Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #18: Logika na ratunek

Jaś i Małgosia zostali zamknięci przez złego logika

Zapisz się do naszego newslettera

Mło­dzi ludzie nie­rzad­ko zasta­na­wia­ją się nad przy­dat­no­ścią mate­ma­ty­ki i logi­ki w życiu. Czę­sto pod­no­si się argu­ment, że same pod­sta­wo­we dzia­ła­nia mate­ma­tycz­ne wystar­czą, aby codzien­nie funkcjonować.

W naucza­niu mate­ma­ty­ki nie cho­dzi jed­nak o to, żeby ucznio­wie po dwu­dzie­stu latach odtwo­rzy­li rachu­nek róż­nicz­ko­wy czy potra­fi­li obli­czać skom­pli­ko­wa­ne zada­nie z tre­ścią. Celem pogłę­bia­nia mate­ma­ty­ki na eta­pie szkol­nym jest zaszcze­pie­nie w uczniach prze­ko­na­nia o war­to­ści logicz­ne­go myśle­nia i ćwi­cze­nie umy­słu. W tym sen­sie mate­ma­tyk nie jest nauczy­cie­lem mate­ma­ty­ki, lecz raczej jej trenerem.

Sko­ro już mowa o przy­dat­no­ści mate­ma­ty­ki, to pora przy­to­czyć pew­ną zagad­kę, któ­ra poka­zu­je, że logi­ka jed­nak może przy­dać się w życiu! Oczy­wi­ście z przy­mru­że­niem oka ;).

Jaś i Mał­go­sia zosta­li zamknię­ci przez złe­go logi­ka (a czy ktoś kie­dyś widział dobre­go i miłe­go logi­ka?). W budyn­kach, w któ­rych są zamknię­ci, mają tyl­ko po jed­nym oknie.

  • Mał­go­sia przez swo­je okno widzi 12 drzew.
  • Jaś przez swo­je okno widzi 8 drzew.
  • Zły logik powie­dział Jasio­wi i Mał­go­si, że widzą zupeł­nie róż­ne zesta­wy drzew.
  • Jaś nie wie, ile drzew widzi Mał­go­sia. Mał­go­sia nie wie, ile drzew widzi Jaś.
  • Codzien­nie rano zły logik pyta Mał­go­się, ile jest łącz­nie drzew: 18 czy 20?
  • Jeże­li Mał­go­sia zre­zy­gnu­je z odpo­wie­dzi, logik zada­je to samo pyta­nie Jasio­wi. Jeże­li Jaś zre­zy­gnu­je z odpo­wie­dzi, logik następ­ne­go dnia przy­cho­dzi do Mał­go­si i zada­je jej to samo pyta­nie. Jeże­li Mał­go­sia zre­zy­gnu­je z odpo­wie­dzi, logik pyta Jasia. Jeże­li Jaś zre­zy­gnu­je z odpo­wie­dzi, nastę­pu­je kolej­ny dzień i logik idzie zno­wu do Mał­go­si, itd.
  • Jeże­li któ­reś z nich odpo­wie źle, obo­je będą zamknię­ci na zawsze.
  • Jeże­li któ­reś z nich odpo­wie dobrze, obo­je zosta­ną uwolnieni.
  • Obo­je zna­ją regu­ły gry i nie mogą się ze sobą komunikować.
  • Obo­je rozu­mu­ją wyłącz­nie logicznie.

I oto zagad­ka: w jaki spo­sób Jaś i Mał­go­sia mogą uciec?


Opra­co­wał Patryk Popławski.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy