Zadania

Zadanie # 9: Key account manager

Key account manager

Korzy­ści dla Ciebie:

 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawo­do­we­go przy wspar­ciu uczci­wych i doświad­czo­nych osób zespołu
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia z inny­mi obowiązkami)
 • brak narzu­co­nych limi­tów sprzedażowych
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • Pro­cen­to­we wyna­gro­dze­nie  za zdo­by­cie rekla­mo­daw­ców (30% war­to­ści faktury)
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Cie­bie oczekiwania:

 • doświad­cze­nie w pra­cy B2B –mile widziane
 • zain­te­re­so­wa­nie obsza­rem sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu – mile widziane
 • obo­wiąz­ko­wość i sumienność
 • otwar­tość w rela­cjach z ludźmi
 • pozy­tyw­ność i dobra energia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obowiązków:

 • przy­go­to­wy­wa­nie ofert i pro­wa­dze­nie nego­cja­cji z klientem
 • two­rze­nie bazy poten­cjal­nych klien­tów oraz kalen­da­rza kontaktów
 • utrzy­my­wa­nie kon­tak­tów z naj­waż­niej­szy­mi klien­ta­mi i pozy­ski­wa­nie nowych klientów
 • udział w pro­gra­mach roz­wo­jo­wych dla kadry sprzedażowej
 • moni­to­ro­wa­nie rynku
 • rapor­to­wa­nie

Zain­te­re­so­wa­ny? Prze­ślij nam  cv i kil­ka słów o sobie dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na prze­sy­łać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy