Zadania

Zadanie #16: Pozyskiwanie reklam

Zapisz się do naszego newslettera

 1. Typ zada­nia: mar­ket­ing.
 2. Zakres: kon­tak­ty z insty­tuc­ja­mi.
 3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 

Zadanie pole­ga na:

 1. opra­cow­a­niu strate­gii pozyska­nia reklam,
 2. kon­takt z insty­tuc­ja­mi,
 3. pozyski­wanie reklam do kole­jnych numerów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wisu inter­ne­towego cza­sopis­ma.

Korzyś­ci dla Ciebie:

 • 30% wartoś­ci net­to fak­tu­ry
 • zdoby­cie doświad­czenia zawodowego
 • pra­ca z doświad­c­zonym i gotowym do pomo­cy zespołem
 • elasty­czne godziny pra­cy (możli­wość połączenia wolon­tariatu z inny­mi obow­iązka­mi)
 • możli­wość udzi­ału w szkole­ni­ach wewnętrznych pod­noszą­cych kwal­i­fikac­je zawodowe
 • coach­ing stanowiskowy
 • udzi­ał w tworze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Ciebie oczeki­wa­nia:

 • obow­iązkowość i sum­i­en­ność
 • kreaty­wność
 • otwartość w relac­jach z ludź­mi
 • pozy­ty­wność i dobra ener­gia

Co będzie należało do Twoich obow­iązków:

 • opra­cow­anie strate­gii pozyska­nia reklam,
 • uzu­peł­ni­an­ie i aktu­al­i­zowanie bazy insty­tucji,
 • kon­takt z insty­tuc­ja­mi,
 • pozyski­wanie reklam do kole­jnych numerów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wisu inter­ne­towego cza­sopis­ma.

Zainteresowany/a? Prześlij nam cv i kil­ka słów o sobie dlaczego mamy wybrać aku­rat Ciebie.


Zgłoszenia moż­na przesyłać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy