Katowice Kluby „Filozofuj!”

Zagadka tożsamości. Drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Katowicach

Tematem drugiego spotkania klubu Filozofuj! w Katowicach będzie zagadnienie tożsamości osobowej. Wraz z naszymi znamienitymi gośćmi dr Grażyną Osiką (Politechnika Śląska) oraz dr Elżbietą Struzik (UŚ) zastanowimy się między innymi nad pytaniem o korelacje zachodzące między odpowiedzialnością moralną, a tożsamością osobową. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Kawiarni Fotograficznej. Zapraszamy wszystkich Katowiczan. Filozofujmy!

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Kaw­iarni Fotograficznej, za udostęp­nie­nie przestrzeni do wspól­nego filo­zo­fowa­nia. W dyskusji wezmą udzi­ał:                                                                                                           

Dr Graży­na Osi­ka – Adi­unkt w Kat­e­drze Stosowanych Nauk Społecznych Politech­ni­ki Śląskiej. Autor­ka kilkudziesię­ciu pub­likacji naukowych z pogranicza filo­zofii i komu­nikacji społecznej. Do obszaru jej głównych zain­tere­sowań należą takie zagad­nienia jak komu­nikac­ja inter­per­son­al­na, komu­nikac­ja medi­al­na, filo­zofia komu­nikacji. Najbliższą autorce trady­cją teo­re­ty­czną jest semi­o­ty­ka z jej nurtem prag­maty­ki log­icznej. W 2011 roku ukaza­ła się jej książ­ka pt.: Pro­cesy i akty komu­nika­cyjne. Kon­cepc­je klasy­czne i współczesne, oraz Bunt i refor­ma, której jest redak­torem. Jest członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Komu­nikacji Społecznej.

 

Dr Elż­bi­eta Struzik – dok­tor nauk human­isty­cznych w zakre­sie filo­zofii, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Zain­tere­sowa­nia naukowe kon­cen­tru­je na prob­lematyce antropologii filo­zoficznej, filo­zofii współczes­nej, fenom­e­nologii ciała, filo­zofii pod­mio­tu. Szczegól­nym polem zain­tere­sowań teo­re­ty­cznopoz­naw­czych jest pol­s­ka myśl filo­zoficz­na drugiej połowy XX wieku. Jest autorką wielu artykułów naukowych pub­likowanych w pol­s­kich i zagranicznych cza­sopis­mach i pra­cach mono­graficznych o pro­filu filo­zoficznym. Jest współredak­torką (wraz z A.L. Zachari­aszem) książ­ki Wieczne ter­az (2002), poświę­conej filo­zofii recen­ty­wisty­cznej twor­zonej przez Józe­fa Bańkę, mono­grafii Tery­to­ri­um i peryfe­ria cielesnoś­ci. Ciało w dyskur­sie filo­zoficznym (2010, współredak­tor A. Kiepas), redak­torem pra­cy zbiorowej Tis­chn­er – człowiek w hory­zon­cie nadziei (2016).

Spotkanie poprowadzi: Krzysztof Rakows­ki

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest: Maria Bartkows­ka

Głosić uczest­nict­wo spotka­niu moż­na tutaj

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci. Najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci. Odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

  • Co decy­du­je o tym, że jesteśmy tą samą osobą pomi­mo zmi­an i upły­wu cza­su?
  • Czy w ana­log­iczny sposób może­my mówić o tożsamoś­ci wspól­no­ty i co o niej decy­du­je?
  • Jakie znacze­nie dla prob­lematy­ki odpowiedzial­noś­ci moral­nej ma zagad­nie­nie tożsamoś­ci?

Następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci

Serdecznie zaprasza­my do reflek­sji oraz dyskusji nad zagad­nie­niem tożsamoś­ci osobowej. Filo­zo­fu­jmy!

19 maja, godz­i­na 18. 00 Kaw­iar­nia Fotograficz­na, ul. PCK 19, Katow­ice


Part­ner: 

 

 

 

Patron: 


Zob. relac­je z pier­wszego spotka­nia Klubu “Filo­zo­fuj!” w Katow­icach

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy