Zadania

Zadanie #19: Wykonywanie zdjęć okładek książek na Instagram

wolontariat
Poszukujemy do grona wolontariuszy osób chcących pomóc przy redakcji naszego profilu na Instagramie.

Zada­nie Wolon­ta­riu­sza będzie pole­ga­ło na prze­sy­ła­niu zdjęć okła­dek ksią­żek filo­zo­ficz­nych, któ­re będą publi­ko­wa­ne na Insta­gra­mie w ramach już ist­nie­ją­ce­go cyklu. Wolon­ta­riusz samo­dziel­nie dobie­ra literaturę.

Cykl ma na celu zachę­ce­nie odbior­ców do zapo­zna­nia się z lite­ra­tu­rą pre­zen­to­wa­ną na zdjęciach.

 

Wytycz­ne:

  1. Zdję­cie wyko­nu­je­my na bia­łym, czy­stym tle (np. bia­ły blat sto­łu lub biurka).
  2. Pro­por­cje obra­zu maj wyno­sić 1:1 (kwa­drat).
  3. Zdję­cia mają być robio­ne w natu­ral­nym, dzien­nym świetle.
  4.  Do każ­dej pozy­cji nale­ży dodać jed­no- lub dwuz­da­nio­wy opis, zachę­ca­ją­cy do się­gnię­cia po daną pozycję.
  5. Do każ­de­go zdję­cia nale­ży dodać hash­tag #filo­zo­fuj #czy­taj­fi­lo­zo­fię #nazwisko_autora #tytuł_książki #filo­zo­fuj­po­le­ca #fun­da­cja­aca­de­mi­con.
  6. Zada­niem Wolon­ta­riu­sza będzie stwo­rze­nie 3 zdjęć wraz z opi­sem i hash­ta­ga­mi w cią­gu miesiąca

 

Zain­te­re­so­wa­ny? Prze­ślij nam CV i kil­ka słów o sobie, dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na prze­sy­łać na adres: olga.tuznik@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy