Zadania

Zadanie #11: Opracowanie memów filozoficznych

 1. Typ zada­nia: grafika.
 2. Ter­mi­ny: zob. kalen­darz wydawniczy.
 3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 1. Memy mogą być wyko­na­ne dowol­ną techniką.
 2. Roz­miar dla memów pozio­mych: 1200 x 804 px.
 3. Roz­miar dla memów pio­no­wych: 1190 x 1200 px.
 4. Font uży­wa­ny w memach: Impact, 72 pkt.
 5. Wymia­ry loga: 302 x 72 px.
 6. Logo w memach jest umiesz­cza­ne w lewym dol­nym rogu, odsu­nię­te od dol­nej i lewej kra­wę­dzi mema o 5 px.
 7. W memach czar­no-bia­łych sto­su­je­my kolo­ro­we loga (w wer­sji poma­rań­czo­wej lub niebieskiej).
 8. W memach kolo­ro­wych sto­su­je­my czar­no-bia­łe loga (w wer­sji czar­nej lub szarej).
 9. Logo bia­łe wg uznania.
 10. Efekt final­ny winien być zapi­sa­ny w for­ma­cie pozwa­la­ją­cym na kom­pre­sję bez­strat­ną, np. tif, psd, png.

 

Wer­sja pionowa

 

 

Logo:

 


Logo cza­so­pi­sma moż­na pobrać > tutaj.

Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy