Zadania

Zadanie #15: Zarządzanie działem omówień i recenzji książek

Zapisz się do naszego newslettera

 1. Typ zada­nia: zarządzanie, redagowanie.
 2. Zakres: kon­tak­ty z wydaw­ca­mi i redagowanie dzi­ału.
 3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 

Zadanie pole­ga na:

 1. stworzenia sieci kon­tak­tów z wydaw­ca­mi,
 2. przy­go­towanie dla nich ofer­ty współpra­cy,
 3. naw­iąza­nia i utrzymy­wa­nia z współpra­cy,
 4. pozyski­wanie omówień i recen­zji książek do kole­jnych numerów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wisu inter­ne­towego cza­sopis­ma.

Dotąd w cza­sopiśmie zainicjowano następu­jące sekc­je w ramach dzi­ału:

 1. Filo­zoficz­na inic­jac­ja, czyli przegląd książek dla początku­ją­cych filo­zofów.
 2. Nie tylko dla dzieci, czyli jak być mądrym rodz­icem.
 3. Jak to jest?, czyli intere­su­ją­ca mono­grafia.
 4. Lek­tu­ra a pro­pos, czyli mono­grafia związana z tem­atem numeru.

Zob. „Filo­zo­fuj!” 2015 nr 2, s. 53.

Korzyś­ci dla Ciebie:

 • zdoby­cie doświad­czenia zawodowego
 • pra­ca z doświad­c­zonym i gotowym do pomo­cy zespołem
 • elasty­czne godziny pra­cy (możli­wość połączenia wolon­tariatu z inny­mi obow­iązka­mi)
 • ref­er­enc­je
 • możli­wość udzi­ału w szkole­ni­ach wewnętrznych pod­noszą­cych kwal­i­fikac­je zawodowe
 • coach­ing stanowiskowy
 • udzi­ał w tworze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Ciebie oczeki­wa­nia:

 • doświad­cze­nie w pra­cy w ngo – mile widziane
 • zain­tere­sowanie obszarem mar­ketingu – mile widziane
 • obow­iązkowość i sum­i­en­ność
 • kreaty­wność
 • otwartość w relac­jach z ludź­mi
 • pozy­ty­wność i dobra ener­gia

Co będzie należało do Twoich obow­iązków:

 • stworze­nie baz wydaw­ców
 • opra­cow­anie strategii/ścieżki dostępu do osób decyzyjnych
 • opra­cow­anie ofer­ty współpra­cy
 • naw­iązanie i podtrzymy­wanie współpra­cy
 • kon­tak­ty z autora­mi omówień i recen­zji
 • pozyski­wanie omówień i recen­zji książek do kole­jnych numerów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wisu inter­ne­towego cza­sopis­ma

Zain­tere­sowany? Prześlij nam cv i kil­ka słów o sobie dlaczego mamy wybrać aku­rat Ciebie.


Zgłoszenia moż­na przesyłać na adres e‑mail: bartosz.kurkowski@filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy