Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #11: Demokraci i republikanie

W tym roku wybory prezydenckie w USA. Dawno nie było tak barwnych. Na tym etapie demokraci i republikanie wybierają swoich kandydatów. Dzisiaj pomożemy im ustalić liczebność klubów. Zachęcamy do porannej gimnastyki umysłowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Demokraci i republikanie*

Każ­dy czło­nek pew­ne­go klu­bu był repu­bli­ka­ni­nem bądź demo­kra­tą. Pew­ne­go dnia jeden z demo­kra­tów posta­no­wił zostać repu­bli­ka­ni­nem, a gdy to nastą­pi­ło, licz­ba repu­bli­ka­nów sta­ła się rów­na licz­bie demo­kratów. W kil­ka tygo­dni póź­niej ów nowy repu­bli­ka­nin posta­no­wił znów zostać demo­kra­tą a więc wszyst­ko wró­ci­ło do pier­wot­ne­go sta­nu. Na­stępnie inny repu­bli­ka­nin posta­no­wił zostać demo­kra­tą i w tym momen­cie licz­ba demo­kra­tów sta­ła się dwu­krot­no­ścią licz­by republikanów.

Pyta­nie: Ilu człon­ków miał ten klub?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jaki sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Dama czy tygrys, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 1995.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Klub miał 12 człon­ków. Zagad­kę moż­na roz­pi­sać na ukła­dy rów­nań z dwo­ma nie­wia­do­my­mi: x‑1=y+1 i x+1=2(y‑1). Resz­ta zada­nia to pod­sta­wo­wa matematyka.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy