Antropologia Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia

Zagadka tożsamości. Ósme spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Co decyduje o tym, że pomimo zmian i upływu czasu jesteśmy tą samą osobą? Na to i inne pytania na 8. debacie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku odpowiedzą nasi znakomici goście – dr Jacek Kołtan (ECS) i dr Artur Szutta (UG, „Filozofuj!”). 12 kwietnia – Europejskie Centrum Solidarności – wyjątkowo godz. 17. Czy będziesz wtedy tą samą osobą, która dziś czyta te słowa?

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nie­po­sia­da­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma z 15% raba­tem. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją też kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Dr Jacek Koł­tan – Filo­zof, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. nauko­wych Euro­pej­skie­go Cen­trum Soli­dar­no­ści. Inte­re­su­je się roz­wo­jem współ­cze­snej teo­rii spo­łecz­nej, her­me­neu­ty­ką, antro­po­lo­gią i feno­me­no­lo­gią. W dotych­cza­so­wych bada­niach zaj­mo­wał się m.in. prze­obra­że­nia­mi współ­cze­snej toż­sa­mo­ści pod­mio­tu, poję­ciem dizaj­nu spo­łecz­ne­go, ideą soli­dar­no­ści, nowy­mi rucha­mi spo­łecz­ny­mi i kul­tu­rą poli­tycz­ną. Był sty­pen­dy­stą nie­miec­kiej fun­da­cji KAAD w Ber­li­nie i visi­ting scho­lar CUA w Waszyng­to­nie. Kie­ru­je wydaw­nic­twem ECS reda­gu­jąc m.in. serię Idea soli­dar­no­ści, w któ­rej pre­zen­to­wa­ne są pra­ce współ­cze­snej huma­ni­sty­ki. Od roku 2013 współ­pra­cu­je z Aka­de­mią Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku współ­pro­wa­dząc Labo­ra­to­rium Dizaj­nu Spo­łecz­ne­go, któ­re słu­ży eks­pe­ry­men­tom z nowy­mi for­ma­mi ani­ma­cji arty­stycz­nej i spo­łecz­nej. Opu­bli­ko­wał m.in. Prze­si­le­nie. Nowa kul­tu­ra poli­tycz­na (red., 2016), Soli­dar­ność i kry­zys zaufa­nia (red., 2014), Oby­wa­te­le ACTA (współ­red., 2014), Wysta­wa Sta­ła Euro­pej­skie­go Cen­trum Soli­dar­no­ści. Anto­lo­gia (współ­red., 2014), Der Mit­mensch. Zur Iden­ti­tät­spro­ble­ma­tik des sozia­len Selbst aus­ge­hend von der Früh­phi­lo­so­phie Mar­tin Heideg­gers und Karl Löwi­ths (2012), Soli­dar­ność. Poko­jo­wa rewo­lu­cja (współ­red., 2009).

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Redak­tor naczel­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.  Autor książ­ki Oby­wa­tel­skie nie­po­słu­szeń­stwo. Pró­ba okre­śle­nia poję­cia (2011). Obec­nie zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką pozna­nia moral­ne­go. Opu­bli­ko­wał w tym zakre­sie kil­ka arty­ku­łów w takich cza­so­pi­smach nauko­wych jak: „Dia­me­tros”, „The Jour­nal of Moral Phi­lo­so­phy”, oraz „Inter­na­tio­nal Phi­lo­so­phi­cal Quar­ter­ly”. Przy­go­to­wu­je tak­że mono­gra­fię poświę­co­ną intu­icjom moral­nym. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go i chiń­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę nożną.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Nata­lia Mar­ci­now­ska.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Celi­na Gło­gow­ska.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Zuzan­na Boł­tryk, Mar­cin Kloc, Lena Parac­ka, Ewa Popław­ska, Iza­be­la San­kow­ska, Michał Wal­kow­ski, Justy­na Wasi­niew­ska i Moni­ka Zielińska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj. 

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie. Goście usto­sun­ku­ją się do nastę­pu­ją­cych kwestii:

1. Co decy­du­je o tym, że jeste­śmy tą samą oso­bą pomi­mo zmian i upły­wu czasu?
2. Czy w ana­lo­gicz­ny spo­sób może­my mówić o toż­sa­mo­ści wspól­no­ty i co o niej decyduje?
3. Jakie zna­cze­nie dla pro­ble­ma­ty­ki odpo­wie­dzial­no­ści moral­nej ma zagad­nie­nie tożsamości?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy! 

12 kwiet­nia, UWAGA WYJĄTKOWO godz. 17.00

Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Plac Soli­dar­no­ści 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

trojmiastopl-logo   radioMors      wmbp   


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku  spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy