Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #20: Zagadka stryja czarnoksiężnika

Kasia i Michał wybra­li się do kró­le­stwa kró­la Zor­na, by odwie­dzić czar­no­księż­ni­ka, któ­ry miał nie­zwy­kłe­go stry­ja-logi­ka. Czar­no­księż­nik miesz­kał na wyspie. Kasia i Michał pla­no­wa­li zostać tam tydzień lub dwa, nie wie­dząc, że pobyt oka­że się tak cie­ka­wy, że prze­dłu­ży się do kil­ku miesięcy.

Kie­dy tyl­ko zna­leź­li się na wyspie, natych­miast zadzwo­ni­li do czar­no­księż­ni­ka, któ­ry ucie­szył się z ich wizy­ty. Był w rado­śnie-nostal­gicz­nym nastro­ju i spę­dził całe popo­łu­dnie wspo­mi­na­jąc swo­je­go stryja.

– Napraw­dę powin­ni­ście byli go poznać – powie­dział do Micha­ła i Kasi. – Był jed­nym z naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych ludzi, jakich zna­łem. To on zain­te­re­so­wał mnie logiką.

– W jaki spo­sób? – zapy­tał Michał.

– W dość natu­ral­ny – odpo­wie­dział czar­no­księż­nik. – Przez całe moje dzie­ciń­stwo i mło­dość zada­wał mi mnó­stwo zaga­dek. Pamię­tam, że kie­dy byłem bar­dzo mały – mia­łem oko­ło sze­ściu lat – mój stryj miał psy, z któ­ry­mi czę­sto się bawi­łem. Pew­ne­go dnia zadał mi zagad­kę na ich temat i do dziś nie wiem, czy ta histo­ryj­ka była praw­dzi­wa, czy zmy­ślo­na. Ale oto zagadka:

Pew­ne­go dnia posta­wi­łem dla swo­ich psów miskę z psi­mi cia­stecz­ka­mi. Naj­pierw przy­szedł naj­star­szy pies i zjadł poło­wę cia­ste­czek, i jesz­cze jed­no. Potem przy­szedł dru­gi pies i zjadł poło­wę tego, co zna­lazł, a potem jesz­cze jed­no ciasteczko.

Potem przy­szedł trze­ci pies i tak­że zjadł poło­wę tego, co zastał, i jesz­cze jed­no cia­stecz­ko. Wresz­cie przy­szedł czwar­ty, naj­mniej­szy pie­sek, i zjadł poło­wę tego, co zastał, i jesz­cze jed­no cia­stecz­ko, i wte­dy cia­stecz­ka się skoń­czy­ły. Ile ich było na począt­ku w misce?

– To jest wła­śnie zagad­ka, któ­rą zadał mi mój stryj.

Jak brzmi odpowiedź?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Sza­tan, Can­tor i nie­skoń­czo­ność oraz inne łami­głów­ki, War­sza­wa 2005.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy