Zadania

Zadanie #17: Wyszukiwanie i opracowanie polskojęzycznych newsów dotyczących filozofii

  1. Typ zada­nia: dzi­en­nikarst­wo naukowe.
  2. Zakres: napisanie dwóch lub więcej notek na miesiąc.
  3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Tekst powinien być napisany przys­tęp­nym, lekkim, klarownym, żywym, potoczystym językiem. Zadaniem auto­ra ma być zafas­cynowanie Czytel­ni­ka prezen­towanym przez siebie tem­atem i niedo­puszcze­nie do znuże­nia lek­turą.

Tekst powinien składać się z chwytli­wego tytułu, lidu (pier­wszy akapit po tytule zaw­ier­a­ją­cy w 2–3 zda­ni­ach najważniejsze infor­ma­c­je), kor­pusu (kole­jnych akapitów).

Rozmi­ar tek­stu: do 3000 znaków.

Źródła pozyska­nia mate­ri­ałów:

radio, telewiz­ja, prasa, Inter­net.

Pora­da

Pozyskanie ciekawych infor­ma­cji ułatwia korzys­tanie z Google Alerts. Trze­ba tylko utworzyć Alert i wpisać odpowied­nie hasło np.: filo­zofia.

Przykład

Zob. tutaj.


Mate­ri­ały moż­na przesyłać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy