Zadania

Zadanie # 10: PR i marketing manager

Zapisz się do naszego newslettera

PR i marketing manager

Korzyś­ci dla Ciebie:

 • zdoby­cie doświad­czenia zawodowego
 • pra­ca z doświad­c­zonym i gotowym do pomo­cy zespołem
 • elasty­czne godziny pra­cy (możli­wość połączenia wolon­tariatu z inny­mi obow­iązka­mi)
 • ref­er­enc­je
 • możli­wość udzi­ału w szkole­ni­ach wewnętrznych pod­noszą­cych kwal­i­fikac­je zawodowe
 • coach­ing stanowiskowy
 • udzi­ał w tworze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Ciebie oczeki­wa­nia:

 • doświad­cze­nie w PR i mar­ketingu
 • doświad­cze­nie w pra­cy w ngo – mile widziane
 • umiejęt­ność współpra­cy z medi­a­mi
 • obow­iązkowość i sum­i­en­ność
 • kreaty­wność
 • umiejęt­noś­ci anal­i­ty­czne
 • otwartość w relac­jach z ludź­mi
 • pozy­ty­wność i dobra ener­gia

Co będzie należało do Twoich obow­iązków:

 • tworze­nie i imple­men­tac­ja zin­te­growanych strate­gii komu­nikacji
 • wspar­cie zespołu w tworze­niu i wdraża­niu pro­jek­tów social mediowych wraz z określaniem mierzal­nych celów kam­panii
 • reprezen­towanie mag­a­zynu w medi­ach; radio, prasa, telewiz­ja
 • orga­ni­za­c­ja wydarzeń spec­jal­nych; kon­takt z orga­ni­za­tora­mi w celach naw­iąza­nia współpra­cy
 • bieżą­ca anal­iza rynku, potenc­jal­nych klien­tów, trendów oraz najnowszych rozwiązań w zakre­sie prowadzenia pro­jek­tów mar­ketingowych
 • rapor­towanie skutecznoś­ci przeprowad­zonych dzi­ałań

Zain­tere­sowany? Prześlij nam  cv i kil­ka słów o sobie dlaczego mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na przesyłać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy