Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #2: Kolorowe skarpetki

Dzisiaj bardzo prosta zagadka. W dodatku ma wymiar praktyczny. Może się bowiem zdarzyć, że kiedyś po ciemku będziemy czegoś szukać, np. skarpetek. Zachęcamy do odrobiny porannej gimnastyki umysłowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Kolorowe skarpetki*

W szu­fla­dzie w ciem­nym poko­ju leżą 24 różo­we i 24 nie­bie­skie skarpety.

Pyta­nie: Jaka jest naj­mniej­sza licz­ba skar­pet, jakie muszę wycią­gnąć z szu­fla­dy, by mieć pew­ność, że mam co naj­mniej dwie skar­pe­ty w tym samym kolorze?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Jaki jest tytuł tej książ­ki?, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 2004.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • 3 skar­pe­ty. Dwie pró­by mogą nam dać dwie skar­pe­ty w dwóch róż­nych kolo­rach. Trze­cia pró­ba koń­czy się wylo­so­wa­niem skar­pe­ty w jed­nym lub dru­gim kolo­rze, więc po niej będę miał pew­ność, że mam jed­no­ko­lo­ro­wą parę.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy