Aktualności Patronaty Wydarzenia

Zagadka polskiej tożsamości – spotkanie w Gdyni

Już dzisiaj, 20 czerwca o godz. 18:00, Fundacja Vademecum zaprasza na debatę o zagadce polskiej tożsamości, do Muzeum Miasta Gdyni. „Filozofuj!” patronuje całemu cyklowi spotkań „Wszystko jest filozofią”.

Zapisz się do naszego newslettera

W spo­tka­niu udział wezmą prof. Marek A. Cichoc­ki i dr Dariusz Kar­ło­wicz. Całość popro­wa­dzi dr Andrzej Karalus.

: Muzeum Mia­sta Gdy­ni, ul. Zawi­szy Czar­ne­go 1, Gdynia
20 czerw­ca, 18.00–20.00
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na Facebooku

Prof. Marek A. Cichoc­ki – filo­zof, ger­ma­ni­sta, poli­to­log, znaw­ca sto­sun­ków pol­sko-nie­miec­kich. Współ­twór­ca i redak­tor „Teo­lo­gii Poli­tycz­nej”, dyrek­tor pro­gra­mo­wy w Cen­trum Euro­pej­skim w Nato­li­nie. Razem z Dariu­szem Kar­ło­wi­czem i Dariu­szem Gawi­nem pro­wa­dzi w TVP Kul­tu­ra pro­gram „Trze­ci Punkt Widzenia”.

Dr Dariusz Kar­ło­wicz – filo­zof, wykła­dow­ca, publi­cy­sta, wydaw­ca ksią­żek. Współ­za­ło­ży­ciel i redak­tor naczel­ny rocz­ni­ka filo­zo­ficz­ne­go „Teo­lo­gia Poli­tycz­na”. Pre­zes Fun­da­cji Świę­te­go Miko­ła­ja. Współ­au­tor coty­go­dnio­we­go pro­gra­mu tele­wi­zyj­ne­go „Trze­ci Punkt Widze­nia” (TVP Kultura).

Dr Andrzej Kara­lus — filo­zof, socjo­log, tłu­macz. Od 2013 roku orga­ni­zu­je na Poli­tech­ni­ce Gdań­skiej kon­fe­ren­cje mię­dzy­na­ro­do­we: “Ekonomia/Kultura/Wartości”. Jego obszar zain­te­re­so­wań badaw­czych to m.in. współ­cze­sna filo­zo­fia poli­ty­ki i filo­zo­fia społeczna.


Wszyst­ko jest filo­zo­fią – edy­cja II” to cykl warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych przy­bli­ża­ją­cych pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz spo­tka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pra­cą akademicką.
Pro­jekt jest kon­ty­nu­acją ubie­gło­rocz­nej ini­cja­ty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spo­tkań było życie w kosmo­po­li­tycz­nej, mul­ti­kul­tu­ro­wej a jed­no­cze­śnie reli­gij­nej i patrio­tycz­nej nowoczesności.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, sku­pi­my się na pol­skiej myśli filozoficznej.

Warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne w przy­stęp­ny spo­sób przy­bli­żą pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz poma­ga­ją uczest­ni­kom opa­no­wać naj­waż­niej­sze umie­jęt­no­ści filo­zo­ficz­ne, takie jak: czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem tek­stów kla­sycz­nych myśli­cie­li, zdol­ność do kry­tycz­ne­go myśle­nia oraz pro­wa­dze­nia rze­tel­nej, kul­tu­ral­nej dys­ku­sji. Do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów zapro­si­li­śmy wolon­ta­riu­szy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zo­fii, oso­by nią zain­te­re­so­wa­ne oraz nauczy­cie­li szkol­nych i akademickich.

Dru­ga część pro­jek­tu to seria wykła­dów pol­skich filo­zo­fów, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pra­cą aka­de­mic­ką i popu­la­ry­za­cją tej dzie­dzi­ny wie­dzy w innej for­mie (książ­ki, cza­so­pi­sma naukowe).
Zapro­si­li­śmy naukow­ców zwią­za­nych z pręż­nie dzia­ła­ją­cy­mi śro­do­wi­ska­mi filo­zo­ficz­ny­mi z całej Polski.
Pierw­sza odsło­na nasze­go pro­jek­tu, poka­za­ła jak wiel­ki poten­cjał tkwi w orga­ni­zo­wa­niu tego typu wykładów.

Mece­na­sem Pro­jek­tu jest Mia­sto Gdynia.

Orga­ni­za­tor
Mia­sto Gdy­nia, Fun­da­cja Vademecum

Part­ne­rzy
Cen­trum Kul­tu­ry w Gdy­ni, Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we, Kon­su­lat Hono­ro­wy Wiel­kie­go Księ­stwa Luk­sem­bur­ga w Sopo­cie, Muzeum Mia­sta Gdy­ni, Teatr Gdy­nia Głów­na, Tygo­dnik Powszechny

Patro­ni
Filo­zo­fuj, TVP Kul­tu­ra, Trojmiasto.pl, Teo­lo­gia Poli­tycz­na, Coper­ni­cus Cen­ter Press www.ccpress.pl, Machi­na Myśli, Rady­kal­ny słoń, Cen­trum Prak­ty­ki Sto­ic­kiej, Gdyń­ska Stre­fa Kul­tu­ry, Metro­po­li­tal­na Kar­ta do Kul­tu­ry, Cen­trum Aktyw­no­ści Seniora

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy