Zadania

Zadanie #19: Wykonywanie zdjęć okładek książek na Instagram

wolontariat
Poszukujemy do grona wolontariuszy osób chcących pomóc przy redakcji naszego profilu na Instagramie.

Zada­nie Wolon­ta­riu­sza będzie pole­ga­ło na prze­sy­ła­niu zdjęć okła­dek ksią­żek filo­zo­ficz­nych, któ­re będą publi­ko­wa­ne na Insta­gra­mie w ramach już ist­nie­ją­ce­go cyklu. Wolon­ta­riusz samo­dziel­nie dobie­ra literaturę.

Cykl ma na celu zachę­ce­nie odbior­ców do zapo­zna­nia się z lite­ra­tu­rą pre­zen­to­wa­ną na zdjęciach.

 

Wytycz­ne:

  1. Zdję­cie wyko­nu­je­my na bia­łym, czy­stym tle (np. bia­ły blat sto­łu lub biurka).
  2. Pro­por­cje obra­zu maj wyno­sić 1:1 (kwa­drat).
  3. Zdję­cia mają być robio­ne w natu­ral­nym, dzien­nym świetle.
  4.  Do każ­dej pozy­cji nale­ży dodać jed­no- lub dwuz­da­nio­wy opis, zachę­ca­ją­cy do się­gnię­cia po daną pozycję.
  5. Do każ­de­go zdję­cia nale­ży dodać hash­tag #filo­zo­fuj #czy­taj­fi­lo­zo­fię #nazwisko_autora #tytuł_książki #filo­zo­fuj­po­le­ca #fun­da­cja­aca­de­mi­con.
  6. Zada­niem Wolon­ta­riu­sza będzie stwo­rze­nie 3 zdjęć wraz z opi­sem i hash­ta­ga­mi w cią­gu miesiąca

 

Zain­te­re­so­wa­ny? Prze­ślij nam CV i kil­ka słów o sobie, dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na prze­sy­łać na adres: olga.tuznik@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy