Zadania

Zadanie # 9: Key account manager

Zapisz się do naszego newslettera

Key account manager

Korzyś­ci dla Ciebie:

 • zdoby­cie doświad­czenia zawodowego przy wspar­ciu ucz­ci­wych i doświad­c­zonych osób zespołu
 • elasty­czne godziny pra­cy (możli­wość połączenia z inny­mi obow­iązka­mi)
 • brak narzu­conych lim­itów sprzedażowych
 • możli­wość udzi­ału w szkole­ni­ach wewnętrznych pod­noszą­cych kwal­i­fikac­je zawodowe
 • coach­ing stanowiskowy
 • Pro­cen­towe wyna­grodze­nie  za zdoby­cie reklam­odaw­ców (30% wartoś­ci fak­tu­ry)
 • udzi­ał w tworze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Ciebie oczeki­wa­nia:

 • doświad­cze­nie w pra­cy B2B –mile widziane
 • zain­tere­sowanie obszarem sprzedaży i mar­ketingu – mile widziane
 • obow­iązkowość i sum­i­en­ność
 • otwartość w relac­jach z ludź­mi
 • pozy­ty­wność i dobra ener­gia

Co będzie należało do Twoich obow­iązków:

 • przy­go­towywanie ofert i prowadze­nie negoc­jacji z klien­tem
 • tworze­nie bazy potenc­jal­nych klien­tów oraz kalen­darza kon­tak­tów
 • utrzymy­wanie kon­tak­tów z najważniejszy­mi klien­ta­mi i pozyski­wanie nowych klien­tów
 • udzi­ał w pro­gra­mach roz­wo­jowych dla kadry sprzedażowej
 • mon­i­torowanie rynku
 • rapor­towanie

Zain­tere­sowany? Prześlij nam  cv i kil­ka słów o sobie dlaczego mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na przesyłać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Najnowszy numer można nabyć od 10 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy