Zadania

Zadanie #16: Pozyskiwanie reklam

Zapisz się do naszego newslettera

 1. Typ zada­nia: mar­ke­ting.
 2. Zakres: kon­tak­ty z insty­tu­cja­mi.
 3. Uwa­gi: zob. wytycz­ne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 

Zada­nie pole­ga na:

 1. opra­co­wa­niu stra­te­gii pozy­ska­nia reklam,
 2. kon­takt z insty­tu­cja­mi,
 3. pozy­ski­wa­nie reklam do kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wi­su inter­ne­to­we­go cza­so­pi­sma.

Korzy­ści dla Cie­bie:

 • 30% war­to­ści net­to fak­tu­ry
 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawo­do­we­go
 • pra­ca z doświad­czo­nym i goto­wym do pomo­cy zespo­łem
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia wolon­ta­ria­tu z inny­mi obo­wiąz­ka­mi)
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Cie­bie ocze­ki­wa­nia:

 • obo­wiąz­ko­wość i sumien­ność
 • kre­atyw­ność
 • otwar­tość w rela­cjach z ludź­mi
 • pozy­tyw­ność i dobra ener­gia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obo­wiąz­ków:

 • opra­co­wa­nie stra­te­gii pozy­ska­nia reklam,
 • uzu­peł­nia­nie i aktu­ali­zo­wa­nie bazy insty­tu­cji,
 • kon­takt z insty­tu­cja­mi,
 • pozy­ski­wa­nie reklam do kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wi­su inter­ne­to­we­go cza­so­pi­sma.

Zainteresowany/a? Prze­ślij nam cv i kil­ka słów o sobie dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Cie­bie.


Zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy