Zadania

Zadanie #16: Pozyskiwanie reklam

 1. Typ zada­nia: marketing.
 2. Zakres: kon­tak­ty z instytucjami.
 3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 

Zada­nie pole­ga na:

 1. opra­co­wa­niu stra­te­gii pozy­ska­nia reklam,
 2. kon­takt z instytucjami,
 3. pozy­ski­wa­nie reklam do kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wi­su inter­ne­to­we­go czasopisma.

Korzy­ści dla Ciebie:

 • 30% war­to­ści net­to faktury
 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawodowego
 • pra­ca z doświad­czo­nym i goto­wym do pomo­cy zespołem
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia wolon­ta­ria­tu z inny­mi obowiązkami)
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Cie­bie oczekiwania:

 • obo­wiąz­ko­wość i sumienność
 • kre­atyw­ność
 • otwar­tość w rela­cjach z ludźmi
 • pozy­tyw­ność i dobra energia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obowiązków:

 • opra­co­wa­nie stra­te­gii pozy­ska­nia reklam,
 • uzu­peł­nia­nie i aktu­ali­zo­wa­nie bazy instytucji,
 • kon­takt z instytucjami,
 • pozy­ski­wa­nie reklam do kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wi­su inter­ne­to­we­go czasopisma.

Zainteresowany/a? Prze­ślij nam cv i kil­ka słów o sobie dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.


Zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy