Zadania

Zadanie #3: Opracowanie działu anegdoty i żarty filozoficzne

Zapisz się do naszego newslettera

  1. Typ zada­nia: redakcja.
  2. Zakres: do jed­ne­go nume­ru potrze­ba 5–7 anegdot.
  3. Sza­cow­na ilość cza­su: ok. 4 godzin raz na dwa miesiące.
  4. Ter­mi­ny: zob. kalen­darz wydawniczy.
  5. Ilość zna­ków: ok. 1600.
  6. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Aneg­do­ty i żar­ty mogą doty­czyć zna­nych i mniej zna­nych filo­zo­fów, insty­tu­cji filo­zo­ficz­nych, wyda­rzeń zwią­za­nych z filo­zo­fią, publi­ka­cji filo­zo­ficz­nych itp. itd.

Do tek­stu moż­na załą­czać ilustracje.


Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy