Zadania

Zadanie #11: Opracowanie memów filozoficznych

Zapisz się do naszego newslettera

 1. Typ zada­nia: grafika.
 2. Ter­mi­ny: zob. kalen­darz wydawniczy.
 3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 1. Memy mogą być wyko­na­ne dowol­ną techniką.
 2. Roz­miar dla memów pozio­mych: 1200 x 804 px.
 3. Roz­miar dla memów pio­no­wych: 1190 x 1200 px.
 4. Font uży­wa­ny w memach: Impact, 72 pkt.
 5. Wymia­ry loga: 302 x 72 px.
 6. Logo w memach jest umiesz­cza­ne w lewym dol­nym rogu, odsu­nię­te od dol­nej i lewej kra­wę­dzi mema o 5 px.
 7. W memach czar­no-bia­łych sto­su­je­my kolo­ro­we loga (w wer­sji poma­rań­czo­wej lub niebieskiej).
 8. W memach kolo­ro­wych sto­su­je­my czar­no-bia­łe loga (w wer­sji czar­nej lub szarej).
 9. Logo bia­łe wg uznania.
 10. Efekt final­ny winien być zapi­sa­ny w for­ma­cie pozwa­la­ją­cym na kom­pre­sję bez­strat­ną, np. tif, psd, png.

 

Wer­sja pionowa

 

 

Logo:

 

Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: olga.tuznik@academicon.pl

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy