Współpraca Zadania

Zadanie #14: Omówienia i recenzje dzieł kultury

  1. Typ zada­nia: dziennikarstwo.
  2. Zakres: napi­sa­nie dwóch lub wię­cej tek­stów na miesiąc.
  3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Przez dzie­ło kul­tu­ry rozu­mie­my: dzie­ło nauko­we, filo­zo­ficz­ne, lite­rac­kie, pla­stycz­ne, muzycz­ne, fil­mo­we, teatral­ne, ope­ro­we itd.

Tekst winien wydo­być z tych dzieł treść filozoficzną.

Tekst powi­nien być napi­sa­ny przy­stęp­nym, lek­kim, kla­row­nym, żywym, poto­czy­stym języ­kiem. Zada­niem auto­ra ma być zafa­scy­no­wa­nie Czy­tel­ni­ka pre­zen­to­wa­nym przez sie­bie tema­tem i nie­do­pusz­cze­nie do znu­że­nia lekturą.

Tekst powi­nien skła­dać się z chwy­tli­we­go tytu­łu, lidu (pierw­szy aka­pit po tytu­le zawie­ra­ją­cy w 2–3 zda­niach naj­waż­niej­sze infor­ma­cje), kor­pu­su (kolej­nych akapitów).

Roz­miar tek­stu: do 3500 znaków.

Infor­ma­cje doty­czą­ce recen­zji znaj­du­ją się w tym pli­ku, a ogól­ne wytycz­ne doty­czą­ce tek­stów znaj­du­ją się tu: filozofuj.eu/wspolpraca/dla-autorow/.


Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy