Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #14: Kaspar Hauser na rozdrożu

zagadka logiczna kaspar hauser na rozdrożu
Dzikie dzieci (nazywane również „wilczymi dziećmi”) fascynują naukowców i filozofów odkąd tylko pojawiły się o nich pierwsze wzmianki. Wychowywane przez zwierzęta lub żyjące w izolacji rozwijały się całkowicie poza społeczeństwem.

Kaspar Hau­ser, 16-let­ni chło­piec zna­le­zio­ny na uli­cach Norym­ber­gii w 1828 roku, jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych przy­pad­ków. Mówi się o nim, że nie znał pod­sta­wo­wych reguł życia spo­łecz­ne­go i nie potra­fił odróż­niać rze­czy mar­twych od żywych. Zgod­nie z prze­ka­zem histo­rycz­nym, zwa­bio­ny obiet­ni­cą pozna­nia swo­je­go pocho­dze­nia, został zamor­do­wa­ny poprzez ugo­dze­nie nożem w pierś. Jego postać budzi­ła wie­le kon­tro­wer­sji i już za cza­su swo­je­go życia zdo­był popu­lar­ność do tego stop­nia, że nazwa­no go sie­ro­tą Europy.

W 1974 r. powstał film fabu­lar­ny Zagad­ka Kaspa­ra Hau­se­ra w reży­se­rii Wer­ne­ra Herzo­ga. W fil­mie widzi­my sce­nę, w któ­rej filo­zof odwie­dza Kaspa­ra, aby zba­dać jego zdol­ność logicz­ne­go myśle­nia. Przed­sta­wia mu w tym celu zagad­kę logiczną.

Kaspa­rze, wyobraź sobie, że jest wieś. I w tej wsi żyją tyl­ko tyl­ko ludzie, któ­rzy mówią praw­dę. I jest obok jesz­cze dru­ga wieś. Tam żyją ludzie, któ­rzy tyl­ko kła­mią. I od tej wsi pro­wa­dzi do cie­bie dro­ga. I od dru­giej też. A ty sto­isz na skrzy­żo­wa­niu tych dróg. Nad­cho­dzi wędro­wiec i ty chcesz dowie­dzieć się, czy przy­by­wa ze wsi praw­do­mów­nych, czy też kłam­ców. Żeby roz­wią­zać ten pro­blem logicz­nie, wol­no ci zadać tyl­ko jed­no pyta­nie. Ist­nie­je tyl­ko jed­no, zgod­nie z pra­wa­mi logi­ki, pra­wi­dło­we pyta­nie. Jakie to pytanie? 

Kaspar odpo­wia­da na to pyta­nie nastę­pu­ją­co: Zapy­tał­bym wędrow­ca, czy jest zie­lo­ną żab­ką. Ten ze wsi praw­do­mów­nych powie­dział­by, że nie jest żab­ką, bo mówi tyl­ko praw­dę. Ten ze wsi kłam­ców powie­dział­by, że jest żab­ką. I wte­dy bym już wie­dział, że pocho­dzi ze wsi kłamców.

Logik jed­nak odrzu­ca taką odpo­wiedź i stwier­dza: Kaspa­rze, logi­ka to wnio­sko­wa­nie, a nie opi­sy­wa­nie. Two­ja odpo­wiedź to opi­sy­wa­nie, a nie logika.

I oto zagad­ka: jakie­go pyta­nia ocze­ku­je filozof?


Przy­go­to­wał Patryk Popław­ski na pod­sta­wie fil­mu Zagad­ka Kaspa­ra Hau­se­ra w reży­se­rii W. Herzo­ga z 1974 r.


Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Zain­te­re­so­wa­ła Cię ta zagad­ka? Zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu Zagad­ki Logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy