Aktualności Patronaty Wydarzenia

Zagadka polskiej tożsamości – spotkanie w Gdyni

Już dzisiaj, 20 czerwca o godz. 18:00, Fundacja Vademecum zaprasza na debatę o zagadce polskiej tożsamości, do Muzeum Miasta Gdyni. „Filozofuj!” patronuje całemu cyklowi spotkań „Wszystko jest filozofią”.

Zapisz się do naszego newslettera

W spotka­niu udzi­ał wezmą prof. Marek A. Cichoc­ki i dr Dar­iusz Karłow­icz. Całość poprowadzi dr Andrzej Kar­alus.

: Muzeum Mias­ta Gdyni, ul. Zaw­iszy Czarnego 1, Gdy­nia
20 czer­w­ca, 18.00–20.00
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na Face­booku

Prof. Marek A. Cichoc­ki – filo­zof, ger­man­ista, poli­tolog, znaw­ca sto­sunków pol­sko-niemiec­kich. Współtwór­ca i redak­tor „Teologii Poli­ty­cznej”, dyrek­tor pro­gramowy w Cen­trum Europe­jskim w Natolin­ie. Razem z Dar­iuszem Karłow­iczem i Dar­iuszem Gaw­inem prowadzi w TVP Kul­tura pro­gram „Trze­ci Punkt Widzenia”.

Dr Dar­iusz Karłow­icz – filo­zof, wykład­ow­ca, pub­l­i­cys­ta, wydaw­ca książek. Współza­łoży­ciel i redak­tor naczel­ny roczni­ka filo­zoficznego „Teolo­gia Poli­ty­cz­na”. Prezes Fun­dacji Świętego Mikoła­ja. Współau­tor coty­god­niowego pro­gra­mu telewiz­yjnego „Trze­ci Punkt Widzenia” (TVP Kul­tura).

Dr Andrzej Kar­alus — filo­zof, socjolog, tłu­macz. Od 2013 roku orga­nizu­je na Politech­nice Gdańskiej kon­fer­enc­je między­nar­o­dowe: “Ekonomia/Kultura/Wartości”. Jego obszar zain­tere­sowań badaw­czych to m.in. współczes­na filo­zofia poli­ty­ki i filo­zofia społecz­na.


Wszys­tko jest filo­zofią – edy­c­ja II” to cykl warsz­tatów filo­zoficznych przy­bliża­ją­cych pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz spotka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pracą aka­demicką.
Pro­jekt jest kon­tynu­acją ubiegłorocznej inic­jaty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spotkań było życie w kos­mopoli­ty­cznej, mul­ti­kul­tur­owej a jed­nocześnie religi­jnej i patri­o­ty­cznej nowoczes­noś­ci.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci, skupimy się na pol­skiej myśli filo­zoficznej.

Warsz­taty filo­zoficzne w przys­tęp­ny sposób przy­bliżą pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz poma­ga­ją uczest­nikom opanować najważniejsze umiejęt­noś­ci filo­zoficzne, takie jak: czy­tanie ze zrozu­mie­niem tek­stów klasy­cznych myśli­cieli, zdol­ność do kry­ty­cznego myśle­nia oraz prowadzenia rzetel­nej, kul­tur­al­nej dyskusji. Do prowadzenia warsz­tatów zaprosil­iśmy wolon­tar­iuszy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zofii, oso­by nią zain­tere­sowane oraz nauczy­cieli szkol­nych i aka­demic­kich.

Dru­ga część pro­jek­tu to seria wykładów pol­s­kich filo­zofów, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pracą aka­demicką i pop­u­laryza­cją tej dziedziny wiedzy w innej formie (książ­ki, cza­sopis­ma naukowe).
Zaprosil­iśmy naukow­ców związanych z prężnie dzi­ała­ją­cy­mi środowiska­mi filo­zoficzny­mi z całej Pol­s­ki.
Pier­wsza odsłona naszego pro­jek­tu, pokaza­ła jak wiel­ki potenc­jał tkwi w orga­ni­zowa­niu tego typu wykładów.

Mece­nasem Pro­jek­tu jest Mias­to Gdy­nia.

Orga­ni­za­tor
Mias­to Gdy­nia, Fun­dac­ja Vade­me­cum

Part­nerzy
Cen­trum Kul­tu­ry w Gdyni, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, Kon­sulat Hon­orowy Wielkiego Księst­wa Luk­sem­bur­ga w Sopocie, Muzeum Mias­ta Gdyni, Teatr Gdy­nia Głów­na, Tygod­nik Powszech­ny

Patroni
Filo­zo­fuj, TVP Kul­tura, Trojmiasto.pl, Teolo­gia Poli­ty­cz­na, Coper­ni­cus Cen­ter Press www.ccpress.pl, Machi­na Myśli, Radykalny słoń, Cen­trum Prak­ty­ki Sto­ick­iej, Gdyńs­ka Stre­fa Kul­tu­ry, Met­ro­pol­i­tal­na Kar­ta do Kul­tu­ry, Cen­trum Akty­wnoś­ci Senio­ra

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy