Zadania

Zadanie # 6: Koordynator wolontariatu

Aktu­al­nie szu­ka­my do gro­na naszej redak­cji osób, któ­re są peł­ne zapa­łu, pomy­słów i chcą budo­wać z nami maga­zyn popu­la­ry­zu­ją­cy filozofię.

Masz marze­nia, aby być czę­ścią nowe­go eks­cy­tu­ją­ce­go pro­jek­tu i pra­co­wać z zespo­łem ludzi ambit­nych, otwar­tych i opty­mi­stycz­nie nasta­wio­nych do świata?

Sprawdź nasze ofer­ty wolontariatu!

Koordynator wolontariatu

Korzy­ści dla Ciebie:

 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawodowego
 • pra­ca z doświad­czo­nym i goto­wym do pomo­cy zespołem
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia wolon­ta­ria­tu z inny­mi obowiązkami)
 • refe­ren­cje
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj!”

Jakie mamy wobec Cie­bie oczekiwania:

 • doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu zespo­łem – mile widziane
 • doświad­cze­nie w pra­cy w ngo – mile widziane
 • zain­te­re­so­wa­nie obsza­rem HR – mile widziane
 • obo­wiąz­ko­wość i sumienność
 • kre­atyw­ność
 • otwar­tość w rela­cjach z ludźmi
 • pozy­tyw­ność i dobra energia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obowiązków:

 • pro­wa­dze­nie nabo­ru wolon­ta­riu­szy w Two­im regionie
 • wdro­że­nie i przy­go­to­wa­nie wolon­ta­riu­szy do pra­cy (po Two­im przeszkoleniu)
 • opra­co­wy­wa­nie har­mo­no­gra­mów pracy
 • nad­zo­ro­wa­nie pra­cy wolon­ta­riu­szy i dba­nie o ich rozwój
 • dba­nie o dobre rela­cje w gru­pie oraz twór­czą atmos­fe­rę pracy
 • ewa­lu­acja pra­cy wolontariuszy

Zain­te­re­so­wa­ny? Prze­ślij nam CV i kil­ka słów o sobie, dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na prze­sy­łać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy