Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #14: Kaspar Hauser na rozdrożu

zagadka logiczna kaspar hauser na rozdrożu
Dzikie dzieci (nazywane również „wilczymi dziećmi”) fascynują naukowców i filozofów odkąd tylko pojawiły się o nich pierwsze wzmianki. Wychowywane przez zwierzęta lub żyjące w izolacji rozwijały się całkowicie poza społeczeństwem.

Zapisz się do naszego newslettera

Kas­par Hauser, 16-let­ni chło­piec znaleziony na uli­cach Norym­bergii w 1828 roku, jest jed­nym z najbardziej znanych przy­pad­ków. Mówi się o nim, że nie znał pod­sta­wowych reguł życia społecznego i nie potrafił odróż­ni­ać rzeczy martwych od żywych. Zgod­nie z przekazem his­to­rycznym, zwabiony obiet­nicą poz­na­nia swo­jego pochodzenia, został zamor­dowany poprzez ugodze­nie nożem w pierś. Jego postać budz­iła wiele kon­trow­er­sji i już za cza­su swo­jego życia zdobył pop­u­larność do tego stop­nia, że nazwano go sierotą Europy.

W 1974 r. pow­stał film fab­u­larny Zagad­ka Kas­para Hausera w reży­serii Wern­era Her­zo­ga. W filmie widz­imy scenę, w której filo­zof odwiedza Kas­para, aby zbadać jego zdol­ność log­icznego myśle­nia. Przed­staw­ia mu w tym celu zagad­kę log­iczną.

Kas­parze, wyobraź sobie, że jest wieś. I w tej wsi żyją tylko tylko ludzie, którzy mówią prawdę. I jest obok jeszcze dru­ga wieś. Tam żyją ludzie, którzy tylko kłamią. I od tej wsi prowadzi do ciebie dro­ga. I od drugiej też. A ty stoisz na skrzyżowa­niu tych dróg. Nad­chodzi wędrowiec i ty chcesz dowiedzieć się, czy przy­by­wa ze wsi praw­domównych, czy też kłam­ców. Żeby rozwiązać ten prob­lem log­icznie, wol­no ci zadać tylko jed­no pytanie. Ist­nieje tylko jed­no, zgod­nie z prawa­mi logi­ki, praw­idłowe pytanie. Jakie to pytanie?

Kas­par odpowia­da na to pytanie następu­ją­co: Zapy­tałbym wędrow­ca, czy jest zieloną żabką. Ten ze wsi praw­domównych powiedzi­ał­by, że nie jest żabką, bo mówi tylko prawdę. Ten ze wsi kłam­ców powiedzi­ał­by, że jest żabką. I wtedy bym już wiedzi­ał, że pochodzi ze wsi kłam­ców.

Logik jed­nak odrzu­ca taką odpowiedź i stwierdza: Kas­parze, logi­ka to wnioskowanie, a nie opisy­wanie. Two­ja odpowiedź to opisy­wanie, a nie logi­ka.

I oto zagad­ka: jakiego pyta­nia oczeku­je filo­zof?


Przy­go­tował Patryk Popławs­ki na pod­staw­ie fil­mu Zagad­ka Kas­para Hausera w reży­serii W. Her­zo­ga z 1974 r.


Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Zain­tere­sowała Cię ta zagad­ka? Zajrzyj do naszego dzi­ału Zagad­ki Log­iczne.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy