Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #20: Zagadka stryja czarnoksiężnika

Zapisz się do naszego newslettera

Kasia i Michał wybra­li się do kró­le­stwa kró­la Zor­na, by odwie­dzić czar­no­księż­ni­ka, któ­ry miał nie­zwy­kłe­go stry­ja-logi­ka. Czar­no­księż­nik miesz­kał na wyspie. Kasia i Michał pla­no­wa­li zostać tam tydzień lub dwa, nie wie­dząc, że pobyt oka­że się tak cie­ka­wy, że prze­dłu­ży się do kil­ku mie­się­cy.

Kie­dy tyl­ko zna­leź­li się na wyspie, natych­miast zadzwo­ni­li do czar­no­księż­ni­ka, któ­ry ucie­szył się z ich wizy­ty. Był w rado­śnie-nostal­gicz­nym nastro­ju i spę­dził całe popo­łu­dnie wspo­mi­na­jąc swo­je­go stry­ja.

– Napraw­dę powin­ni­ście byli go poznać – powie­dział do Micha­ła i Kasi. – Był jed­nym z naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych ludzi, jakich zna­łem. To on zain­te­re­so­wał mnie logi­ką.

– W jaki spo­sób? – zapy­tał Michał.

– W dość natu­ral­ny – odpo­wie­dział czar­no­księż­nik. – Przez całe moje dzie­ciń­stwo i mło­dość zada­wał mi mnó­stwo zaga­dek. Pamię­tam, że kie­dy byłem bar­dzo mały – mia­łem oko­ło sze­ściu lat – mój stryj miał psy, z któ­ry­mi czę­sto się bawi­łem. Pew­ne­go dnia zadał mi zagad­kę na ich temat i do dziś nie wiem, czy ta histo­ryj­ka była praw­dzi­wa, czy zmy­ślo­na. Ale oto zagad­ka:

Pew­ne­go dnia posta­wi­łem dla swo­ich psów miskę z psi­mi cia­stecz­ka­mi. Naj­pierw przy­szedł naj­star­szy pies i zjadł poło­wę cia­ste­czek, i jesz­cze jed­no. Potem przy­szedł dru­gi pies i zjadł poło­wę tego, co zna­lazł, a potem jesz­cze jed­no cia­stecz­ko.

Potem przy­szedł trze­ci pies i tak­że zjadł poło­wę tego, co zastał, i jesz­cze jed­no cia­stecz­ko. Wresz­cie przy­szedł czwar­ty, naj­mniej­szy pie­sek, i zjadł poło­wę tego, co zastał, i jesz­cze jed­no cia­stecz­ko, i wte­dy cia­stecz­ka się skoń­czy­ły. Ile ich było na począt­ku w misce?

– To jest wła­śnie zagad­ka, któ­rą zadał mi mój stryj.

Jak brzmi odpo­wiedź?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Sza­tan, Can­tor i nie­skoń­czo­ność oraz inne łami­głów­ki, War­sza­wa 2005.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy