Współpraca Zadania

Zadanie #14: Omówienia i recenzje dzieł kultury

Zapisz się do naszego newslettera

  1. Typ zada­nia: dzi­en­nikarst­wo.
  2. Zakres: napisanie dwóch lub więcej tek­stów na miesiąc.
  3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Przez dzieło kul­tu­ry rozu­miemy: dzieło naukowe, filo­zoficzne, lit­er­ack­ie, plas­ty­czne, muzy­czne, fil­mowe, teatralne, oper­owe itd.

Tekst winien wydobyć z tych dzieł treść filo­zoficzną.

Tekst powinien być napisany przys­tęp­nym, lekkim, klarownym, żywym, potoczystym językiem. Zadaniem auto­ra ma być zafas­cynowanie Czytel­ni­ka prezen­towanym przez siebie tem­atem i niedo­puszcze­nie do znuże­nia lek­turą.

Tekst powinien składać się z chwytli­wego tytułu, lidu (pier­wszy akapit po tytule zaw­ier­a­ją­cy w 2–3 zda­ni­ach najważniejsze infor­ma­c­je), kor­pusu (kole­jnych akapitów).

Rozmi­ar tek­stu: do 3500 znaków.

Infor­ma­c­je doty­czące recen­zji zna­j­du­ją się w tym pliku, a ogólne wyty­czne doty­czące tek­stów zna­j­du­ją się tu: filozofuj.eu/wspolpraca/dla-autorow/.


Mate­ri­ały moż­na przesyłać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy