Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #18: Logika na ratunek

Jaś i Małgosia zostali zamknięci przez złego logika

Zapisz się do naszego newslettera

Młodzi ludzie nierzad­ko zas­tanaw­ia­ją się nad przy­dat­noś­cią matem­aty­ki i logi­ki w życiu. Częs­to pod­nosi się argu­ment, że same pod­sta­wowe dzi­ała­nia matem­aty­czne wystar­czą, aby codzi­en­nie funkcjonować.

W naucza­niu matem­aty­ki nie chodzi jed­nak o to, żeby uczniowie po dwudzi­es­tu lat­ach odt­worzyli rachunek różniczkowy czy potrafili obliczać skom­p­likowane zadanie z treś­cią. Celem pogłębia­nia matem­aty­ki na etapie szkol­nym jest zaszczepi­e­nie w ucz­ni­ach przeko­na­nia o wartoś­ci log­icznego myśle­nia i ćwicze­nie umysłu. W tym sen­sie matem­atyk nie jest nauczy­cielem matem­aty­ki, lecz raczej jej trenerem.

Sko­ro już mowa o przy­dat­noś­ci matem­aty­ki, to pora przy­toczyć pewną zagad­kę, która pokazu­je, że logi­ka jed­nak może przy­dać się w życiu! Oczy­wiś­cie z przym­ruże­niem oka ;).

Jaś i Mał­gosia zostali zamknię­ci przez złego logi­ka (a czy ktoś kiedyś widzi­ał dobrego i miłego logi­ka?). W budynkach, w których są zamknię­ci, mają tylko po jed­nym oknie.

  • Mał­gosia przez swo­je okno widzi 12 drzew.
  • Jaś przez swo­je okno widzi 8 drzew.
  • Zły logik powiedzi­ał Jasiowi i Mał­gosi, że widzą zupełnie różne zestawy drzew.
  • Jaś nie wie, ile drzew widzi Mał­gosia. Mał­gosia nie wie, ile drzew widzi Jaś.
  • Codzi­en­nie rano zły logik pyta Mał­gosię, ile jest łącznie drzew: 18 czy 20?
  • Jeżeli Mał­gosia zrezygnu­je z odpowiedzi, logik zada­je to samo pytanie Jasiowi. Jeżeli Jaś zrezygnu­je z odpowiedzi, logik następ­nego dnia przy­chodzi do Mał­gosi i zada­je jej to samo pytanie. Jeżeli Mał­gosia zrezygnu­je z odpowiedzi, logik pyta Jasia. Jeżeli Jaś zrezygnu­je z odpowiedzi, następu­je kole­jny dzień i logik idzie znowu do Mał­gosi, itd.
  • Jeżeli któreś z nich odpowie źle, obo­je będą zamknię­ci na zawsze.
  • Jeżeli któreś z nich odpowie dobrze, obo­je zostaną uwol­nieni.
  • Obo­je zna­ją reguły gry i nie mogą się ze sobą komu­nikować.
  • Obo­je rozu­mu­ją wyłącznie log­icznie.

I oto zagad­ka: w jaki sposób Jaś i Mał­gosia mogą uciec?


Opra­cow­ał Patryk Popławs­ki.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy