Antropologia Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia

Zagadka tożsamości. Ósme spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Co decyduje o tym, że pomimo zmian i upływu czasu jesteśmy tą samą osobą? Na to i inne pytania na 8. debacie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku odpowiedzą nasi znakomici goście – dr Jacek Kołtan (ECS) i dr Artur Szutta (UG, „Filozofuj!”). 12 kwietnia – Europejskie Centrum Solidarności – wyjątkowo godz. 17. Czy będziesz wtedy tą samą osobą, która dziś czyta te słowa?

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nie­po­sia­da­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma z 15% raba­tem. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją też kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Dr Jacek Koł­tan – Filo­zof, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. nauko­wych Euro­pej­skie­go Cen­trum Soli­dar­no­ści. Inte­re­su­je się roz­wo­jem współ­cze­snej teo­rii spo­łecz­nej, her­me­neu­ty­ką, antro­po­lo­gią i feno­me­no­lo­gią. W dotych­cza­so­wych bada­niach zaj­mo­wał się m.in. prze­obra­że­nia­mi współ­cze­snej toż­sa­mo­ści pod­mio­tu, poję­ciem dizaj­nu spo­łecz­ne­go, ideą soli­dar­no­ści, nowy­mi rucha­mi spo­łecz­ny­mi i kul­tu­rą poli­tycz­ną. Był sty­pen­dy­stą nie­miec­kiej fun­da­cji KAAD w Ber­li­nie i visi­ting scho­lar CUA w Waszyng­to­nie. Kie­ru­je wydaw­nic­twem ECS reda­gu­jąc m.in. serię Idea soli­dar­no­ści, w któ­rej pre­zen­to­wa­ne są pra­ce współ­cze­snej huma­ni­sty­ki. Od roku 2013 współ­pra­cu­je z Aka­de­mią Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku współ­pro­wa­dząc Labo­ra­to­rium Dizaj­nu Spo­łecz­ne­go, któ­re słu­ży eks­pe­ry­men­tom z nowy­mi for­ma­mi ani­ma­cji arty­stycz­nej i spo­łecz­nej. Opu­bli­ko­wał m.in. Prze­si­le­nie. Nowa kul­tu­ra poli­tycz­na (red., 2016), Soli­dar­ność i kry­zys zaufa­nia (red., 2014), Oby­wa­te­le ACTA (współ­red., 2014), Wysta­wa Sta­ła Euro­pej­skie­go Cen­trum Soli­dar­no­ści. Anto­lo­gia (współ­red., 2014), Der Mit­mensch. Zur Iden­ti­tät­spro­ble­ma­tik des sozia­len Selbst aus­ge­hend von der Früh­phi­lo­so­phie Mar­tin Heideg­gers und Karl Löwi­ths (2012), Soli­dar­ność. Poko­jo­wa rewo­lu­cja (współ­red., 2009).

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Redak­tor naczel­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.  Autor książ­ki Oby­wa­tel­skie nie­po­słu­szeń­stwo. Pró­ba okre­śle­nia poję­cia (2011). Obec­nie zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką pozna­nia moral­ne­go. Opu­bli­ko­wał w tym zakre­sie kil­ka arty­ku­łów w takich cza­so­pi­smach nauko­wych jak: „Dia­me­tros”, „The Jour­nal of Moral Phi­lo­so­phy”, oraz „Inter­na­tio­nal Phi­lo­so­phi­cal Quar­ter­ly”. Przy­go­to­wu­je tak­że mono­gra­fię poświę­co­ną intu­icjom moral­nym. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go i chiń­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę nożną.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Nata­lia Mar­ci­now­ska.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Celi­na Gło­gow­ska.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Zuzan­na Boł­tryk, Mar­cin Kloc, Lena Parac­ka, Ewa Popław­ska, Iza­be­la San­kow­ska, Michał Wal­kow­ski, Justy­na Wasi­niew­ska i Moni­ka Zielińska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj. 

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie. Goście usto­sun­ku­ją się do nastę­pu­ją­cych kwestii:

1. Co decy­du­je o tym, że jeste­śmy tą samą oso­bą pomi­mo zmian i upły­wu czasu?
2. Czy w ana­lo­gicz­ny spo­sób może­my mówić o toż­sa­mo­ści wspól­no­ty i co o niej decyduje?
3. Jakie zna­cze­nie dla pro­ble­ma­ty­ki odpo­wie­dzial­no­ści moral­nej ma zagad­nie­nie tożsamości?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy! 

12 kwiet­nia, UWAGA WYJĄTKOWO godz. 17.00

Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Plac Soli­dar­no­ści 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

trojmiastopl-logo   radioMors      wmbp   


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku  spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy