Zadania

Zadanie # 10: PR i marketing manager

PR i marketing manager

Korzy­ści dla Ciebie:

 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawodowego
 • pra­ca z doświad­czo­nym i goto­wym do pomo­cy zespołem
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia wolon­ta­ria­tu z inny­mi obowiązkami)
 • refe­ren­cje
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Cie­bie oczekiwania:

 • doświad­cze­nie w PR i marketingu
 • doświad­cze­nie w pra­cy w ngo – mile widziane
 • umie­jęt­ność współ­pra­cy z mediami
 • obo­wiąz­ko­wość i sumienność
 • kre­atyw­ność
 • umie­jęt­no­ści analityczne
 • otwar­tość w rela­cjach z ludźmi
 • pozy­tyw­ność i dobra energia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obowiązków:

 • two­rze­nie i imple­men­ta­cja zin­te­gro­wa­nych stra­te­gii komunikacji
 • wspar­cie zespo­łu w two­rze­niu i wdra­ża­niu pro­jek­tów social medio­wych wraz z okre­śla­niem mie­rzal­nych celów kampanii
 • repre­zen­to­wa­nie maga­zy­nu w mediach; radio, pra­sa, telewizja
 • orga­ni­za­cja wyda­rzeń spe­cjal­nych; kon­takt z orga­ni­za­to­ra­mi w celach nawią­za­nia współpracy
 • bie­żą­ca ana­li­za ryn­ku, poten­cjal­nych klien­tów, tren­dów oraz naj­now­szych roz­wią­zań w zakre­sie pro­wa­dze­nia pro­jek­tów marketingowych
 • rapor­to­wa­nie sku­tecz­no­ści prze­pro­wa­dzo­nych działań

Zain­te­re­so­wa­ny? Prze­ślij nam  cv i kil­ka słów o sobie dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na prze­sy­łać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy