Współpraca Zadania

Zadanie #13: Opracowanie obcojęzycznych tekstów dotyczących filozofii

Zapisz się do naszego newslettera

  1. Typ zada­nia: dzi­en­nikarst­wo naukowe.
  2. Zakres: napisanie dwóch lub więcej notek na miesiąc.
  3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Tekst powinien być zredagowany po pol­sku i być napisany przys­tęp­nym, lekkim, klarownym, żywym, potoczystym językiem. Zadaniem auto­ra ma być zafas­cynowanie Czytel­ni­ka prezen­towanym przez siebie tem­atem i niedo­puszcze­nie do znuże­nia lek­turą.

Tekst powinien składać się z chwytli­wego tytułu, lidu (pier­wszy akapit po tytule zaw­ier­a­ją­cy w 2–3 zda­ni­ach najważniejsze infor­ma­c­je), kor­pusu (kole­jnych akapitów).

Rozmi­ar tek­stu: do 3000 znaków.

Przykład­owa lista źródeł, z których moż­na pozyskać mate­ri­ały:

Phi­los­o­phy Mat­ters

Phi­los­o­phy Now

Inspir­ing Phi­los­o­phy

New Philoso­pher

Dai­ly Nous

Jeśli znasz inne ciekawe źródła, daj znać: filozofuj@academicon.pl. Dopisze­my je.

Porada

Pozyskanie ciekawych infor­ma­cji ułatwia korzys­tanie z Google Alerts. Trze­ba tylko utworzyć Alert i wpisać odpowied­nie hasło np.: phi­los­o­phy.

Przykład

Zob. tutaj.


Mate­ri­ały moż­na przesyłać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Czy opra­cow­anie oznacza tłu­macze­nie i redakcję tek­stu? Posi­adam wyk­sz­tałce­nie filo­zoficzne i jestem tłu­maczem języ­ka ang­iel­skiego. Ope­ru­je również językiem niemieckim. Byłabym zain­tere­sowana współpracą.

    • Opra­cow­anie oznacza zredagowanie not­ki pra­sowej / ciekawe streszcze­nie ory­gi­nal­nego tek­stu. W takiej notce / streszcze­niu wol­no niek­tóre frag­men­ty zacy­tować, co oznacza wierne tłu­macze­nie. Zachę­camy do współpra­cy! 🙂

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy