Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #17: Jak uniknąć wyrzucenia z pracy?

zagadka logiczna jak uniknąć wyrzucenia z pracy

Zapisz się do naszego newslettera

Sytu­ac­ja prezen­tu­je się następu­ją­co: dzi­w­na fir­ma, dzi­wne reguły, naj­gorsza rekru­tac­ja w his­torii i bez­nadziejny były współpra­cown­ik. A ter­az zagad­ka:

Otrzy­małeś szan­sę dołączenia do zarzą­du firmy, w której pracu­jesz. Sto­su­je ona jed­nak dzi­wną regułę rekru­tacji. Zan­im dyrek­torzy przyjmą osobę do zarzą­du, komis­ja przy­go­towu­je dwie kart­ki: jed­ną z napisem „tak” i jed­ną z napisem „nie”. Następ­nie obie złożone kart­ki wkła­da do pudeł­ka, a kandy­dat musi wylosować jed­ną z nich. Jeżeli wylo­su­je kartkę z napisem „tak”, zosta­je dyrek­torem. W prze­ci­wnym razie zostanie z miejs­ca zwol­niony i wyrzu­cony z budynku.

Z tej okazji twój złośli­wy współpra­cown­ik pod­mienił kartkę z napisem „tak” na jeszcze jed­ną z napisem „nie”. Tuż przed twoim wejś­ciem z radoś­cią infor­mu­je cię o swoim uczynku i że stracisz pracę. Pod­czas losowa­nia nie wol­no roz­maw­iać ci z komisją, nie możesz też pod­mienić kartek.

I oto zagad­ka: jak uniknąć wyrzuce­nia z pra­cy?


Opra­cow­ał Patryk Popławs­ki na pod­staw­ie 400 testów IQ, łamigłówek, zagadek log­icznych, zadań matem­aty­cznych autorstwa J. Brem­n­era, P. Cartera, K. Rus­sela, K.E Liber 2009.

Po więcej zagadek zajrzyj do naszego dzi­ału Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy