Zadania

Zadanie #3: Opracowanie działu anegdoty i żarty filozoficzne

  1. Typ zada­nia: redakcja.
  2. Zakres: do jed­ne­go nume­ru potrze­ba 5–7 anegdot.
  3. Sza­cow­na ilość cza­su: ok. 4 godzin raz na dwa miesiące.
  4. Ter­mi­ny: zob. kalen­darz wydawniczy.
  5. Ilość zna­ków: ok. 1600.
  6. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Aneg­do­ty i żar­ty mogą doty­czyć zna­nych i mniej zna­nych filo­zo­fów, insty­tu­cji filo­zo­ficz­nych, wyda­rzeń zwią­za­nych z filo­zo­fią, publi­ka­cji filo­zo­ficz­nych itp. itd.

Do tek­stu moż­na załą­czać ilustracje.


Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy