Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #19: IQ i egzamin Mensy

Zapisz się do naszego newslettera

Men­sa Inter­na­tion­al jest sto­warzysze­niem, które zrzesza ludzi o wysokim ilo­ra­zie inteligencji. W Polsce, aby dołączyć do orga­ni­za­cji, trze­ba mieć co najm­niej 130 IQ.

Myl­nie cza­sa­mi się sądzi, że Men­sa zrzesza „nain­teligent­niejszych ludzi świa­ta” albo „najmą­drze­jszych ludzi świa­ta”. W przy­pad­ku inteligencji, wyróż­nia się jej różne typy. W nauce mówi się np. o inteligencji emocjon­al­nej czy przestrzen­nej. Sporna jest również możli­wość mierzenia sprawnoś­ci umysłowej za pomocą testów. Mimo tego testy IQ wciąć sto­su­je się w bada­ni­ach psy­cho­log­icznych i socjo­log­icznych, głównie z powodu braku lep­szych narzędzi pomi­arowych.

Jeżeli intere­su­ją Was testy Men­sy, pro­ponu­je­my zagad­kę treningową.

Pier­wszy mężczyz­na może poma­lować płot w dwie godziny.

Dru­gi mężczyz­na może poma­lować płot w trzy godziny.

Trze­ci mężczyz­na może poma­lować płot w cztery godziny.

Czwarty mężczyz­na może poma­lować płot w sześć godzin.

Oto zagad­ka: gdy­by wszyscy pra­cow­ali razem, każdy z podaną wyżej pręd­koś­cią, ile zajęło­by im poma­lowanie pło­tu?


Opra­cow­ał Patryk Popławs­ki na pod­staw­ie 400 testów IQ, łamigłówek, zagadek log­icznych, zadań matem­aty­cznych autorstwa J. Brem­n­era, P. Cartera, K. Rus­sela, K.E Liber 2009.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • W godz­inę poma­lu­ją 1,25 pło­ta. Ta zagad­ka mi się nie podo­ba bo wynik nie jest “czysty”
  Oso­biś­cie zapro­ponowałabym zagad­kę:
  — Pier­wszy mężczyz­na może poma­lować płot w dwie godziny.
  — Dru­gi mężczyz­na może poma­lować płot w cztery godziny.
  — Trze­ci mężczyz­na może poma­lować płot w sześć godziny.
  — Czwarty mężczyz­na może poma­lować płot w dwanaś­cie godzin.

  Wtedy wynik wyszedł­by ład­ny tzn licząc ile poma­lu­ją w godz­inę:
  — pier­wszy poma­lu­je 1/2
  — dru­gi 1/4
  — trze­ci 1/6
  — czwarty 1/12
  sprowadza­jąc to do wspól­nego mianown­i­ka wyjdzie:6/12+3/12+2/12+1/12=1
  Odpowiedz wtedy była­by: godz­i­na.

  Wyda­je mi się że tego typu zagad­ki powin­ny bardziej sku­pi­ać się na możli­woś­ci wyko­na­nia szy­bkiej anal­izy niż angażowa­nia obliczeń. W przy­pad­ku mojej zagad­ki co inteligent­niejszy czytel­nik mógł­by dokon­ać szy­bkiej anal­izy w głowie.

 • Jeśli idzie o definicję Ilo­razu Inteligencji to ona jest związana z cecha­mi pod­mio­tu wykonu­jącego dzi­ałanie, a nie to co jest napisane w wyższym artykule. Każdy z nauczy­cieli powinien wiedzieć że ROZUM to nie jest wynik dzi­ała­nia nauczy­ciela tylko metody­ka naucza­nia w okre­sie roz­wo­ju ucz­nia, który powinien MYŚLEĆ, POZNAWAĆ, dokony­wać praw­idłowego WYBORU w rezulta­cie swo­jego pod­miotowego SĄDZENIA o SWOICH decyz­jach WYBORU.
  A ilo­raz inteligencji to jest wynik zewnętrznego wpły­wu na dzi­ałanie. To odkry­to w his­torii amerykańs­kich wojsk, które musi­ały się pod­porząd­kować dowód­cy, więc na tym pole­ga różni­ca między inteligencją a ROZUMEM, który nie jest tym jak pod­porząd­kować się tylko tym co człowiek jako pod­miot sam robi aby żyć i być mądrym. Metody­ka naucza­nia nie powin­na sterować zewnętrznie uczniem tylko stosować taką metodykę dzię­ki której uczeń rozwi­ja SWÓJ ROZUM.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy