Antropologia Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia

Zagadka tożsamości. Ósme spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Co decyduje o tym, że pomimo zmian i upływu czasu jesteśmy tą samą osobą? Na to i inne pytania na 8. debacie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku odpowiedzą nasi znakomici goście – dr Jacek Kołtan (ECS) i dr Artur Szutta (UG, „Filozofuj!”). 12 kwietnia – Europejskie Centrum Solidarności – wyjątkowo godz. 17. Czy będziesz wtedy tą samą osobą, która dziś czyta te słowa?

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nieposi­ada­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma z 15% rabatem. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją też kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Dr Jacek Koł­tan – Filo­zof, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. naukowych Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Intere­su­je się roz­wo­jem współczes­nej teorii społecznej, hermeneu­tyką, antropologią i fenom­e­nologią. W doty­chcza­sowych bada­ni­ach zaj­mował się m.in. przeo­braże­ni­a­mi współczes­nej tożsamoś­ci pod­mio­tu, poję­ciem diza­jnu społecznego, ideą sol­i­darnoś­ci, nowy­mi rucha­mi społeczny­mi i kul­turą poli­ty­czną. Był stype­ndys­tą niemieck­iej fun­dacji KAAD w Berlin­ie i vis­it­ing schol­ar CUA w Waszyn­g­tonie. Kieru­je wydawnictwem ECS redagu­jąc m.in. ser­ię Idea sol­i­darnoś­ci, w której prezen­towane są prace współczes­nej human­isty­ki. Od roku 2013 współpracu­je z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku współprowadząc Lab­o­ra­to­ri­um Diza­jnu Społecznego, które służy ekspery­men­tom z nowy­mi for­ma­mi ani­macji artysty­cznej i społecznej. Opub­likował m.in. Prze­sile­nie. Nowa kul­tura poli­ty­cz­na (red., 2016), Sol­i­darność i kryzys zau­fa­nia (red., 2014), Oby­wa­tele ACTA (współred., 2014), Wys­tawa Stała Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Antolo­gia (współred., 2014), Der Mit­men­sch. Zur Iden­tität­sprob­lematik des sozialen Selb­st aus­ge­hend von der Früh­philoso­phie Mar­tin Hei­deg­gers und Karl Löwiths (2012), Sol­i­darność. Poko­jowa rewoluc­ja (współred., 2009).

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Redak­tor naczel­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.  Autor książ­ki Oby­wa­tel­skie nieposłuszeńst­wo. Pró­ba określe­nia poję­cia (2011). Obec­nie zaj­mu­je się prob­lematyką poz­na­nia moral­nego. Opub­likował w tym zakre­sie kil­ka artykułów w takich cza­sopis­mach naukowych jak: „Diamet­ros”, „The Jour­nal of Moral Phi­los­o­phy”, oraz „Inter­na­tion­al Philo­soph­i­cal Quar­ter­ly”. Przy­go­towu­je także mono­grafię poświę­coną intu­icjom moral­nym. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego i chińskiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną.

Spotkanie poprowadzi Natalia Mar­ci­nows­ka.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Celi­na Gło­gows­ka.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Zuzan­na Bołtryk, Marcin Kloc, Lena Parac­ka, Ewa Popławska, Izabela Sankows­ka, Michał Walkows­ki, Justy­na Wasiniews­ka i Moni­ka Zielińs­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj. 

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci a następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie. Goś­cie usto­sunku­ją się do następu­ją­cych kwestii:

1. Co decy­du­je o tym, że jesteśmy tą samą osobą pomi­mo zmi­an i upły­wu cza­su?
2. Czy w ana­log­iczny sposób może­my mówić o tożsamoś­ci wspól­no­ty i co o niej decy­du­je?
3. Jakie znacze­nie dla prob­lematy­ki odpowiedzial­noś­ci moral­nej ma zagad­nie­nie tożsamoś­ci?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy! 

12 kwiet­nia, UWAGA WYJĄTKOWO godz. 17.00

Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darnoś­ci, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

trojmiastopl-logo   radioMors      wmbp   


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Gdańsku  spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy