Zadania

Zadanie # 8: Specjalista ds. kontaktu z instytucjami

Specjalista ds. kontaktu z instytucjami

Korzyś­ci dla Ciebie:

 • zdoby­cie doświad­czenia zawodowego
 • pra­ca z doświad­c­zonym i gotowym do pomo­cy zespołem
 • elasty­czne godziny pra­cy (możli­wość połączenia wolon­tariatu z inny­mi obow­iązka­mi)
 • ref­er­enc­je
 • możli­wość udzi­ału w szkole­ni­ach wewnętrznych pod­noszą­cych kwal­i­fikac­je zawodowe
 • coach­ing stanowiskowy
 • udzi­ał w tworze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Ciebie oczeki­wa­nia:

 • doświad­cze­nie w pra­cy w ngo – mile widziane
 • zain­tere­sowanie obszarem mar­ketingu – mile widziane
 • obow­iązkowość i sum­i­en­ność
 • kreaty­wność
 • otwartość w relac­jach z ludź­mi
 • pozy­ty­wność i dobra ener­gia

Co będzie należało do Twoich obow­iązków:

 • tworze­nie baz poszczegól­nych insty­tucji
 • opra­cow­anie strategii/ścieżki dostępu do osób decyzyjnych
 • zain­tere­sowanie ideą “filo­zo­fuj” jak najwięk­szą liczbę osób
 • tworze­nie wraz chęt­ny­mi, wydarzeń pro­mo­cyjnych, konkursów, warsz­tatów itp.

Zain­tere­sowany? Prześlij nam cv i kil­ka słów o sobie dlaczego mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na przesyłać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy