Katowice Kluby „Filozofuj!”

Zagadka tożsamości. Drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Katowicach

Tematem drugiego spotkania klubu Filozofuj! w Katowicach będzie zagadnienie tożsamości osobowej. Wraz z naszymi znamienitymi gośćmi dr Grażyną Osiką (Politechnika Śląska) oraz dr Elżbietą Struzik (UŚ) zastanowimy się między innymi nad pytaniem o korelacje zachodzące między odpowiedzialnością moralną, a tożsamością osobową. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Kawiarni Fotograficznej. Zapraszamy wszystkich Katowiczan. Filozofujmy!

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Kawiar­ni Foto­gra­ficz­nej, za udo­stęp­nie­nie prze­strze­ni do wspól­ne­go filo­zo­fo­wa­nia. W dys­ku­sji wezmą udział:                                                                                                           

Dr Gra­ży­na Osi­ka – Adiunkt w Kate­drze Sto­so­wa­nych Nauk Spo­łecz­nych Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej. Autor­ka kil­ku­dzie­się­ciu publi­ka­cji nauko­wych z pogra­ni­cza filo­zo­fii i komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej. Do obsza­ru jej głów­nych zain­te­re­so­wań nale­żą takie zagad­nie­nia jak komu­ni­ka­cja inter­per­so­nal­na, komu­ni­ka­cja medial­na, filo­zo­fia komu­ni­ka­cji. Naj­bliż­szą autor­ce tra­dy­cją teo­re­tycz­ną jest semio­ty­ka z jej nur­tem prag­ma­ty­ki logicz­nej. W 2011 roku uka­za­ła się jej książ­ka pt.: Pro­ce­sy i akty komu­ni­ka­cyj­ne. Kon­cep­cje kla­sycz­ne i współ­cze­sne, oraz Bunt i refor­ma, któ­rej jest redak­to­rem. Jest człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Komu­ni­ka­cji Społecznej.

 

Dr Elż­bie­ta Stru­zik – dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we kon­cen­tru­je na pro­ble­ma­ty­ce antro­po­lo­gii filo­zo­ficz­nej, filo­zo­fii współ­cze­snej, feno­me­no­lo­gii cia­ła, filo­zo­fii pod­mio­tu. Szcze­gól­nym polem zain­te­re­so­wań teo­re­tycz­no­po­znaw­czych jest pol­ska myśl filo­zo­ficz­na dru­giej poło­wy XX wie­ku. Jest autor­ką wie­lu arty­ku­łów nauko­wych publi­ko­wa­nych w pol­skich i zagra­nicz­nych cza­so­pi­smach i pra­cach mono­gra­ficz­nych o pro­fi­lu filo­zo­ficz­nym. Jest współ­re­dak­tor­ką (wraz z A.L. Zacha­ria­szem) książ­ki Wiecz­ne teraz (2002), poświę­co­nej filo­zo­fii recen­ty­wi­stycz­nej two­rzo­nej przez Józe­fa Bań­kę, mono­gra­fii Tery­to­rium i pery­fe­ria cie­le­sno­ści. Cia­ło w dys­kur­sie filo­zo­ficz­nym (2010, współ­re­dak­tor A. Kie­pas), redak­to­rem pra­cy zbio­ro­wej Tisch­ner – czło­wiek w hory­zon­cie nadziei (2016).

Spo­tka­nie popro­wa­dzi: Krzysz­tof Rakowski

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest: Maria Bart­kow­ska

Gło­sić uczest­nic­two spo­tka­niu moż­na tutaj

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści. Naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości. Odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pytania:

  • Co decy­du­je o tym, że jeste­śmy tą samą oso­bą pomi­mo zmian i upły­wu czasu?
  • Czy w ana­lo­gicz­ny spo­sób może­my mówić o toż­sa­mo­ści wspól­no­ty i co o niej decyduje?
  • Jakie zna­cze­nie dla pro­ble­ma­ty­ki odpo­wie­dzial­no­ści moral­nej ma zagad­nie­nie tożsamości?

Następ­nie głos zosta­nie odda­ny publiczności

Ser­decz­nie zapra­sza­my do reflek­sji oraz dys­ku­sji nad zagad­nie­niem toż­sa­mo­ści oso­bo­wej. Filozofujmy!

19 maja, godzi­na 18. 00 Kawiar­nia Foto­gra­ficz­na, ul. PCK 19, Katowice


Part­ner: 

 

 

 

Patron: 


Zob. rela­cje z pierw­sze­go spo­tka­nia Klu­bu “Filo­zo­fuj!” w Katowicach

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy