Zadania

Zadanie # 9: Key account manager

Key account manager

Korzyś­ci dla Ciebie:

 • zdoby­cie doświad­czenia zawodowego przy wspar­ciu ucz­ci­wych i doświad­c­zonych osób zespołu
 • elasty­czne godziny pra­cy (możli­wość połączenia z inny­mi obow­iązka­mi)
 • brak narzu­conych lim­itów sprzedażowych
 • możli­wość udzi­ału w szkole­ni­ach wewnętrznych pod­noszą­cych kwal­i­fikac­je zawodowe
 • coach­ing stanowiskowy
 • Pro­cen­towe wyna­grodze­nie  za zdoby­cie reklam­odaw­ców (30% wartoś­ci fak­tu­ry)
 • udzi­ał w tworze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Ciebie oczeki­wa­nia:

 • doświad­cze­nie w pra­cy B2B –mile widziane
 • zain­tere­sowanie obszarem sprzedaży i mar­ketingu – mile widziane
 • obow­iązkowość i sum­i­en­ność
 • otwartość w relac­jach z ludź­mi
 • pozy­ty­wność i dobra ener­gia

Co będzie należało do Twoich obow­iązków:

 • przy­go­towywanie ofert i prowadze­nie negoc­jacji z klien­tem
 • tworze­nie bazy potenc­jal­nych klien­tów oraz kalen­darza kon­tak­tów
 • utrzymy­wanie kon­tak­tów z najważniejszy­mi klien­ta­mi i pozyski­wanie nowych klien­tów
 • udzi­ał w pro­gra­mach roz­wo­jowych dla kadry sprzedażowej
 • mon­i­torowanie rynku
 • rapor­towanie

Zain­tere­sowany? Prześlij nam  cv i kil­ka słów o sobie dlaczego mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na przesyłać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy