Zadania

Zadanie #17: Wyszukiwanie i opracowanie polskojęzycznych newsów dotyczących filozofii

  1. Typ zada­nia: dzien­ni­kar­stwo naukowe.
  2. Zakres: napi­sa­nie dwóch lub wię­cej notek na miesiąc.
  3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Tekst powi­nien być napi­sa­ny przy­stęp­nym, lek­kim, kla­row­nym, żywym, poto­czy­stym języ­kiem. Zada­niem auto­ra ma być zafa­scy­no­wa­nie Czy­tel­ni­ka pre­zen­to­wa­nym przez sie­bie tema­tem i nie­do­pusz­cze­nie do znu­że­nia lekturą.

Tekst powi­nien skła­dać się z chwy­tli­we­go tytu­łu, lidu (pierw­szy aka­pit po tytu­le zawie­ra­ją­cy w 2–3 zda­niach naj­waż­niej­sze infor­ma­cje), kor­pu­su (kolej­nych akapitów).

Roz­miar tek­stu: do 3000 znaków.

Źró­dła pozy­ska­nia materiałów:

radio, tele­wi­zja, pra­sa, Internet.

Pora­da

Pozy­ska­nie cie­ka­wych infor­ma­cji uła­twia korzy­sta­nie z Google Alerts. Trze­ba tyl­ko utwo­rzyć Alert i wpi­sać odpo­wied­nie hasło np.: filozofia.

Przykład

Zob. tutaj.


Zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: agata.tkaczyk@academicon.pl

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy