Antropologia Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia

Zagadka tożsamości. Ósme spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Co decyduje o tym, że pomimo zmian i upływu czasu jesteśmy tą samą osobą? Na to i inne pytania na 8. debacie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku odpowiedzą nasi znakomici goście – dr Jacek Kołtan (ECS) i dr Artur Szutta (UG, „Filozofuj!”). 12 kwietnia – Europejskie Centrum Solidarności – wyjątkowo godz. 17. Czy będziesz wtedy tą samą osobą, która dziś czyta te słowa?

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nieposi­ada­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma z 15% rabatem. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją też kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Dr Jacek Koł­tan – Filo­zof, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. naukowych Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Intere­su­je się roz­wo­jem współczes­nej teorii społecznej, hermeneu­tyką, antropologią i fenom­e­nologią. W doty­chcza­sowych bada­ni­ach zaj­mował się m.in. przeo­braże­ni­a­mi współczes­nej tożsamoś­ci pod­mio­tu, poję­ciem diza­jnu społecznego, ideą sol­i­darnoś­ci, nowy­mi rucha­mi społeczny­mi i kul­turą poli­ty­czną. Był stype­ndys­tą niemieck­iej fun­dacji KAAD w Berlin­ie i vis­it­ing schol­ar CUA w Waszyn­g­tonie. Kieru­je wydawnictwem ECS redagu­jąc m.in. ser­ię Idea sol­i­darnoś­ci, w której prezen­towane są prace współczes­nej human­isty­ki. Od roku 2013 współpracu­je z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku współprowadząc Lab­o­ra­to­ri­um Diza­jnu Społecznego, które służy ekspery­men­tom z nowy­mi for­ma­mi ani­macji artysty­cznej i społecznej. Opub­likował m.in. Prze­sile­nie. Nowa kul­tura poli­ty­cz­na (red., 2016), Sol­i­darność i kryzys zau­fa­nia (red., 2014), Oby­wa­tele ACTA (współred., 2014), Wys­tawa Stała Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Antolo­gia (współred., 2014), Der Mit­men­sch. Zur Iden­tität­sprob­lematik des sozialen Selb­st aus­ge­hend von der Früh­philoso­phie Mar­tin Hei­deg­gers und Karl Löwiths (2012), Sol­i­darność. Poko­jowa rewoluc­ja (współred., 2009).

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Redak­tor naczel­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.  Autor książ­ki Oby­wa­tel­skie nieposłuszeńst­wo. Pró­ba określe­nia poję­cia (2011). Obec­nie zaj­mu­je się prob­lematyką poz­na­nia moral­nego. Opub­likował w tym zakre­sie kil­ka artykułów w takich cza­sopis­mach naukowych jak: „Diamet­ros”, „The Jour­nal of Moral Phi­los­o­phy”, oraz „Inter­na­tion­al Philo­soph­i­cal Quar­ter­ly”. Przy­go­towu­je także mono­grafię poświę­coną intu­icjom moral­nym. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego i chińskiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną.

Spotkanie poprowadzi Natalia Mar­ci­nows­ka.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Celi­na Gło­gows­ka.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Zuzan­na Bołtryk, Marcin Kloc, Lena Parac­ka, Ewa Popławska, Izabela Sankows­ka, Michał Walkows­ki, Justy­na Wasiniews­ka i Moni­ka Zielińs­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj. 

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci a następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie. Goś­cie usto­sunku­ją się do następu­ją­cych kwestii:

1. Co decy­du­je o tym, że jesteśmy tą samą osobą pomi­mo zmi­an i upły­wu cza­su?
2. Czy w ana­log­iczny sposób może­my mówić o tożsamoś­ci wspól­no­ty i co o niej decy­du­je?
3. Jakie znacze­nie dla prob­lematy­ki odpowiedzial­noś­ci moral­nej ma zagad­nie­nie tożsamoś­ci?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy! 

12 kwiet­nia, UWAGA WYJĄTKOWO godz. 17.00

Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darnoś­ci, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

trojmiastopl-logo   radioMors      wmbp   


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Gdańsku  spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy