Współpraca Zadania

Zadanie #13: Opracowanie obcojęzycznych tekstów dotyczących filozofii

  1. Typ zada­nia: dzien­ni­kar­stwo naukowe.
  2. Zakres: napi­sa­nie jed­nej lub wię­cej notek na 2 miesiące.
  3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Tekst powi­nien być zre­da­go­wa­ny po pol­sku i być napi­sa­ny przy­stęp­nym, lek­kim, kla­row­nym, żywym, poto­czy­stym języ­kiem. Zada­niem auto­ra ma być zafa­scy­no­wa­nie Czy­tel­ni­ka pre­zen­to­wa­nym przez sie­bie tema­tem i nie­do­pusz­cze­nie do znu­że­nia lekturą.

Tekst powi­nien skła­dać się z chwy­tli­we­go tytu­łu, lidu (pierw­szy aka­pit po tytu­le zawie­ra­ją­cy w 2–3 zda­niach naj­waż­niej­sze infor­ma­cje), kor­pu­su (kolej­nych akapitów).

Roz­miar tek­stu: do 3000 znaków.

Przy­kła­do­wa lista źró­deł, z któ­rych moż­na pozy­skać materiały:

Aeon

Phi­lo­so­phy Matters

Phi­lo­so­phy Now

Inspi­ring Philosophy

New Phi­lo­so­pher

Daily Nous

Jeśli znasz inne cie­ka­we źró­dła, daj znać: filozofuj@academicon.pl. Dopi­sze­my je.

Porada

Pozy­ska­nie cie­ka­wych infor­ma­cji uła­twia korzy­sta­nie z Google Alerts. Trze­ba tyl­ko utwo­rzyć Alert i wpi­sać odpo­wied­nie hasło np.: philosophy.

Przykład

Zob. tutaj.


Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Czy opra­co­wa­nie ozna­cza tłu­ma­cze­nie i redak­cję tek­stu? Posia­dam wykształ­ce­nie filo­zo­ficz­ne i jestem tłu­ma­czem języ­ka angiel­skie­go. Ope­ru­je rów­nież języ­kiem nie­miec­kim. Była­bym zain­te­re­so­wa­na współpracą.

    • Opra­co­wa­nie ozna­cza zre­da­go­wa­nie not­ki pra­so­wej / cie­ka­we stresz­cze­nie ory­gi­nal­ne­go tek­stu. W takiej not­ce / stresz­cze­niu wol­no nie­któ­re frag­men­ty zacy­to­wać, co ozna­cza wier­ne tłu­ma­cze­nie. Zachę­ca­my do współpracy! 🙂

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy