­ał w tworze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Ciebie oczeki­wa­nia:

 • doświad­cze­nie w PR i mar­ketingu
 • doświad­cze­nie w pra­cy w ngo – mile widziane
 • umiejęt­ność współpra­cy z medi­a­mi
 • obow­iązkowość i sum­i­en­ność
 • kreaty­wność
 • umiejęt­noś­ci anal­i­ty­czne
 • otwartość w relac­jach z ludź­mi
 • pozy­ty­wność i dobra ener­gia

Co będzie należało do Twoich obow­iązków:

 • tworze­nie i imple­men­tac­ja zin­te­growanych strate­gii komu­nikacji
 • wspar­cie zespołu w tworze­niu i wdraża­niu pro­jek­tów social mediowych wraz z określaniem mierzal­nych celów kam­panii
 • reprezen­towanie mag­a­zynu w medi­ach; radio, prasa, telewiz­ja
 • orga­ni­za­c­ja wydarzeń spec­jal­nych; kon­takt z orga­ni­za­tora­mi w celach naw­iąza­nia współpra­cy
 • bieżą­ca anal­iza rynku, potenc­jal­nych klien­tów, trendów oraz najnowszych rozwiązań w zakre­sie prowadzenia pro­jek­tów mar­ketingowych
 • rapor­towanie skutecznoś­ci przeprowad­zonych dzi­ałań

Zain­tere­sowany? Prześlij nam  cv i kil­ka słów o sobie dlaczego mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na przesyłać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy